היתר בנייה להקמת פרגולה על הגג באופן שזו בנויה בהמשך לחדר המגורים של הדירה

היתר בנייה להקמת פרגולה על הגג באופן שזו בנויה בהמשך לחדר המגורים של הדירה הפרגולה בנויה מעמודים וקורות העשויים מבטון. ההיתר לפרגולה הוצא לעורר לפי סעיף 6.1.9.7 לתוכנית גב/מק/2002 המקנה למהנדס העיר סמכות להתיר הקמת פרגולה שלא מחומרים קלים . עתה מבקש העורר לקבל היתר בנייה לקירוי הפרגולה באלמנטים ניידים של אלומיניום וזכוכית, בהתאם למותר על פי סעיף 12.4.3 לתוכנית גב/מק/353/ה (להלן: "תוכנית 353/ה"). הועדה המקומית סירבה לתת את היתר הבניה בטענה, כי משהעורר בנה את הפרגולה, מעמודי וקורות בטון, אין סעיף 12.4.3 לתוכנית 353/ה חל עוד על אותה פרגולה. לעומת זאת טוען העורר כי העובדה שהוא בנה את הפרגולה מקורות ועמודי בטון על פי אישור מהנדס העיר, אינה פוגעת בהיותה "פרגולה" כמשמעותה לפי תוכנית 353/ה, וממילא, ניתן להחיל על פרגולה זו גם את הוראות סעיף 12.4.3 לתוכנית זו. לשם דיון והכרעה בסוגיה שלפנינו, נביא את ההוראות הרלוונטיות בשתי התוכניות כדלקמן: תוכנית 353/ה: המונח "פרגולה" מוגדר כ: "מבנה ששילדו מורכב מחומרים קלים. הקירוי והדיפון של המבנה ישמשו לצורך הצללה ויהיו אף הם מחומרים קלים". כמו כן נקבע בתוכנית זו לענין פרגולות, בין היתר: "12.4.1 הפרגולה תוקם מקונסטרוקציה קלה בלבד (עץ, מתכת או דומיהם). 12.4.2 לא תותר בניית קירות לפרגולה, אך תותר התקנת מחיצות שקופות ניידות, פנלים שקופים ודומיהם ובלבד שיהיו נסוגים ממישור עמודי הפרגולה ההקפיים ובאופן שיבליט את עמודי הפרגולה. 12.4.3 יותר כיסוי הפרגולה או מילוי בין קורותיה או תחתיהן בתנאים הבאים: הקירוי או המילואות יהיו מחומר שקוף בלבד וקל משקל. חתך הצד של חומר הכיסוי, במקרה של כיסוי מעל או מתחת קורות הפרגולה יוסתר באמצעות קרניז בפרט אדריכלי מתאים. 12.4.4 שטח המרווחים בין חלקיו האטומים של משטח ההצללה (קורות הקונסטרוקציה) לא יפחת מ- 40% מסה"כ שטחו של משטח ההצללה". דהיינו, לפי הוראת תוכנית 353/ה, יש לבנות את הפרגולה מחומרים קלים, וכן - ניתן לקרות את הפרגולה בהתאם להוראות סעיף 12.4.3. תוכנית גב/2002, שהינה מאוחרת לתוכנית 353/ה קובעת בסעיף 2.2.1 כדלקמן: " על תכנית זו תחולנה הוראות תכנית המתאר גבעתיים מס' 53 והשנויים לה המפורטים להלן: ה/53, גב/99, גב/123, גב/170, גב/258/א, גב/מק/258/ו, גב/353/ד, גב/353/ה, גב/406. תכנית זו מתקנת, מעדכנת תכניות אלה, תכנונית, אדריכלית הנדסית וחוקית. במידה ויהיה ניגוד בין הוראות תכנית זו לבין הוראות תכנית המתאר 53 והשנויים לה שפורטו לעיל, תכרענה הוראות תכנית זו". המונח "מצללה" מוגדר בתוכנית זו: "כהגדרתה