האם ניתן לכפות לבצע בדיקת רקמות - אבהות ?

סירוב לבצע בדיקת רקמות - אבהות : בית המשפט שדן בשאלה האם ניתן לכפות לבצע בדיקת רקמות - אבהות, פסק בעבר כי זכות יסוד היא עם הנטען לאבהות שלא תיערך בדיקת סווג רקמות על אף שבדיקה רגילה היא ככל בדיקת דם אחרת מסוגה ואין בה חשש סכנה כלשהיא לבריאותו שלא בהסכמתו, ושלא ייפגע גופו שלא לרצונו, אף כחודה של מחט הבדיקה. אך קיימת גם קיימת זכות יסוד של כל אדם באשר הוא שידע מי הוא אביו מולידו, כאשר שתי זכויות יסוד אלה מתנגשות זו בזו גישת בית המשפט כל עוד לא נאמר אחרת בחקיקה של הכנסתכי עדיפה זכותו האמורה של האב הנטען על פני זכותה האמורה של הקטינה ומשלא באים לפגוע בזכותו של האב הנטען שלא ייפגע גופו, ואין כופים עליו להיבדק ואף לא מחייבים אותו, אין להעלות על הדעת כי לא נסיק את המסקנה ההגיונית המתחייבת מכבישת הראיה המכרעת המסורה בידו, ובידו בלבד, להוכיח במידה הקרובה לודאי אם הוא אביה של הקטינה אם לאו. הסקת מסקנה מסירובו להיבדק בדיקת דם מחויבת ההגיון והמציאות היא ומקובלת היא, כאמור, ברוב המערכות המשפטיות שהוא אביהם של קטינים.משסרב אחד מבעלי הדין, ואין בפיו נימוק סביר לסירובו, אין בית המשפט רשאי לכפות עליו לקיים בדיקה זו ואף אינו יכול לחייבו בה, אך רשאי בית המשפט להסיק מסירוב זה ככל שייראה בעיניו לנכון בנסיבות העניין. כאמור, בית המשפט קבע כי לא ניתן לכפות על אדם לבצע את בדיקת סווג הרקמות בשל אופיה הפולשני והפגיעה בזכויות האדם הבסיסיות של האב, הנגרמת לכאורה עם בצועה בניגוד לרצונו המצב המשפטי כיום : כיום, בדיקת סווג הרקמות אינה מצריכה אפילו שאיבת דם מגופו של הנבדק. הבדיקה מתבצעת בדרך של נטילת דגימת רוק, שערה או עור מגופו של הנבדק. צורה זו של בדיקה אף פחות חודרנית ופולשנית מכפי שהייתה בעת כתיבת פסק הדין לעיל, והפגיעה בגופו ובצנעתו של הנבדק כמעט ואינה קיימת. עובדה זו מחלישה את זכות היסוד של האב במאבקה למול זכות היסוד של הילד והיוותה רקע להצעת חוק פרטית בנושא המתיר לבית המשפט לכפות על בעל דין לבצע את הבדיקה אבהות / בדיקת רקמותשאלות משפטיות