קבלת תגמולי ביטוח גבוהים מסכום הנזק - זכות שיפוי

בדיני הנזיקין יש מקום לפסוק לכל היותר בערכי שיפוי, שהם משקפים את השבת המצב לקדמותו. יש שהסכום ששולם על-ידי המבטח למבוטח-הניזוק, גבוה מסכום הנזק שנגרם לניזוק, בין מחמת תנאי הפוליסה ובין מטעם אחר. אך בכל מקרה, תהיה המבטחת זכאית לשיפוי כדי סכום נזקו של הניזוק המבוטח, ולא יותר מכך, שכן על המזיק לפצות את הניזוק כך ש"מצבו של הניזוק ביחס לרכוש שנפגע יושווה במידת האפשר, למצב בו היה נתון לפני מעשה העוולה, שיהיה מצבו לא גרוע מזה, אך גם לא עדיף מזה". (ראו: ע"א 273/80, מדינה נ' כהן ואח', פ"ד לז(2) 29, ע"א 9311/99 מנורה חברה לביטוח בע"מ נ' נרות ירושלים אילום (1987) בע"מ ואח', פ"ד נו(2) 550, וכן, ירון אליאס - דיני ביטוח, מהדורה שנייה, 1099-1058). שיפוי