חסינות דואר ישראל מפני תביעות

חסינות דואר ישראל מפני תביעות נושא אחריות וחסינות הנתבעת קבוע בסעיף 77 לחוק הדואר, התשמ"ו-1986 שמכוחו היא פועלת, וזו לשונו: "(א) על אף האמור בחוק זה או בכל דין אחר, לא יהיו בעל רשיון כללי, עובדיו וכל הבאים מטעמו אחראים לנזק, גניבה או אבדן של דבר דואר פנים, כולו או חלקו, שאירעו במהלך השירותים הניתנים על ידי פקיד דואר המועסק על ידי בעל הרשיון כאמור בתפקידו ועקב שירותים אלה, אלא אם כן נתקיימו כל אלה: (1) דבר הדואר נתקבל למשלוח על ידי בעל הרשיון כאמור תמורת קבלה ומסירתו טעונה אישור (2) במקרה של נזק, אבדן חלקי או גניבה מתוך דבר הדואר - הדבר הובא לידיעת פקיד הדואר בעת מסירת דבר הדואר או בהזדמנות הסבירה הראשונה לאחר מכן (3) במקרה של גניבה או אבדן של דבר הדואר כולו - השולח או הנמען הביא את הדבר לידיעת פקיד דואר מיד לאחר שנודע לו (4) הנזק או האבדן לא נגרמו מחמת אריזה בלתי מספקת או בלתי מתאימה, או מחמת טיבו של דבר הדואר, או באשמתם של השולח או של הגורמים שבידי שמים. (ב) בעל רשיון כללי יהיה אחראי לנזק שנגרם לדבר הדואר אם הוכיח השולח כי בעת שנתקבל דבר הדואר למשלוח על ידי בעל הרשיון כאמור, טיפל בו פקיד דואר בצורה רשלנית. על פי הוראת סעיף 81 לחוק: "אין בעל רישיון כללי חייב בפיצויים לפי סעיף 77 אלא כדי שווי הנזק לדבר הדואר או כדי ערכו של דבר הדואר אם נגנב או אבד, אך לא למעלה מן הסכום שיקבע השר לענין אותו סוג של דבר דואר". תקנות רשות הדואר (היקף האחריות לדבר דואר פנים) התשע"ב-2012 מגבילות את סכום הפיצויים במקרי נזק, גניבה או אבדן לסכום מקסימלי של 701 ₪ . בת"ק (נצרת) 7819-05-09 אשלמן ואח' נ' חברת דואר ישראל בע"מ דנה כב' השופטת כרמלה רוטפלד-האפט בנושא אחריותה המוגבלת של רשות הדואר אל מול מעמדו של מזיק פרטי הכפוף לפקודת הנזיקין ואשר חייב לפצות את הנזוק בגין מלוא הנזק שגרם, כשנקודת המוצא היא החובה להשיב את מצב הניזוק לקדמותו. תוך הפנייה לפסקי דין שניתנו בעניינים דומים לזה המונח בפני בתיק זה, הבהירה כב' השופטת רוטפלד-האפט כי אכן מדובר בהגבלת אחריות שנועדה בסופו של חשבון להיטיב עם כלל ציבור הצרכנים הנזקקים לשירותי הדואר (ר' ת"ק (י-ם) 1707/01 לביא נ' רשות הדואר ו- ת"ק (רמלה) 1061/08 מימוני נ' חברת דואר ישראל בע"מ), אך ציינה כי מן הצד השני יש הסבורים שמדובר בהסדר בעייתי שיש בו "הגנה בלתי הגיונית ובלתי הגונה" על רשות הדואר המקבלת כתוצאה מכך מעמד שונה מזה של כל ספק שירותים אחר (ר' פסק דינו של כב' השופט שטראוס בת"א (י-ם) 922/97 סלמן נ' רשות הדואר). דוארדואר ישראל / רשות הדוארחסינות