יעוץ לועדה רפואית

ועדה רפואית לערעורים מורכבת משלושה מומחים (תקנה 27(ב)), אולם בשונה מוועדה מדרג ראשון, רשאית היא להיעזר ביועץ לא רפואי (תקנה 27(ג) לתקנות), אך אין היא מוסמכת להיעזר ביועצים רפואיים (ראה תקנה 31(א) לתקנות, אשר לא החילה על ועדת ערר את תקנה 3). מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא יעוץ לועדה רפואית: הנשיא (גולדברג): .1לפנינו ערעור, לאחר קבלת רשות (דב"ע נג/29-99), על פסק-דינו של בית-הדין האזורי, אשר דחה את ערעור המערער על החלטת ועדה רפואית לערעורים מיום .12.4.1992הוועדה קבעה כי נכותו של המערער בגין פגיעה בעבודה ביום 15.5.1990, היא בשיעור של % .100שיעור נכות זה מורכב מ-% 67.86נכות רפואית, על פי המבחנים, והיתרה % 32.14בגין הגדלה לפי תקנה 15לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז- 1956(להלן - התקנות). .2הוועדה הרפואית לערעורים היתה מורכבת ממומחים בתחום הכירורגי, האורולוגי והפנימי. רשות הערעור הוגבלה לשאלה האם מן הראוי היה כי בין חברי הוועדה יהיה מומחה אורטופד, לאור העובדה שהוגשה לוועדה חוות דעת רפואית של מומחה בתחום רפואי זה. .3לפי חוות הדעת הרפואית האורטופדית שהגיש המערער, היה צורך להוסיף לפגימות השונות שהוכרו כנכויות, % 10נכות עבור פגיעה באגן (פריט 35(1)(ב)), ו-% 10נוספים עבור ליקוי בקוורדיציפט עם ירידת כוח (פריט 51(5(א)). תגובת המוסד לביטוח לאומי היתה כי המערער נפגע בתאונה באיברים רבים, נקבעו לו אחוזי נכות בגין שש פגימות, ולא ניתן היה, מכוח התקנות, למנות יותר משלושה מומחים כחברים בוועדה הערעורים. עוד הוסיף בא-כוח המוסד, כי הוועדה התייחסה, בממצאיה, לאותה חוות דעת, וכי מומחיותם של הרופאים שכיהנו בוועדה מספקת לעניינים אלה. .4עיון בדו"ח הוועדה לעררים מגלה כי אכן פגיעותיו של המערער הן רבות ומגוונות וכי הרכב הוועדה הרפואית תאם את מרבית ליקויו. ועדה רפואית לערעורים מורכבת משלושה מומחים (תקנה 27(ב)), אולם בשונה מוועדה מדרג ראשון, רשאית היא להיעזר ביועץ לא רפואי (תקנה 27(ג) לתקנות), אך אין היא מוסמכת להיעזר ביועצים רפואיים (ראה תקנה 31א) לתקנות, אשר לא החילה על ועדת ערר את תקנה 3). ככלל, שעה שמוגשת לוועדה רפואית חוות דעת בתחום רפואי מוגדר, חייב לכהן בוועדה מומחה מאותו תחום (דב"ע נג/26- 01שפי - המוסד (לא פורסם), ואסמכתאות שם), אולם קיימים מקרים שבהם לא ניתן ליישם כלל זה, כמו במקרה שלפנינו, לאור ריבוי פגימותיו של המערער. מן הראוי שהמוסד ישקול אם אין מקום לפעול לתיקונה של התקנה, כך שגם ועדה לערעורים תהא רשאית, במקרים חריגים, להיעזר ביועץ רפואי. .5בנסיבות אלה, שעה ששלושת המומחים היו בתחומי הפגימות שבהם נפגע המערער, אין מקום להחזיר את עניינו לוועדה עליה שיהיה בה גם רופא אורטופד. .6במאמר מוסגר נוסיף כי ועד העררים קיבלה חלקית את ערעורו של המערער על החלטת הוועדה מדרג ראשון, וזאת בתחום האורטופדיה, תוך אימוץ אחת משתי קביעותיו של המומחה האורטופד בחוות הדעת שהובאה לפניה, והעניקה למערער % 10נכות נוספים בגין הפגיעה בקוורדיציפט (פריט 51(5)(א)). .7סוף דבר - הערעור נדחה. .8אין צו להוצאות.ועדה רפואיתרפואה