התנגדות תושבים לבניית מתקני משחק בכיכר העיר

התנגדות תושבים לבניית מתקני משחק בכיכר העיר ענייננו בעררים שהוגשו נגד החלטת הועדה המקומית כפר סבא (להלן: "הועדה המקומית") לאשר את תכנית כס / מק / 1 / 20 / ה (להלן: "התכנית"). תכליתה של התכנית - לאפשר הקמת מתקני משחק בכיכר העיר. טענות העוררים החלטת הועדה אינה מנומקת. סברתה של הועדה המקומית בדבר האפשרות להקמת המתקנים מכח תכנית כס / 1 / 20 (להלן: התכנית המקומית") שגויה באשר זו אינה מרמזת כלל לאפשרות התקנת מתקנים כאמור. המונח "מתקני משחק" הינו בגדר "מכבסת מילים" לשימוש במונחים המזוהים עם מתקנים המצויים בגן ציבורי לעומת מתקני הפעלה של לונה פארק, רועשים ומטרדיים הפועלים בפועל 6 שנים בניגוד לדין וללא רשיון עסק. הואיל והועדה היא זו הנהנית מפירותיה הכלכליים של הפעלת המתקנים, היה עליה להזהיר עצמה שבעתיים הואיל והנושא נוגע לה ישירות כיזם התכנית משתמש ונהנה ישיר. התכנית מהווה סטייה ניכרת מתכנית המתאר, פוגעת בשטחי ציבור פתוחים המיועדים לשימוש כלל הציבור ומפקיעה שטח ציבורי לשימוש פרטי של גופים מסוימים שהתקשרו עם העירייה. התכנית פוגעת בזכויות קנייניות של העוררים שמתגוררים סמוך לכיכר. עובר לרכישת הדירות בדקו העוררים את ייעודה ואז נמצא כי הכיכר הוגדרה כשטח ציבורי בו לא ניתן לבנות מתקנים כגון אלה המצויים בה, בפועל. אישור התכנית יגרום למטרד מפגעי רעש וזיהום אוויר ולירידת ערך הדירות של העוררים, ויעניק פרס למעוולים, על חשבון הדיירים. מדובר בשינוי מהותי לאופי הכיכר ממקום לאירועים מזדמנים למקום לפעילות יומיומית קבועה בלתי מוגבלת ומטרידה. לא מדובר במתקנים ציבוריים/מתקני משחק הפתוחים לשימוש הכל אלא במתקנים מסחריים למטרת רווח. התכנית אינה כוללת פתרון ראוי למטרדי הרעש והפגיעה באיכ"ס וטומנת בחובה פגיעה קשה בעוררים ובקניינם. עמדת הועדה המקומית מאז ימי קדם תוכננו כיכרות ערים ליתן פתרון להתכנסות של תושבי העיר לצורך התקהלויות מסחר בילוי ופנאי. כיכר העיר ששטחה כ - 8 דונם מצויה בטבורה של העיר כפר סבא גובלת ברחובות וייצמן (מדרום) דוד אלעזר (ממזרח) קניון ערים (מצפון) ובפרויקט מגורים סיטי היטס (ממערב). הפרויקט הכולל מתחם מגורים, מסחר ובילוי זכה בפרס אדריכלי. המטרה שעמדה בבסיס הקמת הפרויקט הינה העשרת הפעילות העירונית בכל מרכיביה והבטחת פעילות מגוונת לאורך שעות היממה. הדבר מהווה נדבך מרכזי בפרוייקט והקמתה נעשתה תוך דגש על ייעודה ואפיונה כמקום התכנסות למטרת בילוי חברתי וקיומם של אירועים עירוניים. התכנית הקודמת מאפשרת בתכלית לשטחי ציבורי פתוחים גינון שדרות להולכי רגל כיכרות וכו'. גם שלבי הביצוע קובעים כי פיתוח הכיכר העירונית יעשה בצמוד עם ביצוע המגורים והמסחר. לשם הדגמה הביאה הועדה המקומית דוגמאות מערים אחרות בהן הוקמו מתקנים שונים בשטחים ציבוריים - הלונה פארק בגני התערוכה הוקם בשטח המיועד לתערוכה גנים ושצ"פ, פארק המים בשפיים באזור ספורט, והספורטק בהרצליה בשצ"פ. חרף האמור נוכח עקרונות השקיפות ותלונות התושבים בחרה הועדה המקומית "בדרך המלך" והפקידה התכנית נשוא הערר. החלטת הועדה כוללת הנמקה מפורטת ותוכנה מדבר בעד עצמו. במסגרת זו נתקבלה ההתנגדות בחלקה והוחלט להקפיד על אכיפת שעות הפעילות במתקנים וכן נדרש אישור הועדה לכל מתקן ומתקן. הצבת מתקני השעשועים הינה תכלית ראוייה התואמת את ייעודה של הכיכר. מתקני השעשועים בוצעו על שטח כולל של כ - 400 מ"ר בשני מתחמים נפרדים המהווה 5% משטח הכיכר. מתקני המשחק הינם ניידים ומפעליהם התחייבו בהסכמת להעבירם בעת קיומם של אירועים ציבוריים כפי שכבר אירע בעבר. אשר לגביית הכספים בגין השימוש במתקנים - היא אינה עומדת בסתירה לייעוד הציבורי משמשת לאחזקת הכיכר, ומעוגנת בפסיקה. אותו חלק אליו הכניסה בתשלום מהווה שטח מזערי בשיעור 5% מהכיכר