כתב ערעור שהוגש לא יוכל להפוך לבקשה לרשות לערער

כתב ערעור שהוגש לא יוכל להפוך לבקשה לרשות לערער יובהר כי אין המדובר בדרישה פורמאלית דווקנית אלא מדובר בדרישה מהותית שבעל הדין מחויב לעמוד בה, אחרת דין הערעור במתכונת שהוגש להידחות על הסף. ראו דבריו של הנשיא (כתוארו אז) א' ברק (ברוב דעות כנגד דעתו החולקת של כב' השופט א' רובנשטיין) ב- ע"א 7975/03 בנק הפועלים נ' עזרא לוי; "העניין נדון כבר בשתי ערכאות, ולא יהא ערעור נוסף אלא ברשות (סעיף 41 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984). בהיות הערעור על פסק דין של הבית משפט מחוזי בערעור, הוא לא יכול היה להיות מוגש כלל לבית משפט זה ללא קבלת רשות ודינו דחייה על הסף (ראו, ע"א 26/88 שמאי נ' טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ, פ"ד מב(2) 837). משלא ביקש הבנק רשות לערער בטרם הגשת הערעור, אין מקום שניזקק לערעורו (ע"א 103/66 סניפר נ' שדמי, פ"ד כ(2) 447; ע"א 439/76 הסתדרות מכבי ישראל נ' מדינת ישראל, פ"ד לא(1) 770). הערעור אינו יכול להפוך, מעצמו, לבקשה לרשות ערעור, ואין מקום להעניק לבעל דין רשות לערער אותה כלל לא ביקש." ערעוררשות ערעור (בזכות או ברשות)