תביעה בגין שיפוץ עקב תשלום על חומרי צביעה

התובעת טוענת כי עבודות השיפוץ כללו הסתרת חוטי החשמל בקירות חדר הילדים, צביעת קירות בחדר הילדים, החלפת טפטים במטבח, צביעת תיקרה בחדר האמבטיה והחלפת תריסים בסלון. התובעת מדגישה כי עיתוי סיום עבודות השיפוץ היה חשוב לה במיוחד שכן המתינה לבואם של אורחים מחו"ל בתחילת חודש ספטמבר 2012. 6. התובעת טוענת כי קיימה את חלקה בהסכם בכך ששילמה לנתבע 3,980 ₪ במזומן כך שבתחילה נתנה שיקים בסך כולל של 2,980 ₪ והיתרה במזומן ובהמשך הוחלפו שיקים אלו בכסף מזומן. טענה זו אינה שנויה במחלוקת ואף נתמכת בקבלות שצורפו לנספחים ב/1 ו -ב/2 לכתב התביעה. יתרת התמורה שולמה בתשלומים בכרטיס אשראי אשר הועברו לפי בקשת הנתבע לח.ח. מ. שוסטרמן בע"מ (להלן: "שוסטרמן"). לטענת הנתבע, מדובר במוסך שנותן שירותים לרכבי העסק שלו ואילו לטענת התובעת, המבוססת על רישום העסקה בפירוט העסקאות בכרטיס האשראי שלה, מדובר בעסק בענף התיירות. 7. התובעת טוענת כי הנתבע הפר את ההסכם בכך שהעבודות החלו ביום 30/8/12. הפרה נוספת הינה חיוב התובעת לשלם מכיסה עבור חומרי צביעה וחשמל ואי החזרת עלות החומרים בהתאם להסכם. הפרה נוספת לה טוענת התובעת היא שכנוע התובעת להמיר החלפת טפטים בצביעת קירות. עוד נטען כי לא הוצאו הרהיטים מחדר הילדים. 8. התובעת מוסיפה וטוענת כי לאחר העבודות שבוצעו ביום 30/8/12 וכללו צביעת קירות במטבח ובחדר הילדים וצביעת תקרה בחדר האמבטיה, לא המשיך הנתבע בביצוע עבודות ולא ענה לטלפונים של התובעת. לפיכך, ביום 6/9/12 לאחר שכבר הגיעו האורחים מחו"ל, הודיעה התובעת לנתבע על רצונה לבטל את ההסכם ושלחה לחברת האשראי בקשה להפסקת התשלומים החודשיים. בעקבות פנייה זו, נטען כי הנתבע הגיע לבית התובעת ונערך הסכם חדש לפיו התובעת תחדש את התשלומים בויזה והנתבע יסיים את העבודות שלא בוצעו תוך שבועיים ממועד חידוש התשלומים. 9. התובעת טוענת כי חידשה את התשלומים ביום 19/9/12 אך הנתבע לא המשיך בביצוע העבודות. 10. זה המקום לציין כי התובעת צירפה לכתב התביעה מכתב הנחזה להיות ערוך על ידה מיום 6/9/12 בו היא מבקשת מהעסק של הנתבע, לבטל את ההזמנה שלה על תריסים עקב המצב הכלכלי הקשה בשל צרות בלתי צפויות ונסיבות משפחתיות (נספח ז' לכתב התביעה). 11. על פי נתוני תיק ההוצאה לפועל, אשר הועברו לתיק בית המשפט ולא נסתרו, הנתבע, שהוא חייב מוגבל באמצעים, קיבל את האזהרה במסירה מלאה ביום 24/2/13 והגיש התנגדות רק ביום 3/4/13. 12. לא מצאתי במסמכים שהועברו מלשכת ההוצאה לפועל, כל הסבר של הנתבע לאיחור בהגשת ההתנגדות. 13 לגופו של עניין, טען הנתבע כי הוא אינו בורח מאחריות ומכיר בליקויים מסוימים אשר מתרחשים מעת לעת במהלך השיפוץ , אך ביקש לציין כי התובעת לא לקחה את ההסכמים שנחתמו בכתב יד לנוטריון ולא הזכירה אותם בכתב התביעה. 14. בהחלטת הביניים מיום 8/4/13 קבעתי כי הליכי הוצאה לפועל יעוכבו בכפוף להפקדת הסך של 4,000 ₪ בקופת בית המשפט לא יאוחר מיום 1/7/13. החלטת ביניים זו נומקה בכך שההתנגדות והבקשה להארכת מועד נתמכו בתצהיר על דרך ההפנייה במקום בתצהיר מפורט כנדרש. עוד ציינתי כי טענות ההגנה אינן מפורטות כנדרש וההסבר לאיחור בהגשת ההתנגגדות אינו ברור. 15. המענה של הנתבע להחלטת ביניים זו, ניתן רק יום לפני הדיון כאשר הנתבע הגיש תצהיר ללא רשות בו פירט את טענות ההגנה שלו. יודגש כי גם בתצהיר זה לא טרח הנתבע לתת כל הסבר לאיחור בהגשת ההתנגדות. 