ערר על החלטת הועדה המקומית לדחות בקשה למצללה מעץ בחזית אחורית

ערר על החלטת הועדה המקומית לדחות בקשה למצללה מעץ בחזית אחורית, במקרקעין הידועים מגרש 226 חלקה 6 גוש 5616, ברחוב תכלת 81 במודיעין. וכך החליטה הועדה המקומית: "1. הבקשה נוגדת את תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת) התשס"ג - 2003. "מצללה (פרגולה)" - מבנה בלא קירות, שתקרתו משטח הצללה מישורי ואינו משופע או נטוי, הנסמך על עמודים ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו". "שטח המצללה לא יעלה על השטחים המפורטים להלן: בגג או במרפסת גג - 1/3 משטח הגג או על פני שטח של 10 מ"ר, הכל לפי הגדול ביותר". 2. עפ"י הנחיות מח' הנדסה תותר הקמת מצללה מעץ בדירות גן ובמרפסות קומות ביניים חזית אחורית בלבד. 3. המצללה מהווה פגיעה ארכיטקטונית ונטע זר בבניין." העורר הגיש ערר על החלטה זו וטען, כי המצללה משמשת לבקרת אקלים וכן כקורת גג לכלב שברשותו. עוד טען העורר כי הוא משלם ארנונה גם בגין שטח זה ולפיכך ביקש לאשר הבקשה. הועדה המקומית השיבה כי מדובר בבקשה שהוגשה בדיעבד, כי שטח המצללה חורג מהשטח המותר על פי התקנות, מיקומה חורג מהנחיות מהנדס העיר, כך גם לגבי החומר ממנו היא עשויה, וכן כי למעשה מדובר בתוספת שטח בניה במסווה של מצללה. עוד טענה הועדה המקומית כי המצללה מהווה פגיעה ארכיטקטונית ואסתטית בבניין במתחם ובאזור. דיון והכרעה בנסיבות המקרה דנן, בהן המצללה שנבנתה קודם לרישוי אינה עונה על הקריטריונים הקבועים בתקנות להגדרתה כמצללה, החלטתה של הועדה המקומית סבירה, ולעניין זה נתכבד ונפרט כדלקמן: לענייו שטח הפרגולה תקנה 4 י'2 (ב) לתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים בתכניות והיתרים) התשנ"ב - 1992 (להלן - "תקנות חישוב שטחים") (להלן: התקנות"): - "על אף האמור בתקנה משנה (א) לא יראו שטח מצללה כשטח מקורה, ובלבד שהמצללה עומדת בתנאים האלה: שטח המצללה לא עלה על השטחים המפורטים להלן: "1. היא הוקמה בגג או במרפסת גג, בחצר בית מגורים, בחצר בית אבות, בחצר בית ספר או בחצר גן ילדים. שטח המצללה לא עלה על השטחים המפורטים להלן: בגג או במרפסת גג - 1/3 משטח הגג או מרפסת הגג או על פני שטח של 10 מטרים רבועים, הכל לפי הגדול יותר. בחצר בית מגורים - עד 15 מטרים רבועים או עד חמישית משטח החצר, הכל לפי הגדול יותר; ובלבד ששטח המצללה לא יעלה על 50 מטרים רבועים; בחצר בית אבות, בית ספר או גן ילדים - 1/5 משטח החצר. עלה שטח המצללה על השטחים הקבועים בפסקה 2 יבוא השטח העודף במניין השטח העיקרי המותר לבנייה." פרט 4.09 לתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל - 1970 שעניינו בניה מותרת במרווח, קובע כדלקמן: "ועדה מקומית תהא רשאית להתיר את בנייתם של המפורטים להלן במרווח: ... (12) מצללה הבולטת מעבר לקו הבניין עד 40% אל תוך המרווח ובלבד שהיא בנויה מחומרים קלים כגון עץ, מתכת או פלסטיק." (ההדגשה אינה במקור - וע"מ). גודלה של המצללה נשוא הערר מגיע כמעט פי שלוש מהגודל המותר על פי חוק (10 מ"ר בלבד) והיא אף אינה עונה להגדרתה של מצללה, המוגדרת בתקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת ) תשכ"ט - 1968 כדלקמן: "מבנה בלא קירות, שתקרתו משטח הצללה מישורי ואינו משופע או נטוי, הנסמך על עמודים ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו". במקרה דנן המצללה עשויה עץ, משתרעת על 27 מ"ר ובנוסף מקורה ממעל בפוליגג, ולפיכך אינה נכנסת כלל בגדר מצללה. לעניין החומר ממנה עשויה המצללה, בנושא זה כבר קבענו בעבר במקרה דומה כדלקמן: "במבנה זה תוכננו מצללות בהתאם להנחיות מנהל הנדסה, במסגרת היתר הבניה. הנחיות אלה שחולקו גם לתושבי העיר קובעות כי מקום בו מבוקשת בנית מצללה במרפסת, המצללה תיבנה ממתכת בגוון מסוים ועוד שורת הנחיות בהן המצללה נשוא הערר אינה עומדת, ביניהן גם נסיגה מקצה המרפסת. הרציונל העומד בבסיס ההנחיות כמו גם יישומן בענייננו בהיתר הבניה , הינו יצירת מראה אחיד נעים ומסודר לחזות הבניין. המצללה נשוא הערר כמו גם מספר מצללות נוספות (ועל כך להלן) מפירה אחידות זו. לאור האמור כוונת המתכנן והוראותיה הברורות של תכנית בניין עיר, כמו גם הנחיות מהנדס העיר המיושמות בהיתרים בהתאם להוראות אלה, איננו רואים לנכון לקבל הערר." אף בענייננו ניתן פתרון מערכתי במתחם לנושא בקרת האקלים. נכון כי הפתרון שניתן אינו מנצל את מלוא האפשרויות על פי התקנות, אולם גם הועדה המקומית הבהירה כי במידה ויבקש העורר או מי משכניו להרחיב הפתרון הקבוע בהיתר ושבוצע בפועל עד לגבול המותר מבחינת התקנות, הדבר יתאפשר. בנסיבות אלה איננו רואים מקום להתערב בהחלטת הועדה המקומית ולפיכך הערר נדחה. ועדה מקומית לתכנון ובניהעררמצללהבניה