והכנסותיו משמשות להוצאות תחזוקתה. העוררים מבקשים להתגורר בטבורה של העיר וליהנות ממרכזיותו מחד אך להימנע ממטרדי אותו מיקום מאידך והדברים אינם עולים בקנה אחד. הטענה בדבר ירידת ערך אינה מבוססת. למעשה קיומה של כיכר תוססת משביחה את דירותיהם ומכל מקום מאחר ובתב"ע עסקינן, יוכלו להבטיח נזקיהם (המוכחשים) במסגרת תביעה עפ"י פרק ט' לחוק. הועדה המקומית איזנה בין המטרדים העלולים להיגרם לעוררים והאינטרס הציבורי בהחלטתה באמצעות קביעת שעות הפעלה והקפדה על כך וכן אישור פרטני לכל מתקן. ועדת הערר שמעה הצדדים בחנה המסמכים שהוצגו לרבות תמונות ואף ערכה סיור בשטח. במסגרת זו נמצא כדלקמן: כיכר העיר גדולה ומרוצפת שיש. לאורך הצלע המערבית בניין בן 2 קומות מסחר ו - 6 קומות מגורים. בפינה הצפון מזרחית שטח מיועד לשב"צ. מתקני השעשועים כוללים 4 טרמפולינות, רכבת וקונסטרוקצית אלומיניום - מדובר בשטח מגודר מוזנח לא פעיל ולא אסטטי. בצד המזרחי במה מוגבהת למופעים. עקרונית עמדת הועדה המקומית מקובלת עלינו. ברי כי מגורים בסמיכות לכיכר העיר המהווה חלק מפרויקט אדריכלי ראוי אשר אף זכה לגושפנקא אדריכלית, טומנים בחובם גם סמיכות למסחר למקום להתקהלות ולפעילות ציבורית ענפה, לרבות פעילות לילידם, ואין העוררים יכולים להלין על מטרדי רעש כתוצאה מפעילות זו ובלבד שמוגבלת בסבירות, בהתאם, אנו רואים לנכון לאשר האלמנטים הנוגעים להצללה , הקמת במה למופעים, ריהוט רחוב, ואח', כבר בפתח החלטה זו. דא עקא שבעניין למתקני המשחק המבוקשים והניצבים במקום מספר שנים - איננו מקבלים את עמדת הועדה המקומית לפיה ניתן לשלבם בכיכר במתכונתם הנוכחית וזאת מהטעמים הבאים: ראשית ועיקר לעניין זה, לא הרי כיכר עיר, ועוד כזו המשולבת מלאכת מחשבה בקומפלקס שלם שזכה בפרס אדריכלי הרי שצ"פ. בעוד שצ"פ (לא כל שכן שצ"פ נרחב דוגמת גני התערוכה בת"א) מהווה "ריאה ירוקה" בצידה נכון לשלב פעילות נופש לסוגיה וזו אינה פוגעת באופיו, בענייננו עסקינן בפרויקט ייחודי שכולל תמהיל מדוייק ומיטבי, ואנו סבורים כי יש בשילוב המתקנים באופן שנעשה בפועל כדי לפגוע בו ובאיכותו באופן משמעותי. ושנית, כפי שהובהר הצבת המתקנים באופן קבוע (בשונה מהצבת מתקנים מתנפחים בלבד למשל - אשר ניתנים לפינוי בסופה של פעילות) אינה עולה בקנה אחד אם שימושים האחרים של הכיכר, דוגמת כינוסים אסיפות הפגנות הופעות וכיו"ב. הוועדה אמנם הציגה פתרונות "אד הוק" לפינוי המתקנים לקראת התרחשות כינוסים מסוימים, דוגמת יום העצמאות וכו' אולם תפישה אורבנית דמוקרטית מחייבת אפשרות שימוש בלתי מוגבלת בכיכר לצרכים אלה (בכפוף לכל דין). אשר לנימוק העוררים בדבר גידור המתקנים בשטח הציבורי - אף בעניין זה אנו מסכימים עם הועדה המקומית אשר תמכה עמדתה אף באסמכתאות לפיהן ציבוריותו של שטח אינה נפגמת נוכח מגבלת תשלום בכניסה אליו ובלבד שפתוח לכל הציבור אף בתשלום. לפיכך, הערר מתקבל בחלקו ואנו משיבים הדיון לועדה המקומית בהנחיות הבאות: נוכח הצורך הציבורי הלגיטימי במתקני משחק לילדים באזור זה, תבחן הועדה המקומית העתקתם של מתקני הקבע הטרמפולינות והרכבתם לשטח מגרש 539 הצמוד לכיכר המיועד לשב"צ ואינו בנוי. בתקופת הביניים ניתן יהיה להפעיל בכיכר בשעות מוגבלות שאינן כוללות את שעות הצהריים מתקני משחק ניידים מינוריים, שיפונו עם תום הפעילות מדי יום (דוגמת מתקנים "מתנפחים"), וזאת לאחר קבלת אישור להפעלתם מהועדה המקומית. אין אנו פוסלים הצבתם של מתקנים אקראיים דוגמת מתקני משחק כאלה ואחרים שנוכחותם מינורית וזאת בפריסה שתפחית השפעתם על אפשרויות השימוש בכיכר, במסגרת בינוי מפורט. אנו ממליצים לועדה המקומית להתייעץ עם מתכנני הפרויקט בנוגע לשינויים תכנוניים עתידיים בכיכר, באופן שישתלב בפרויקט ולא יגרע ממנו, כפי שנעשה בפועל כאן. התנגדות לבניהכיכר (מעגל תנועה)בניה