חובות הורים אפוטרופוסים שחיים בנפרד

חובות הורים אפוטרופוסים שחיים בנפרד : חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע בסעיף 14 כי ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים. בסעיף 15 לחוק נקבע כי אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין לקבוע את מקום מגוריו, והסמכות לייצגו. לגבי הורים החיים בנפרד קובעים סעיפים 24 ו- 25 לחוק כי היו הורי הקטין חיים בנפרד בין שנישואיהם אוינו, הותרו או הופקעו ובין שעדיין קיימים רשאים הם להסכים ביניהם על מי מהם תהיה האפוטרופסות לקטין, כולה או מקצתה, מי מהם יחזיק בקטין, ומה יהיו זכויות ההורה שלא יחזיק בקטין לבוא עמו במגע; הסכם כזה טעון אישור בית המשפט, ומשאושר, דינו - לכל עניין זולת ערעור - כדין החלטת בית המשפט, לא באו ההורים לידי הסכם כאמור בסעיף 24, או שבאו לידי הסכם אך ההסכם לא בוצע, רשאי בית המשפט לקבוע את העניינים האמורים בסעיף 24 כפי שייראה לו לטובת הקטין, ובלבד שילדים עד גיל 6 יהיו אצל אמם אם אין סיבות מיוחדות להורות אחרת אפוטרופסותחוב