חוב לפלאפון - נטען כי בחשבונית שקיבל הופיעה יתרת חוב "0"

נטען כי בחשבונית שקיבל הופיעה יתרת חוב "0", ומכאן, לטענתו, כי אין הוא חייב דבר לחברת פלאפון. ב. עוד לטענת המבקש, שלא הופיעה באופן מפורש בתצהירו, אך עולה מן המסמכים שצורפו להתנגדות ולתצהיר (נספח ג' לתצהיר התומך בהתנגדות, מכתב ל"נציב תלונות הציבור" של פלאפון), הוא מסר את מכשיר הטלפון שלו לתיקון במרכז שירות השייך למשיבה, ואולם המשיבה סירבה למסור לו מכשיר טלפון חדש, ועמדה על כך שיקבל לידיו מכשיר "מחודש". המבקש סירב לקבל את המכשיר ה"מחודש", אולם המשיבה לא השיבה לידיו את מכשירו שלו, ולטענתו - איבדה את המכשיר. 3. בטרם אדרש להתנגדות לגופה, אציין כי במהלך הדיון לפניי, טען המבקש כי לא היה לו פנאי להיערך ולשכור את שירותיו של עורך דין, מאחר שקיבל הודעה על קיום הדיון רק כעשרה ימים לפני מועד הדיון, ועל כן עתר לדחות את הדיון, על מנת לאפשר לו לשכור עורך דין. אכן, הדיון נקבע מראשיתו ליום 12.1.2014, אולם בבוקר הדיון הגישה ב"כ המשיבה הודעה לבית המשפט, ממנה עולה כי הזימון לדיון לא התקבל אצל המשיבה, וכי מבירור שערכה אצל המבקש עצמו, הזימון לא התקבל גם בידיו. משכך, עתרה ב"כ המשיבה לדחות את הדיון. בנסיבות אלה, נקבע הדיון ליום 23.1.2014, כאשר בית המשפט עשה מאמץ ניכר לקבוע את הדיון למועד קרוב ככל הניתן, על מנת לאפשר את בירורו של ההליך, שהוגש על סכום לא גדול, בהקדם האפשרי. מאידך גיסא, המבקש הגיש את ההתנגדות עוד ביום 8.9.2013, לפני למעלה מארבעה חודשים, והטענה כי לא היה מודע במהלך ארבעה חודשים אלה למשמעותה של ההתנגדות, ועל כן לא שכר שירותי עורך דין היא טענה שאינני יכול לקבל. ככל שביקש המבקש להיות מיוצג בדיון, היה עליו לאתר עורך דין מייצג בסמוך לאחר הגשת ההתנגדות (או מוטב - בטרם הגשתה), ולמצער - להגיש בקשה מנומקת לדחיית הדיון עד להסדרת ייצוג. משלא עשה כן המבקש, לא מצאתי לנכון לדחות את הדיון ולגרום בכך לעיכוב בבירורו. 4. לאחר שעיינתי בהתנגדות, בפרוטוקול הדיון שהתקיים לפניי ובמסמכים שהוגשו במהלך הדיון, הגעתי לכלל מסקנה כי דין ההתנגדות להידחות, ואלה טעמיי. 5. כאמור, המבקש חילק את טענות ההגנה לשניים: (א) הסתמכות על חשבונית ובה יתרה לתשלום "0"; ו(ב) הטענה כי מכשיר ה-iPhone של התובע אבד בדרכו אל המעבדה או ממנה, וכי הוצע לו, כתחליף, מכשיר "מחודש", שלא באריזתו המקורית, אולם במסגרת החקירה, וממסמכים שהוצגו, עולה כי שתי טענות אלה אינן מקימות הגנה, ולו ברף המינימלי הנדרש, אחת משום שהיא נסתרת מן המסמכים שצורפו להתנגדות עצמה (ולמעשה - לגרסתם המלאה של מסמכים אלה) והאחרת משום שהיא נדונה כבר ונדחתה בפסק דין חלוט של בית המשפט לתביעות קטנות. 