2 חריגים לעקרון עצמאות הערבות הבנקאית האוטונומית

2 חריגים לעקרון עצמאות הערבות הבנקאית האוטונומית הערבות הבנקאית האוטונומית היא מכשיר פיננסי בעל חשיבות רבה, (אך לא רק) בעיקר בעסקאות כלכליות מורכבות. חשיבותה העיקרית היא בעקרון העצמאות מעסקת היסוד הגלום בה: למוטב הערבות הזכות לדרוש מן הערב (לרוב - בנק) למסור לו את הכספים המובטחים בכתב הערבות, וזאת בלא שיהיה המוטב חייב לבסס ראשית את זכותו לקבלת הכספים מן החייב, במערכת היחסים החוזית שביניהם. כל שעל המוטב לעשות הוא לדרוש את המימוש - בהתאמה לכתב הערבות כמובן - ומכוח דרישתו הראשונה יזכה בכספי הערבות. המימוש אינו משליך כהוא זה על הזכויות המהותיות של מי מן הצדדים לחוזה: מומשה הערבות, יהיה החייב רשאי לתבוע את השבת הכספים, או כל נזק אחר. לא מומשה הערבות (או שמומשה, אך אינה מכסה את מלוא נזקו הנטען של המוטב), זכותו לעתור לחיוב הצד שכנגד במלוא נזקיו. אולם עד לתום בירור המחלוקת המשפטית, ינוחו כספי הערבות בבטחה בכיסו של המוטב (להרחבה ראו: רע"א 4256/93 שיכון עובדים בע"מ נ' ארז תעשיות בנייה בע"מ, פ"ד מח(1) 450 (1993) (להלן: עניין ארז); רע"א 73/00 AMS Technical Systems Inc נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, פ"ד נד(2) 394, 400 (2000); רע"א 1084/04 פרירון חברה להשקעות פיתוח ובניין בע"מ נ' לוקי בניה ופיתוח בע"מ, פ"ד נח(5) 535, 539-538 (2004) (להלן: עניין פרירון)). עקרון זה, המבטיח את הניתוק בין עסקת היסוד לבין זכותו של המוטב לדרוש את מימוש הערבות הבנקאית האוטונומית ולהותיר את המחלוקת החוזית לעת מצוא, הוא עקרון העצמאות, ומכוחו נמנעים בתי המשפט ככלל מלהידרש לבקשות לעיכוב מימושן של ערבויות בנקאיות אוטונומיות. מכאן הערך הרב של הערבות בחיי המעשה, כמכשיר אשר "מקנה ביטחון למתקשר המסכן את כספו, ומאפשר על כן לעיסקאות רבות להתממש, ואם כן הוא מעין מנוֹע בעולם הכלכלי" (רע"א 9123/05 אדמוב פרויקטים (89) בע"מ נ' סיטי סטייט מקבוצת אלפו בע"מ (25.10.07, פסקה ג' לחוות דעתו של כב' השופט א' רובינשטיין). אילולא הזהירות, הטעים כב' השופט רובינשטיין, ניתן היה להגדיר את מעמדה המיוחד של הערבות הבנקאית האוטונומית כ"מעין קדושה" (שם, ומן הימים האחרונים ראו: רע"א 6513/14 ש.י. גיל פרויקטים בע"מ נ' דולב מוצרי פלסטיק (אחזקות) בע"מ (9.11.14)). חרף כל האמור נקבעו בפסיקה שני חריגים לעקרון עצמאות הערבות, הבאים להגן על נותן הערבות במקרים הראויים לכך: חריג המרמה וחריג הנסיבות המיוחדות (ראו: רע"א 1765/00 י. מושקוביץ חברה קבלנית לבנין (1988) בע"מ נ' תשורה ייזום ובנין בע"מ, פ"ד נה(2) 447, 452 והאסמכתאות שם (2001) (להלן: עניין מושקוביץ); עניין פרירון, בעמ' 539). טענת מרמה אין כאן (ומעשית קשה לומר כי חריג זה הוא בעל קיום ממשי במשפטנו), וענייננו גם זו הפעם בחריג הנסיבות המיוחדות, שכמעט כל העותר לעיכוב מימושה של ערבות בנקאית אוטונומית טוען לו. אף שכל בעל דין הוא ייחודי, ואף שכל מחלוקת חוזית בין שני בעלי דין היא ייחודית, הרי שקיומה של מחלוקת חוזית מסוימת בין הצדדים אינו תנאי מספיק כדי לחסות בצלו של חריג הנסיבות הייחודיות, שאז ייפגעו כוחה ומעמדה של הערבות הבנקאית האוטונומית (ראו: ע"א 3130/99 שובל הנדסה ובנין (1988) בע"מ נ' י.ש.מ.פ. חברה קבלנית לבנין בע"מ, פ"ד נח(3) 118). הבאת ראיות לצדקת נותן הערבות במחלוקת ביחס לעיסקת היסוד - לא תסייע לו. אפילו הוכחת תום לב של המוטב בדרישת הערבות לא די בה. כפי שהבהיר בית המשפט העליון לא אחת, דרוש חוסר תום לב "קיצוני" על מנת שייאמר כי מתקיים חריג הנסיבות המיוחדות, דוגמת התנהגות המונעת בעליל משיקולים זרים, הפעלת לחץ או נקמנות (ראו: עניין מושקוביץ, עניין פרירון). מן המקובץ עולה כי היעתרות לבקשה לעיכוב הליכי מימוש ערבות בנקאית אוטונומית בנימוק של קיום חריג הנסיבות המיוחדות (וכך גם חריג המירמה) תיעשה במשורה (ראו: עניין ארז, עניין פרירון).ערבותבנקערבות בנקאית