הגבלת בניית גדר בשטח של 5 מ' מגבול המגרש כדי לאפשר כניסה לחניה

הגבלת בניית גדר בשטח של 5 מ' מגבול המגרש כדי לאפשר כניסה לחניה ערר זה עניינו בהחלטת הועדה המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון (להלן: "הועדה המקומית"), לאשר בקשה לבניין חדש דו משפחתי הכולל הקלות, במקרקעין הידועים כחלקה 111 , גוש 6443 ברחוב העליות 6 בהוד השרון (להלן: "המקרקעין"). החלטת הועדה לאשר הותנתה בתנאים, בין היתר: "לא תיבנה גדר במרחק 5 מ' מגבול המגרש וזאת כדי לאפשר כניסה לחנייה למגרש הגובל. רשום זיקת מעבר הדדית בין החלקות 109 ו - 111. העברת עמוד חשמל ומגוף מים על חשבון מבקש ההיתר." העוררים, מבקשי הבקשה מתנגדים לתנאים וזאת מהנימוקים הבאים: הגבלת בניית גדר בשטח של 5 מ' מגבול המגרש כדי לאפשר כניסה לחניה למגרש הגובל פוגעת בזכויותיהם הקנייניות ונוגדת את התכניות החלות במקרקעין. בנוסף קיימת אפשרות לכניסה לחניה למגרש הגובל דרך מגרשים אחרים ולא ברור מדוע ראתה הועדה המקומית לפגוע בזכויותיהם. הדרישה לרישום זיקת הנאה על זכות מעבר הדדית בין חלקות 109 ו - 111 אינה חוקית ונועדה להנציח את הכניסה המשותפת שביקשה הועדה המקומית ליצור על חשבון מגרש העוררים לטובת שכניהם ללא בסיס בדין. לעניין עמוד החשמל - מדובר באלמנטים שניצבים במגרש סמוך (חלקה 108) ולא בשטח מגרשם של העוררים אשר משרתים מספר חלקות באזור, ואין לחייב את העוררים בעלות העתקתם שאינה נובעת מהבניה המבוקשת. זאת ועוד לא קיימות אלטרנטיבות למיקום העמוד והמגוף ואין סיבה להעתיקם ממקומם. תשובת המשיבים מדובר באישה מבוגרת ובבתים צמודים. המשיבה חוששת כי אם יפורק בית העוררים עלול להיגרם לביתה נזק בלתי הפיך. התכנית פוגעת במשיבה משום שמבטלת כניסת כלי רכב שמגיעים לביתה. המשיבה עלולה לסבול מהבריכה המתבקשת במקרקעין הן ממטרד רעש, לכלוך, דליפת גזים ועוד. כמו כן מתנגדת המשיבה לסידורי החניה הכוללים חניה תת קרקעית זאת כתוצאה ממטרדי ריח ורעש ולפיכך יש להשאיר את החלטת הועדה המקומית על כנה. עמדת הועדה המקומית הועדה המקומית איזנה בין האינטרסים, כך שלשניהם תתאפשר כניסה לחניה. מדובר בזיקת מעבר הדדית והסכמות להתנותה מבוססת על תקנה 16 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל - 1970. דיון והכרעה לאחר הדיון שנערך בפנינו התבקשה הועדה המקומית ליתן דעתה בעניין התניית הזזת עמוד החשמל ולהעביר התכניות הרלוונטיות החלות במקרקעין. ביום 21.6.09 התקבלה הודעת הועדה המקומית לפיה הזזת עמוד החשמל לא תתבצע על ידי מבקשי ההיתר ו/או על חשבונם ובמידה ויהיה צורך בכך תדאג הועדה המקומית לביצוע ההזזה האמורה באמצעות הרשויות המתאימות. לעניין הכניסה המשותפת שנקבעה בהחלטת הועדה - ראשית איננו מקבלים את הגישה כי תקנה 16 (9) מאפשרת שינוי גבולות המגרשים ולמעשה ייעוד חלק מהמגרשים לדרך בניגוד למפורט בתכנית. דא עקא שעיון בתשריט התכנית היחידה החלה במקום R / 197 מעלה כי משני המגרשים, כמו גם ממגרשים 108 ו - 110 "ננגס" חלק המיועד לשפ"פ, ובלשון התכנית: Open spaces: All lands coloured green and edged dark green on the plan shall be kept as private open spaces for the use of the settlers. No bulldings shall be erected on these plots without the approval of the distriot commission. מן האמור עולה כי מגבלת הבניה תואמת את הוראות התכנית לעניין שפ"פ אשר אוסרת על כל בניה במסגרתו. בתשריט התכנית ניתן לראות סימון של קווי הבניה והשטח המיועד לבניה בשונה מהשפ"פ אשר ערוך במתווה הדרך (שביל הכניסה) ל - 4 החלקות וקובע חניות בתחומי המגרש. אשר על כן מצאנו כי הנחיית הועדה המקומית תואמת את התכנית החלה במקרקעין נוכח התווייתה של כניסה משותפת לחניה במסגרת תכנית R / 197. ולפיכך השימוש וזיקת ההנאה שנקבעו סבירים ובלבד שתידרש גם מהמגרש השכן. ועדת הערר ממליצה לועדה המקומית להכין בדחיפות תכנית שתסדיר את זכות הדרך לאותם מגרשים על בסיס המופיע והמסודר בתשריט R / 197. אשר על כן ולאור כל האמור הערר בכל הנוגע לעמוד החשמל מתקבל ובכל הנוגע להפרשה נדחה. גדרחניהקרקעותבניה