הנגשת תחנות האוטובוס וסככות ההמתנה לאוטובוס, בתחומי אחריותה של עיריית תל אביב יפו

הנגשת תחנות האוטובוס וסככות ההמתנה לאוטובוס, בתחומי אחריותה של עיריית תל אביב יפו ותשלום פיצוי כספי לחברי הקבוצה. בבקשה נטען, כי בתחנות המתנה לאוטובוס, אשר הוקמו לאחר 23.12.04 ועד למועד הגשתה של התובענה הייצוגית, הופרו הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998 (להלן: "חוק השוויון"), וכן תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג - 2003 (להלן: "תקנות הנגישות"). ביתר פירוט נטען, כי המשיבות הפרו את תקנות הנגישות, בהציבן סככות המתנה בתחנות, כאשר בחלק מהמקרים אחת מדפנות הסככה אינה מותירה מרווח של 110 ס"מ משפת הכביש, ואינה מאפשרת נגישות לסככה של אנשים עם מוגבלויות ניידות. כמו כן, המשיבות לא דאגו לסימון והנגשת רחבת היערכות בצמוד לכל התחנות עם הקמתן, ולא דאגו לכך שהרחבה והגישה אליה תהיה פנויה מכל מכשול. בחוות דעת של יועץ הנגישות מר ישראל אבן זהב, שצורפה לבקשה, פורטו הדרישות שצריכות להתקיים בתחנת אוטובוס, על מנת שהיא תחשב נגישה בהתאם לדין, וכן צורפו דוגמאות של מספר תחנות אוטובוס ברחובות שונים של תל אביב. מודד מוסמך שביצע מדידות של 52 תחנות ברחבי העיר ציין, כי במספר תחנות שנבדקו, המרווח שנותר לא היה מספיק ובאף אחת מהתחנות שנבדקו לא היתה רחבת הערכות מסומנת כנדרש. 2. המבקשת טענה כי המשיבות גרמו בפעילותן לחברי הקבוצה נזק ממוני, המתבטא בסכומי כסף גבוהים שנאלצו להוציא על מנת להתנייד באמצעות שירותי תחבורה פרטיים ובמוניות; ונזק לא ממוני המתבטא בפגיעה בשוויון, הפרעה, עגמת נפש וכיוצ"ב. הקבוצה התובעת הוגדרה בהסתמך על נתוני סקר חברתי משנת 2010 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כאנשים עם קושי רב להתנייד ואנשים בעלי הגבלה משמעותית בכושר הראיה והועמדה על 117,524 אנשים על פי אותו סקר. הקבוצה חולקה לשתי תת קבוצות: 52,805 אנשים המתגוררים ברחובות ת"א ועוד 64,719 אנשים המתגוררים מחוץ למחוז תל אביב. סך כל הנזק לקבוצה הוערך בסך של כ146,000,000 ₪. עילות התביעה הן פגיעה בחוק השוויון והתקנות שהותקנו על פיו. 3. לאחר הדיון המקדמי ובהמלצת בית המשפט, ניהלו הצדדים מו"מ והגיעו להסדר פשרה. מתווה ראשון של הסכם הפשרה הוגש לבית המשפט ביום 8.5.13 (במ/1). ביום 6.6.13 פורסמה בשני עיתונים בעברית וביום 7.6.13 פורסמה בעיתון בערבית, הודעה בדבר הבקשה לאישור הסדר הפשרה. עותק מההודעה נשלח ביום 5.6.13 לנציבות לשוויון זכויות אנשים עם מוגבלות. היועץ המשפטי לממשלה הודיע כי אינו מתנגד להסכם הפשרה, אך מבקש להדגיש מספר פרמטרים שלדעתו ראוי לכלול בהסכם. לאחר מכן עמלו הצדדים על גיבושו הסופי של ההסכם, והגישו לבית המשפט את ההסכם החתום והעדכני ביום 4.12.13. הצדדים מציינים, כי הסדר הפשרה נועד לשם סילוק מלא וסופי של טענות המבקשת, שהיא נכה הנזקקת לכיסא גלגלים ומתקשה בגישה לתחנות אוטובוס, כמפורט בבקשה לאישור הסדר הפשרה. הבקשה לאישור הסכם הפשרה 5. להלן עיקרי הסדר הפשרה שהוגש על ידי הצדדים ואשר אישורו הסופי מתבקש עתה . חברי הקבוצה המיוצגת הינם כל