בתכנית תקפה גב/353/ה'". בהמשך התוכנית נקבע בסעיף 6.1.9.7 כי: "6.1.9.7 חמרי הבניה של המצללה יהיו קלים (עץ, מתכת, אלומניות וכדומה). מהנדס העיר יהיה רשאי לאשר חומרים נוספים אם ימצא אותם תואמים לבניה במקום". הועדה המקומית טענה בפנינו, כי משהמצללה נבנתה מבטון, על פי אישור ממהנדס העיר, שניתן מכח סעיף 6.1.9.7 לתוכנית גב/2002, חדלה זו מלהוות "פרגולה" כמשמעות מונח זה בתוכנית 353/ה, שהרי - שם הוגדרה פרגולה ככזו הבנויה מחומרים קלים. משכך הדבר, גם לא ניתן לטענת הועדה המקומית להתיר לקרות את אותה פרגולה הבנויה מבטון לפי הוראות סעיף 12.4.3 לתוכנית 353/ה, סעיף המתייחס לקירוי "פרגולה" כמובנו וכמשמעותו בתוכנית 353/ה. אין אנו מקבלים טענה זו. כאמור קובעת תוכנית גב/2002 כי "תכנית זו מתקנת, מעדכנת תוכניות אלה" (כאשר הכוונה היא בין היתר לתכניות 353/ה, ו.ע.ת.א.) תכנונית, אדריכלית הנדסית וחוקית". כאשר תכנית גב/ 2002 מדברת בהמשך על "מצללה" מובהר בפרק ההגדרות, כי הכוונה היא "כהגדרתה בתכנית תקפה גב/353/ה" ומאחר שבתוכנית 353/ה נעשה שימוש במונח "פרגולה" במקום "מצללה", ברור הדבר כי על פי תוכנית גב/2002, כאשר זו מדברת על "מצללה" - הכוונה הינה ל"פרגולה" כמשמעותה בסעיף ההגדרות של תוכנית 353/ה. כאמור, בהמשך קובעת תוכנית גב/2002 כי "חומרי הבנייה של המצללה יהיו קלים.... מהנדס העיר יהיה רשאי לאשר חומרים נוספים אם ימצא אותם תואמים לבנייה במקום". יוצא כי תוכנית גב/2002, שהוראותיה כמובא לעיל גוברות על הוראות תוכנית 353/ה במקרה של סתירה, קובעת כי "מצללה" (שמשמעותו כ"פרגולה" על פי תוכנית 353/ה ) , יכולה להיבנות גם מחומרים אחרים שאינם חומרים קלים, באישור מהנדס העיר. לפיכך, בנייה כזו אינה מפקיעה את המצללה מהיותה גם "פרגולה" לפי תוכנית 353 /ה, וממילא, חלה עליה גם הוראות סעיף 12.4.3 לתוכנית 353/ה. יוצא מן המוגמר, כי מותר לעורר לקרות את הפרגולה/המצללה העשויה מקורות ועמודי בטון, מאלמנטים ניידם של אלומיניום וזכוכית, בהתאם להוראת סעיף 12.4.3 לתוכנית 353/ה. אכן צודק ב"כ הועדה המקומית, כי קירוי כזה, על גבי בנייה קשיחה, הופך את הפרגולה למעשה לחלק המשכי ואינטגרלי של דירת המגורים. אולם, אם ברצון הועדה המקומית למנוע מצב זה, יהיה עליה לתקן את תוכנית גב/2002. מהבקשה שהוצגה בפנינו ספק אם הבקשה עומדת בתנאי סעיף 12.4.2. לתכנית 353/ה לעניין חומר ומיקום המחיצות של הפרגולה המבוקשת. לפיכך, תבחן הועדה המקומית את הבקשה להיתר לאור הוראות סעיף זה בכפוף לקביעתנו כי תדובר בפרגולה שניתן לקרותה באלמנטים ניידים. לפיכך הערר מתקבל בחלקו בכפוף להערתנו לעניין סעיף 12.4.3. היתר בניהגגפרגולהבניה