16. לגופו של עניין, צירף הנתבע הסכם שונה מההסכם נספח א' לכתב התביעה בכך שמופיע בו ליד הכותרת " עלות ותאריך גמר העבודות" הסך של 9,960 ועוד 300 ₪ לצד חתימה. הנתבע טען כי החל לבצע את ההסכם במועד ואף ביצע את כל העבודות שהוסכמו בכתב למעט ניקיון חוטים בחדר הילדים והתקנת התריס , כיוון שהתברר במהלך ביצוע העבודות כי נדרשת החלפת משקוף התריס לפני התקנת תריס חדש. עוד נטען כי התריס לא הותקן כיוון שהתובעת לא מסרה הודעה על חידוש התשלומים בכרטיס האשראי או צירוף אישור מחברת האשראי. באשר לתשלום עבור חומרי צבע וחשמל , נטען כי התובעת רכשה צבע ספארי וביקשה להוסיף אותו על הצבע הראשי שהוסכם בין הצדדים. בתגובה נאמר לתובעת כי עליה לשלם עוד 1,100 ש"ח עבור עבודה נוספת והתובעת הסכימה. נטען כי הנתבע הסכים לתת לתובעת הנחה על סכום העבודה הנוספת ולכן גם אם הנתבע חייב לתובעת סכום מסויים עבור מוצרי חשמל , יש לקזזו מהעלות הנוספת של עבודת צבע ספארי. 17. אתמול התקיים דיון במסגרתו נחקר הנתבע על האמור בתצהיר אותו הגיש יום לפני הדיון, לאחר שהתרתי בדיעבד את הגשת התצהיר תוך חיוב הנתבע בהוצאות בסך של 1,000 ₪. 18. במסגרת החקירה הנגדית, נשאל הנתבע לפשר השוני בין שני ההסכמים וטען כי הסך של 300 ₪ הוא כנראה תוספת של עבודה קטנה נוספת והחתימה ליד התיקון היא חתימתה של התובעת. הסבר זה מעורר קושי לא מבוטל כבר בשלב זה שכן לא אמורות להיות שתי גרסאות שונות של הסכם מקורי. ככל שישנה הסכמה לשנות את ההסכם המקורי, יש לערוך אותה במסמך נפרד, כפי שעשו הצדדים במקרה דנן בהסכם המשלים מיום 6/9/12. 19. הנתבע נשאל מדוע לא צירף מסמך בכתב מחברת שוסטרמן לפיו התשלומים ששילמה התובעת לשוסטרמן בוטלו והשיב כי יש לו מסמך בעניין זה, אך לא הביא אותו לדיון. טענה זו מעוררת קושי לא מבוטל כבר בשלב זה בהתחשב בעובדה כי הנתבע ביצע מקצה שיפורים של גרסתו המקורית מספר חודשים לאחר הגשת ההתנגדות ויום לפני מועד הדיון. לא ברור מדוע מסמך שכזה לא צורף לתצהיר מיום 21/10/13. כך בפרט כאשר כבר בכתב התביעה צורפו 2 דפי פירוט עסקאות בכרטיס אשראי של התובעת התומכים בטענתה לפיה התשלומים חודשו . 20. באשר לתוספת לעלות העבודה בסך של 1,000 ₪ בגין השימוש בצבע ספארי, טען הנתבע כי מדובר בעבודת צביעה ידנית החורגת מעבודת הצביעה שהוסכמה בהסכם המקורי ובגלל זה נחתם ההסכם מיום 6/9/12. דא עקא, ההסכם מיום 6/9/12 אינו מזכיר שינוי כלשהו בעניין זה כפי שעולה מהתרגום הנוטריוני שצורף כנספח ח' לכתב התביעה. 21. מן המקובץ עולה כי לנתבע אין כל הסבר לאיחור בהגשת ההתנגדות וכי טענות ההגנה שהעלה התערערו במידה רבה לאחר החקירה הנגדית. השילוב בין העדר הסבר לאיחור בהגשת ההתנגדות לבין התערערות טענות ההגנה שהועלו באיחור מופלג מוליך למסקנה לפיה לא ייגרם לנתבע עיוות דין אם תדחה בקשתו להארכת מועד, במידה המצדיקה להתעלם מהאיחור הלא מוסבר בהגשת ההתנגדות. 22. אשר על כן, הנני דוחה את הבקשה להארכת מועד ואת ההתנגדות ומחייב את הנתבע לשלם לתובעת הוצאות משפט בסך של 2,000 ₪. על פסק דין זה ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה בתוך 45 יום מהיום. שיפוציםשיפוצניקצביעה