המבקשים להשתמש או משתמשים בתחבורה ציבורית בעיר תל אביב, אשר הינם בעלי לקות אורטופדית ו/או לקות פיזית אחרת היוצרת מגבלה בתנועה (להלן: "קבוצת המבקשים"). במהלך התקופה, שראשיתה במועד אשר יורה בית המשפט על פרסום או משלוח הסכם הפשרה לפי סעיף 18ג' לחוק תובענות ייצוגיות (להלן: "המועד הקובע"), ועד לתום 6 חודשים מהמועד הקובע, תערוך העירייה ביקורת מטעמה בכל התחנות ואף בתחנות נוספות שהוקמו, ככל שהוקמו, בתקופה שבין מועד הגשת התובענה לבין מועד פרסום הסדר הפשרה (להלן: "הביקורת"). העיריה תישא לבדה בעלויות הביקורת, אשר במסגרתה תבחן העיריה את הנגשת סביבת התחנה הקרובה ובמידת הצורך תתכנן את השלמתה בהתאם לפרמטרים שיפורטו להלן. הפרמטרים: ג1. קיומם של מכשולים ברחבת ההערכות העיריה תוודא כי בשטח רחבת ההערכות ובדרך נגישה אין מכשולים נייחים כדוגמת עצים, עמודים, פחי אשפה וכיוצ"ב. במידה וימצאו מכשולים, תתכנן העיריה את אופן העתקתם או הטיפול בהם, כך שלא יהוו מכשול, ו/או את העברת התחנה או שינוי מבנה התחנה, הכל לפי שיקול דעת העירייה. בכל תחנה בה יימצאו ליקויים, יהיה תכנון התיקונים ספציפי ובכפוף לעמידה בכלל הוראות הסכם הפשרה. ג2. קיומם של מכשולים בכניסה לתחנות שבהן יש דופן אחת ארוכה במידה ותימצא דופן שמונעת מעבר פנוי של 110 ס"מ לפחות, יערך תכנון תיקונים. ג3. קיומם של מכשולים בדרך נגישה בתחנות סככה העיריה תוודא כי יש דרך נגישה ברוחב של 1.30 מ' בעורף התחנה או בחזיתה, בהתאם לתקן הישראלי 1918, חלק 1, הפנויה ממכשולים. במידה וימצאו מכשולים, יבצעו תיקונים שיבטיחו עמידה בדרישות הדין. הביקורת ביחס לכל תחנה תיערך לאור הפרמטרים שפורטו לעיל, בהתאם לרשימה שצורפה כנספח א' להסכם הפשרה. במידה וקיימים מכשולים הדורשים הזזה, תצורף לדו"ח תמונה של התחנה וסביבתה או סימון על גבי תרשים סכמתי של התחנה. לאחר 3 חודשים מתחילת הביקורת תשלח העיריה דו"ח ביניים לב"כ המבקשת ולנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ביחס לכל התחנות שנבדקו עד למועד דו"ח הביניים. מיד לאחר סיום הביקורת בכל התחנות, ישלח דו"ח נוסף ביחס ליתר התחנות. במסגרת הדו"ח תציין העיריה את רשימת התחנות שבכוונתה להזיז בעקבות הביקורת, אם ימצאו כאלה. ב"כ המבקשת יהיה רשאי להעיר ולדרוש תיקונים נוספים על פי הפרמטרים שנקבעו בהסכם, תוך 30 יום מיום שדו"ח הביקורת יתקבל אצלו, והעיריה תשיב על הערותיו תוך 30 יום. ככל שיתגלעו מחלוקות בין הצדדים בענין הליקויים הדורשים תיקונים, ימנה כל צד נציג מטעמו אשר הינו מורשה נגישות. החלטתם של הנציגים תחייב את הצדדים, ואם לא יגיעו להסכמה יובא הדבר לדיון בהשתתפות היועץ המשפטי לעירייה וב"כ המבקשת. בתוך 6 חודשים מהמועד הקובע, תסמן העיריה את רחבות ההערכות בכל התחנות, למעט בתחנות שבהם ימצאו ליקויים בביקורת, אשר תיקונם עלול להשפיע על הסימון. בתוך 12 חודשים מהמועד הקובע, תשלים העיריה את תיקונם של כלל הליקויים אשר ימצאו, אם ימצאו בביקורת, לרבות השלמת סימונן של רחבות ההערכות. עיכוב של 3 חודשים בהשלמת התחייבויות העיריה לא יחשב כהפרה מצידה, זאת בכפוף לכך שבתוך 12 חודשים מהמועד הקובע יהיו 80% מהתחנות נגישות לפי הוראות הסכם הפשרה. בנוסף, כפיצוי לכלל הקבוצה, תפעל העיריה להשלמת הנגשת מרכז השירות העירוני שלה, המצוי בקומה מינוס 1 בבנין העיריה ברחוב אבן גבירול וכן במפלס הכניסה (קומה אפס), כל זאת בהתאם לתקנות ונגישות השירות (להלן: "מרכז השירות העירוני"). השלמת הנגשת המרכז תבוצע לא יאוחר מיום 1.6.15, כהטבה נוספת לקבוצה. 