תביעה על נכות בתאונת עבודה

תביעה על נכות בתאונת עבודה - ועדה רפואית בביטוח לאומי: דרגת נכות אדם שנפגע בתאונת עבודה, מחלת מקצוע או מיקרוטראומה, תיקבע על ידי ועדה בביטוח לאומי. הועדה תהיה בהרכב של פוסק רפואי אחד, אך רשאי הרופא המוסמך לקבוע שהועדה תהיה בהרכב של מומחים בשני ענפי רפואה. המזכיר יזמן את הפוסק הרפואי, שיהיה חבר בועדה, בהתאם לתחום ההתמחות הרפואית, שקבע הרופא בהתחשב באופי הפגיעה תביעה על נכות בתאונת עבודה - סמכויות רופא בועדה: לצורך קביעת דרגת נכות רשאי רופא אשר המוסד לביטוח לאומי מינה אותו להיות רופא מוסמך, מיוזמתו או לפי דרישת הועדה לדרוש מן הנפגע לעמוד לבדיקה רפואית או אחרת ולהמציא תוצאות הבדיקות לוועדה, למנות יועצים רפואיים או אחרים אשר יגישו לרופא המוסמך או לוועדה, חוות דעתם על סמך בדיקות שבוצעו בנפגע או מסמכים רפואיים או אחרים שהובאו בפניהם תביעה על נכות בתאונת עבודה - הזמנה לועדה של ביטוח לאומי: לאחר שנבחרה הועדה לקביעת דרגת נכותו של נפגע בתאונת עבודה, יזמין המזכיר את הנפגע, להתייצב בפני הועדה במועד ובמקום הנקובים בהזמנה. ההזמנה תישלח לפחות ארבעה עשר ימים לפני המועד כאמור, אלא אם הסכים הנפגע לזמן קצר מז. הנפגע חייב להתייצב בפני הועדה במקום ובמועד שנקבעו ורשאי הוא להיות מיוצג בפניה על ידי עורך דין תביעה על נכות בתאונת עבודה - סמכויות הועדה: הועדה רשאית בהסכמת הנפגע והמוסד, לקבוע את דרגת נכותו של נפגע על סמך מסמכים רפואיים בלבד, מבלי לבדוק את הנפגע. במידה אישר רופא מוסמך כי נבצר מהנפגע, בגלל מצב בריאותו, להתייצב בפני הועדה במקום הנקוב בהזמנה, תבדוק הועדה את הנפגע במקום הימצאו תביעה על נכות בתאונת עבודה - אי התייצבות לועדה: אם לא התייצב הנפגע בתאונת עבודה בפני הועדה במקום ובמועד הנקובים בהזמנה, יקבע המזכיר מועד אחר לדיון בועדה ויזמין את הנפגע לדיון במועד אחר. אם לא התייצב הנפגע בפני הועדה גם במועד האחר ולא נתן טעם סביר לכך, ישלם הנפגע למוסד את ההוצאות שנגרמו למוסד לביטוח לאומי עקב ביטול הדיון. במידה ושילם הנפגע את סכום ההוצאות יקבע המזכיר מועד נוסף לדיון ויזמין את הנפגע תביעה על נכות בתאונת עבודה - דרגת נכות: דרגת נכותו של נפגע בתאונת עבודה תיקבע באחוזים בהתאם לליקויים, הפגימות או מחלות המקצוע, ובלבד שלא תעלה על 100%.דרגת נכותו של נפגע אשר נפגם מספר פגימות באותה פגיעה תחושב בשיטת נכות משוקללת תביעה על נכות בתאונת עבודה - סמכות הועדה להגדיל את הנכות: הועדה רשאית לקבוע דרגת נכות יציבה גדולה עד מחצית מזו שנקבעה בשים לב למקצועו ולגילו של הנפגע סמכות הידועה בכינויה - "תקנה 15" בביטוח לאומי ובלבד שדרגת הנכות היציבה כתוצאה משינוי זה לא תעלה על 19% אם דרגת הנכות פחותה מ- 20%, ובכל מקרה אחר לא תעלה על 100% נכות תביעה על נכות בתאונת עבודה - שינוי דרגת נכות: סבורה הועדה של ביטוח לאומי כי תוך זמן אשר אינו עולה על שנה מתאריך הבדיקה יחול שיפור במצבו של נפגע אשר דרגת נכותו בעת הבדיקה היא פחות מ- 20% וכי מידת השיפור ניתנת להיקבע בעת הבדיקה, רשאית הועדה לקבוע דרגת נכות לפי מצבו של הנפגע שיהיה, לדעתה, כתום הזמן כאמור ולהגדילה בהתחשב במצבו של הנפגע תוך הזמן האמור תביעה על נכות בתאונת עבודה - חילוקי דעות בין חברי הועדה: בועדה בת שני פוסקים רפואיים תינתן ההחלטה פה אחד. במידה ונחלקו הדעות, יזמן המזכיר חבר שלישי לועדה מבין הרופאים אשר שמותיהם כלולים ברשימת הפוסקים הרפואיים וההחלטה תתקבל ברוב דעות ובאין רוב דעות, תכריע דעתו של החבר השלישי. יצויין כי בחירת חבר שלישי אינה מחייבת בדיקות מחדש, אלא אם ידרוש החבר השלישי בדיקות נוספות של הנפגע תביעה על נכות בתאונת עבודה - זכות הנפגע לעיין בנימוקי הועדה: המזכיר ימסור לנפגע העתק החלטת הועדה ולפי בקשת הנפגע גם העתק הממצאים והנימוקים, אלא אם הודיעה הועדה למזכיר שאין להביא את הממצאים והנימוקים לידיעת הנפגע עצמו כי אם לידיעת עורך הדין של הנפגע או אדם אחר המייצג, לדעת המוסד לביטוח לאומי, את הנפגע. על החלטת הוועדה לעררים ניתן לערער לבית הדין לעבודה בשאלה משפטית בלבד.תאונת עבודהנכות