סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל

סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, הדן בתנאים להכרזה על חייב כחייב מוגבל באמצעים, קובע: "(א) רשם ההוצאה לפועל רשאי להכריז על חייב, שהגיש בקשה למתן צו תשלומים לפי חוק זה, כחייב מוגבל באמצעים (להלן - חייב מוגבל באמצעים), אם ביקש לפרוס את תשלום חובו לתקופה העולה על אחת מהמפורטות להלן, לפי הענין: (1) שנתיים - אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 שקלים חדשים; (2) 3 שנים - אם סכום החוב עולה על 20,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 100,000 שקלים חדשים; (3) 4 שנים - אם סכום החוב עולה על 100,000 שקלים חדשים.לענין זה, "החוב" - לרבות יתרת החוב ולרבות ריבית והפרשי הצמדה עד למועד ההכרזה . (ב) לשכת ההוצאה לפועל לא תקבל בקשה לפי סעיף קטן (א), אם לא צירף החייב לבקשתו הצהרה וכתב ויתור על סודיות כאמור בסעיף 7א(א). (ג) הודעה על הכרזה של חייב מוגבל באמצעים תימסר לזוכה.". עפ"י הוראותיו של ס' 69ג' לחוק ההוצאה לפועל רשאי הרשם להכריז על חייב כחייב מוגבל באמצעים אם התקיים אחד מהתנאים הנקובים בסעיף. ההחלטה בעניין זה נתונה לשיקול דעת הרשם אשר העניק לו המחוקק במסגרת חוק ההוצאה לפועל ובהתאם למסמכים אשר המציא המבקש. בענייננו, הרשמת הנכבדה, לאחר שעיינה בבקשת המבקש ובמסמכים שצורפו, פירטה בהחלטתה נשוא בקשת רשות הערעור אשר בפני, מהי הסיבה אשר בגינה נדחתה הבקשה. הרשמת הנכבדה הבהירה כי למבקש שני תיקי הוצאה לפועל בלבד, ציינה בהחלטתה על כמה עומד החוב בכל תיק, כך שניתן יהא להתרשם כי אין בקשת המבקש עונה לתנאים הנקובים בסעיף 69ג אלא בדוחק ולאור סכום החוב ויכולת ההחזר החודשית של המבקש, לא מצאה מקום להכריז על המבקש כחייב מוגבל באמצעים ולהטיל עליו את ההגבלות מכח ההכרזה. כאמור ההחלטה האם להכריז על חייב כמוגבל באמצעים, אם לאו, מצויה בשיקול דעתה של הרשמת הנכבדה, ומשזו מצאה לנכון שלא לאחד את שני תיקיו של המבקש לאור סכום החוב בהם והחלטתה מצויה במתחם הסבירות, אין כל מקום להתערב בהחלטתה. באשר לגובה צווי החיוב בתשלומים, נקבע לא אחת כי התערבותה של ערכאת הערעור בקביעת גובהו של צו החיוב בתשלומים, תהא מצומצמת ותעשה במשורה, זאת נוכח העובדה כי רשם הוצאה לפועל הוא האחראי על בחינת יכולת הפרעון של החייב בהתאם לנסיבותיו והמופקד על עריכת חקירת היכולת בעניינו. ראה בעניין זה בר"ע 1071/03 דרור גולן נ. בנק לאומי לישראל בע"מ (ניתנה ביום 2/2/03) רע"א 7195/09 ציון קרטה נ. פרקליטות מחוז חיפה ואח' דינים עליון 2009(118) 1423) וכן האמור ברע"צ 35723-04-12 לוסב נ. שטרוך (ניתן ביום 30/4/12). עיון בבקשה שבפני מעלה כי אין בה כל חידוש מהותי אשר לא היה בפני הרשמת הנכבדה עובר למתן החלטתה בעניינו של המבקש. לא מצאתי כל פגם בהחלטתה בכל הנוגע לחישוב הכנסות והוצאות בני הזוג. כאמור בהחלטת הרשמת, הצו נקבע בהתאם ליכולתו הכלכלית של החייב אשר נקבעה בהתבסס על שאלון ומסמכים שהגיש. הרשמת אף עשתה חסד עם המבקש כאשר קבעה את ההכנסה הפנויה של בני הזוג לפי שכרם לאחר ניכוי ביטוחים הלוואות והתחייבויות שונות. מדוע זה שאותן הלוואות לנושים שלא פתחו תיקי הוצאה לפועל כנגד המבקש ורעייתו יקבלו דין קדימה על פני הנושים במסגרת תיקי ההוצאה לפועל. בנסיבות בהן נקבע כי לבני הזוג הכנסה פנויה, לאחר תשלום אותן הלוואות, בסך גבוה מ 5,000 ₪, צו התשלומים שנקבע סביר ואין מקום להתערב בו. לאור האמור לעיל, אני מוצאת כי אין מקום להתערב בהחלטת הרשמת הנכבדה. בקשת רשות הערעור נדחית. משלא נתבקשה תגובת המשיב, איני עושה צו להוצאות. הוצאה לפועל