6. במסגרת הבקשה לאישור הסכם הפשרה, המליצו הצדדים לבית המשפט כי העיריה תשלם למבקשת גמול בסכום כולל של 41,000 ₪ ושכ"ט לב"כ המייצגים בסכום של 230,000 ₪, וכי הסכומים יועברו באמצעות ב"כ המבקשת תוך 21 ימי עבודה מאישור הסכם הפשרה. 7. לא הוגשו התנגדויות להסדר הפשרה מטעם מי מחברי הקבוצה או כל גורם אחר. היועמ"ש הודיע כי אינו מתנגד להסכם הפשרה אך הוא מבקש להדגיש מספר נקודות ומציע לכלול אותן כחלק מה סכם הפשרה. בהתאם להחלטתי מיום 1.12.13 הודיעו הצדדים, כי בהסכם הפשרה שהוגש ביום 4.12.13 ישנה התייחסות גם להערות מטעם היועמ"ש, ולאור הערות אלה הוכנסו שינויים קלים בלבד, אשר אינם משנים את מתווה ההסכמות שהושגו שבין הצדדים קודם לכן. ב"כ הצדדים ציינו כי מדובר בהסכם פשרה ייחודי, במובן זה שהעירייה כבר החלה לבצע את חובותיה לפני יותר מחצי שנה, במטרה להביא להנגשה יעילה ומהירה של תחנות האוטובוס. אישור הסכם הפשרה 8. לאחר שבחנתי את הסכם הפשרה והבאתי בחשבון את הענין הציבורי המונח בבסיס התובענה, ואת ה סיכויים והסיכונים של הצדדים בתובענה, הגעתי למסקנה כי הסדר הפשרה סביר, מאוזן והוגן. מלכתחילה הסדר הפשרה הושג בעידודו של בית המשפט והצדדים התחילו בגיבושו כבר לאחר הדיון המקדמי, שהתקיים בבקשה לאישור ביום 9.1.13. ראוי לציין כי הקבוצה המיוצגת מצומצמת בהרבה לעומת זו שצויינה בבקשת האישור. לאור הנכונות שהביעה העיריה לטפל במהירות בהסדרת הנגישות לתחנות, התייתרה הדרישה לפיצוי כספי, שמלכתחילה הועלתה באופן כוללני ללא אסמכתא או חישוב פרטני של הסכומים הנדרשים. לבסוף הבאתי בחשבון כי אילו היתה התביעה מתבררת, היה הדבר כרוך בהליך ארוך ומורכב, תוך היעזרות במומחים בתחום הנגישות, מודדים וכיוצ"ב. הסדר הפשרה חסך כל זאת והוא מיטיב ומשפר את מצבם של חברי הקבוצה, לעומת המצב ששרר ערב הגשתה של הבקשה. 9. הצדדים כללו בהסכם הפשרה הסכמה על תשלום גמול למבקשת ותשלום שכר טרחה לב"כ הקבוצה. סכומים אלה אינם באים על חשבון הסעד לטובת ציבור חברי הקבוצה, והם נראים בעיני סבירים והוגנים, בהתחשב בעבודה שהושקעה בתיק ובתוצאת הפשרה שהושגה בשלב המקדמי של הדיון ותרמה להטבת תנאי הנגישות של חברי הקבוצה. 10. לאור כל האמור לעיל החלטתי לאשר את הסכם הפשרה בין הצדדים. אני מורה על פרסום הודעה לפי סעיף 25 (א) (4) לחוק, בהתאם לנוסח שיובא לאישור בתוך 14 יום. הפרסום יהיה בעיתונים בהם פורסם האישור הראשוני, ויתן את הפרטים הנדרשים לפי סעיף 25(א)(ד) לחוק, תוך ציון עילות התביעה, השאלות המשותפות לכלל חברי הקבוצה, הסעד שניתן ושיקולי בית המשפט בענין אישור ההסדר. כמו כן יצויין כי לא הוגשו התנגדויות או הודעות הימנעות, וכי לא היתה התנגדות של היועמ"ש להסדר. תל אביבאוטובוסמתנהעירייהסככה