היתר שהוצא בניגוד לתוכנית בניה שדינה חקיקת משנה אינו מהווה היתר בניה

היתר שהוצא בניגוד לתוכנית תקפה, שדינה כדין חקיקת משנה, אינו מהווה היתר ראה, למשל, ההלכה הידועה בבג"ץ 16/50 איגרא-רמא בע"מ נ' ועדת בנין ערים ת"א, פ"ד ה' 229, 239, פסק השופט אגרנט: "אסור להקים בנין בלי לקבל תחילה רשיון לכך מאת הוועדה המקומית, אך זו אינה רשאית לתתו אלא אם הבנין הנדון יוקם בהתאם לדרישות תכנית בנין הערים, החלה על האזור בו נמצאת החלקה שלגביה נדרש הרשיון. ואם אמנם תוציא הוועדה רשיון בנין הנוגד לדרישות אלו, הרי תחרוג ממסגרת סמכותה האמורה; על כן, רשיון כזה יהיה מחוסר תוקף וייחשב, בעיני החוק, לאפס".היתר בניהבניהתוכנית בניה