תביעה על בגידה / תביעת נזיקין על ניאוף

תביעה על בגידה / תביעת נזיקין על ניאוף בע"א 8489/12 פלוני נ' פלוני (2013) (להלן: "עניין פלוני") קבע כבוד השופט עמית כדלקמן: "קיצורו של דבר, כי טעמים חזקים שבמדיניות משפטית שוללים לטעמי הכרה בניאוף כעילה נזיקית או חוזית, הן בין בני הזוג בינם לבין עצמם והן בין מי מבני הזוג לבין צד שלישי" [ס' 9 לעניין פלוני]. אחת מעוולות פרטיקולאריות אלה היא עוולת גרם הפרת חוזה הקבועה בסעיף 62 לפקודת הנזיקין. סעיף 62(ב) לפקודת הנזיקין קובע כדלקמן: " לעניין סעיף זה היחסים הנוצרים על ידי נישואין לא ייחשבו כחוזה...". בהתייחסו לעוולה זו קבע השופט עמית בפסק הדין כדלקמן: "הנה כי כן, המחוקק מצא ליתן צידוק מוחלט לפגיעה של צד שלישי בחוזה-הנישואין, תוך שלילה מראש של עילת התביעה של הנפגע, שאילולא כן, יכול היה בעל לתבוע צד שלישי שקיים יחסים אינטימיים עם אשתו בעוולה של גרם הפרת חוזה. הטעם לצידוק המוחלט ולשלילת עילת התביעה הוא, שהמחוקק ראה את קשר הנישואין כקשר "הנושא אופי מיוחד, המבוסס בראש-ובראשונה על שותפות רגשית" (נילי כהן גרם הפרת חוזה 254 (בתוך הסדרה: דיני הנזיקין - העוולות השונות, ג' טדסקי עורך, 1986). המחוקק מצא אפוא להחריג במפורש את קשר הנישואין מהעוולה של גרם הפרת חוזה, ואין "לעקוף" את שיקולי המדיניות שהנחו את המחוקק בקובעו את החריג הקבוע בסעיף 62(ב) לפקודת הנזיקין, באמצעות השימוש בעוולת הרשלנות". [פסקה 5 לפסק הדין בעניין פלוני] ובהמשך: "המשפט אינו מכיר בעוולת ניאוף ביחסים בין בני הזוג עצמם, וכפי שעולה מסעיף 62(ב) לפקודת הנזיקין, המחוקק גילה דעתו כי אין להכיר בתביעה מעין זו גם כלפי צד שלישי. ההתחייבות בין בני זוג לקבל על עצמם את האיסור של "לא תנאף" היא במישור החברתי-מוסרי-דתי, אך אין לייבאה אל תוך המשפט. הדין הנזיקי אינו חרב התלויה מעל מיטת בני הזוג, ועוולת הרשלנות אינה "הנוסע השלישי" הנחבא בין הסדינים, בבחינת נטע זר אשר עלול לפתע להתעורר מתרדמתו ולרמוס את הפינות האינטימיות-רגשיות ביותר של בן אנוש". [פסקה 6 לפסק הדין בעניין פלוני] לבסוף, קבע השופט עמית כי אין להחיל את דיני הנזיקין על תחום דיני המשפחה כשעילת התביעה מבוססת על ניאוף כדלקמן: "לצד האינטרס החשוב של שמירה על התא המשפחתי, יש לזכור כי אנו עוסקים בתחום המעוגן בחיי הרגש. בגידה לחוד, ותוצאות ממוניות לחוד. כפי שאין לבגידת מי מבני הזוג נפקות בשאלת השיתוף ברכוש או איזון המשאבים...וכפי שאין להחיל על החוזה המשפחתי קני מידה חוזיים-מסחריים...כך גם אין להחיל בנושאים אלו סטנדרטים של דיני נזיקין, ובנקודה זו אנו חוזרים להוראות סעיף 62(ב) לפקודת הנזיקין עליה עמדנו לעיל". [פסקה 9 לפסק הדין] נזיקיןבגידה (ניאוף)