נטען כי הגבהת השטח תיצור בעיית תשתית לרשות בעניין ניקוז לבעלי החלקות הגובלים

נטען כי הגבהת השטח תיצור בעיית תשתית לרשות בעניין ניקוז לבעלי החלקות הגובלים עניינו בערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה זמורה (להלן: הועדה המקומית) לסרב לאשר תכנית נקודתית בגוש 3898 מגרש 5, לפיה התבקשה הגדלת מספר יחידות דיור מ- 4 נותרות ל- 5 ללא הגדלת שטחים בהתאם לסעיף 62 א'.8 לחוק. הטעמים לסרוב היו כדלקמן: "הגבהת השטח תיצור בעיית תשתית לרשות בעניין ניקוז לבעלי החלקות הגובלים. קיימת בעיה תחבורתית במיקום ספציפי. הדבר ייצור בעיית תשתית לשאר המגרשים. הצורך והרצון לשמור על הצביון הכפרי המיוחד של הרחוב שהוא ותיק ולמנוע בעתיד תקדימים שבעלי מגרשים אחרים יסתמכו עליו (כך במקור) ויוכלו לצופף את השכונה הזו שממילא מערכת הכבישים שם צרה". טענות העוררים מדובר בשטח של 1234 מ"ר. חלוקתו לשלוש יחידות מקנה לכל אחת מהן כ 411 מ' שהינם גודל סביר ומכובד למגרש ותואם את המלצת תמ"א 35 לעניין הגדלת מספר היחידות במרקמים עירוניים. לעניין הניקוז, טוענים העוררים כי לתוספת יחידה אין קשר לסוגיית הניקוז וכי הפתרון המוצע בתכנית אושר על ידי מהנדסת המועצה. לעניין התחבורה, טוענים העוררים כי אין שום בעיה תחבורתית במקום. בעניין התשתיות, טוענים העוררים כי פתרון החניה המוצע תוכנן על ידי אגף ההנדסה במועצה ועונה על דרישות רשויות התעבורה ל- 5 בתים, כאשר בפועל רק 3 בתים בעומק החלקה ישתמשו בדרך המשותפת. לעניין הצביון הכפרי, הממוצע ליחידה בשכונה הינו 381 מ"ר, הבית הנוסף הינו פנימי ואין לו השפעה על חזית הרחוב וצביונו. רח' קרן היסוד אינו מהווה שכונה, המקרקעין נמצאים במפגש הרחובות קרן היסוד והזית זה למיטב הבנת העוררים ליבה של השכונה והצפיפות בו עולה כדי 335 מ' למגרש. טענות המשיבים המשיבים ממקדים את הדיון סביב שמירת אופי הסביבה. לדברי הועדה המקומית מדובר בשכונה ותיקה המאופיינת בבניה כפרית שאיפינה במשך עשרות שנים את הבניה במזכרת בתיה והועדה סברה כי יש לשמר באזורים מסוימים בנייה כאמור. לעניין הממוצע בין גודל המגרשים שערכו העוררים טוענים המשיבים כי העוררים ערבו מין ושאינו מינו וכי מדובר בסביבה הומוגנית. עוד טוענת הועדה המקומית, כי מדובר במגרש פינתי שהכניסה אליו צרה ונמצאת בעיקול עם נגישות בעייתית והועדה סבורה כי אין מקום להעמיס כלי רכב נוספים במיקום בעייתי כזה. כן חוזרת הועדה המקומית על עניין התשתיות. המשיבים 2 טוענים כי העובדה שחלק מהבתים משתמשים בחניה חיצונית מהווה ראייה לבעיית החניה שכבר קיימת במקום. וכן כי אין לשלול מאותם בתים את זכות השימוש בשביל הגישה המשותף. דיון והכרעה ועדת הערר ביקרה במקום ומצאה כדלקמן: בסביבה הקרובה מגרשים גדולים יחסית ובהם בתים גדולים ושטחי גינון וצמחייה נרחבים. מזרחית למתחם מרחוב התמר מזרחה קיימת בניה צפופה יחסית, באופי שונה וזאת במרחק ניכר מהמגרש נשוא הערר. אנו סבורים כי נושא הניקוז והתשתיות ניתן לפתרון. יחד עם זאת, שמירת הצביון הנוהג בשכונה הכוללת את רחוב קרן היסוד מחייבת דחיית התכנית. צודקים המשיבים כשהם טוענים כי אין לערב את הצפיפות ברחוב הזית בשכונה שונה לגמרי באופיה, עם הצפיפות הקיימת ברחוב קרן היסוד. הראשונה, הינה שכונה חדשה בהתהוות בעוד האחרונה מהווה מובלעת אחידה של מגרשים נרחבים על שימורם הוחלט על ידי רשות התכנון המקומית. איננו סבורים כי תמ"א 35 מחייבת קבלת תכנית כנ"ל. היפוכם של דברים: סעיף 3.ו' למטרות תמ"א 35 קובע בין היתר כי אחת ממטרותיה הינה "שמירה על האופי הכפרי של ההתיישבות החקלאית" וכן "שמירה על ערכי טבע, חקלאות, נוף ומורשת". מטרות אלה, עולות בקנה אחד עם כוונת הועדה המקומית לשמר השכונה כפי שנוסדה מבלי לשנות בה את הצפיפות. זאת ועוד, תמ"א 35 אכן מחייבת צפיפות ממוצעת למגורים אולם זאת במסגרת תכנית המוסיפה שטח לבינוי המייעדת שטח למגורים. עניינו אינו בתכנית כנ"ל. סיכומם של דברים, איננו סבורים כי זהו המקרה בו יש הצדקה לכפות על הועדה המקומית הר כגיגית ציפופו של מגרש פלוני בניגוד להבנתה התכנונית לפיכך אנו דוחים את הערר. ניקוז