6. לטענה בדבר העדר יתרת חוב לתשלום, להוכחת טענתו זו הציג המבקש, כאמור, חשבונית מתאריך 1.10.2012. אלא שהמבקש צירף להתנגדות רק עמוד אחד מן החשבונית, אשר עליו נכתב בפירוש "עמוד 1 מתוך 4", באשר לטענת המבקש - היה זה העמוד היחיד שקיבל מאת המשיבה (עמ' 2 לפרוטוקול הדיון, ש' 15). די בעיון בחשבונית עצמה, כפי שצורפה לכתב ההתנגדות, כדי ללמד שלא ניתן ללמוד ממנה את אשר מנסה המבקש ללמוד: המדובר, בפירוש, בחשבונית תקופתית לתקופה מסוימת, שבין 2.9.2012 - 1.10.2012, וניתן ללמוד ממנה - לכל היותר - כי בתקופה זו (ובה בלבד) לא היו חיובים לתשלום. אולם מעבר לכך, ב"כ המשיבה הגישה, במסגרת חקירתו של המבקש, את המסמך המלא, שבו נכתב (בעמ' 3), תחת הכותרת "הודעה על הפסקה מוחלטת של השירות" כי: "לידיעתך, החשבונית הסופית אינה כוללת תשלומים בגין ציוד קצה, הסדרי תשלומים או הסדרי חוב וכן חשבוניות אחרות שלא שולמו מכל סיבה שהיא. חיובים אלה ייגבו באמצעי התשלום כפי שנמסר." רוצה לומר: החשבונית שעליה ניסה המבקש להסתמך, ואשר לטענתו מלמדת כי חובו למשיבה אופס, מבהירה, בגרסתה המלאה, כי אין היא חלה על "חשבוניות אחרות שלא שולמו". מכאן שטענה זו להודאת בעל דין בהעדר חוב - שאפשר היה לראות בה טענה המצדיקה קבלת ההתנגדות - נסתרה מתוך המסמך שצירף המבקש להוכחתה, כמו גם מתוך גרסתו המלאה של המסמך, אשר הוצגה במהלך הדיון. 7. אשר לטענות בדבר אובדן מכשיר הטלפון - סוגיה זו עמדה בלב תביעה שהגיש המבקש לבית המשפט לתביעות קטנות בתל-אביב (ת"ק 25560-05-12 X נ' פלאפון תקשורת). במסגרת כתב התביעה שהגיש המבקש, הוא טען לנזקים הנובעים מאובדן המכשיר, ומכך שלא סופק לו מכשיר חדש תמורתו, כי אם הצעה למכשיר "מחודש", שלא בקופסתו המקורית - טענה דומה לטענה שהועלתה בהתנגדות זו (אם כי לא מפורשות). לעניין זה קבע בית המשפט לתביעות קטנות (כב' השופט אריאל צימרמן) בפסק דינו מיום 24.7.2013: "דין התביעה להידחות. התובע לא ביסס את תביעתו ולא שכנע כי המכשיר שסופק היה 'מחודש' (קרי: משומש) כטענתו. החלטתו שלא ליטול את המכשיר היא אכן שלו. לא הובהר אף הקושי שלו לעבור לחברה אחרת, תוך ניוד המספר שלו לחברה אחרת (אך תוך שהחוב הכספי שלו יעמוד בעינו לנתבעת, כמובן). טענותיו לנזקים כספיים הועלו באופן כללי ולא בוססו" (סעיף 3 לפסק הדין). אף שאיני מסכים עם ב"כ המשיבה, כאילו בפסקה זו קבע בית המשפט קביעה פוזיטיבית לפיה קיים למבקש חוב כלפי המשיבה (שהרי סוגיה זו לא נצרכה כלל להכרעה בתביעתו של המבקש באותו הליך), בוודאי שיש בכך משום קביעה פוזיטיבית, הדוחה את הטענה כאילו לא הוצע למבקש מכשיר טלפון חלופי חדש, אלא "מחודש" או "משומש". בנסיבות אלה, אף טענה זו, לפגם במוצר הנרכש שיש בו כדי להוות הפרה של חוזה המכר אינה יכולה לעמוד, משהוכח כי המשיבה הציעה לתקן את ההפרה הנטענת, אך המבקש סירב לאפשר לה לעשות כן. 8. בנסיבות אלה, נמצא כי שתי טענות ההגנה האפשריות שהציג המבקש - נשללו. בנסיבות אלה, אין לי אלא לקבוע כי למבקש אין טענות הגנה נגד התביעה, ועל כן יש לדחות את ההתנגדות לביצוע תביעה לסכום קצוב. 9. התוצאה היא, כי ההתנגדות נדחית. הליכי ההוצאה לפועל בתיק 02-31755-13-3 ישופעלו על מלוא סכום החוב בהוצאה לפועל. המבקש יישא בשכר טרחת ב"כ המשיבה בהתנגדות בסך של 1,000 ₪, אשר יצורפו לקרן החוב בתיק ההוצאה לפועל, ויישאו ריבית והפרשי הצמדה מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום המלא בפועל.חשבוניתחובסלולר (תביעות)פלאפוןמיסים