שכר טרחת עורך דין - תעריף מומלץ

שכר טרחת עורך דין מומלץ: לפי תקנה 512(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 במידה וקבע בית המשפט או הרשם את סכום ההוצאות בהליך משפטי, רשאי הוא לפסוק אותו, הן לעניין שכר טרחת עורך דין והן לעניין הוצאות המשפט, כל אחד מהם בנפרד בסכום כולל, ובלבד שלא יפחת סכום שכר הטרחה מן התעריף המינימלי שנקבע לעניין שכר טרחת עורך דין בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי), תשל"ז-1977 זולת אם הורה בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, על תשלום סכום קטן מהסכום האמור כללי לשכת עורכי הדין - התעריף המומלץ : בית המשפט קבע בפסיקתו כי מן הבחינה הפורמאלית, מיום שבוטלו כללי לשכת עורכי הדין והוחלפו בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס-2000, שוב אין תקנה 512(א) מפנה לכללים בני תוקף. כמו כן נקבע כי הכללים הם בגדר המלצה בלבד השיקולים העומדים בפני בית המשפט בפסיקת שכ"ט עורך דין: בפסיקת בית המשפט העליון נקבע כי בית המשפט היושב לדין נדרש, אפוא, שעה שדן הוא בשאלת החיוב בשכר טרחה של עורך דין, עליו לקחת בחשבון, בין היתר, את הסכום ששולם בפועל, ואינדיקציה אפשרית לכך עשויה להימצא בכללי התעריף המומלץ. אך יש לשוב ולהטעים את שכבר נפסק כי התעריף המומלץ אינו בהכרח אמת המידה המכרעת בפסיקת ההוצאות. במקרה דנן נפסק בערעור כי בית המשפט לא ציין בפסק דינו את הטעמים העומדים בבסיס החלטתו בנוגע לשכר הטרחה והיה על בית המשפט לנמק את החלטתו לסטות מהתעריף המומלץ. עם זאת בית המשפט לא מצא להידרש לטיעונים שהועלו בנוגע לשכר הטרחה. ערעור על פסיקת שכר טרחת עורכי דין נמוכים מהתעריף המומלץ: על פי כללי לשכת עורכי - הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס-2000 בתביעה שסכומה עולה על 860,000 שקלום , שכר הטרחה המומלץ לא יפחת מ - 40,310 ש"ח בצירוף מע"מ, כהגדרת "תעריף מינימאלי מומלץ" בכללים. בית המשפט פסק שכר טרחה בסך 30,000 ש"ח בצירוף מע"מ בלבד, סכום הנמוך מהתעריף. על כך הוגש ערעור. בית משפט העליון נתן דעתו בעבר לסוגיית התערבותו בפסיקת הערכאה הדיונית בעניין שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט שהוציא בעל דין בעקבות ניהול ההליך השיפוטי. נקבע שככלל, בית המשפט ימשוך את ידו מלהתערב בהחלטת הערכאה הדיונית. הטעם העומד בבסיס גישה זו נעוץ בעובדה שביכולתם של שופטי הערכאה הדיונית, בפניהם התנהל ההליך המשפטי, להתרשם מאופן ניהול ההליך על ידי הצדדים. שכר טרחהשכר טרחת עורך דיןעורך דין