שמיעת התיק מחדש עקב פטירת שופט

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא שמיעת התיק מחדש עקב פטירת שופט: השופט אליאסוף: .1לפנינו ערעור ברשות על החלטת שופטת בית-הדין האזורי הקובעת כי ההליך בתובענה האמורה יישמע מתחילתו לפני מותב בראשותה ונציגי הציבור וינהולץ וקנר. .2התובענה האמורה נדונה בעבר לפני מותב שישב בו השופט הראשי ד. מורל ז"ל ונציגי הציבור וינהולץ וקנר. בדיון בהליך לגופו שנתקיים ביום 17.12.1990נעדר נציג הציבור וינהולץ, ובו הושמעה עדותו של המערער בחקירה נגדית על תצהיר העדות הראשית שהגיש. בדיון שני ביום 1.1.1991נעדרו שני נציגי הציבור, ובו שמע השופט ד. מורל ז"ל את המשך עדותו של המערער בחקירה הנגדית על תצהירו. בדיון שלישי ביום 2.1.1991נכחו שני נציגי הציבור, ובו המשיך המערער בעדותו בחקירה הנגדית ובחקירה חוזרת. כמו-כן העיד באותו יום העד רולנד אלוני. .3לאחר פטירתו של השופט ד. מורל ז"ל נקבע המשך הדיון בתובענה לפני מותב ברשות השופטת ו. וירט-ליבנה. בדיון לפני השופטת ביום 2.12.1991הודיע בא-כוח המערער כי אין לו התנגדות שהדיון יישמע בפני מותב חדש, מן המקום שבו נפסק. בא-כוח המשיבה התנגד להמשך שמיעת הדיון בפני המותב החדש, וביקש כי הדיון יישמע מתחילתו, וזאת "מאחר שיש חשיבות רבה לאמינות העדים, ולכן, חשוב שבית-הדין יתרשם באופן ישיר מעדותם". באי-כוח הצדדים סיכמו את טענותיהם בכתב בשאלה "אם בית-הדין מוסמך לאכוף על צד כי התיק יישמע בפני מותב חדש, הגם שלא שמע את כל הראיות". ביום 1.3.1992החליטה השופטת ו. וירט-ליבנה, בין השאר, כדלקמן: " .3בא-כוח התובע טען כי יש לאמץ במקרה זה את תקנה 177לתקנות סדר הדין האזרחי המתירה לשופט החדש להחליט כי הוא ימשיך לשמוע את התיק ואינו חייב לשמוע אותו מתחילתו. .4בא-כוח הנתבעת טען כי אין מקום לאמץ את תקנה 177לתקנות סדר הדין האזרחי, וזאת ניתן ללמוד מאי הכללתה בתקנות סדר הדין בבתי הדין לעבודה. .5לאחר שבחנתי את טענות באי-כוח הצדדים הנני נאלצת לדחות את טענות התובע וזאת מטעם אחד בלבד, בא-כוח התובע התעלם מכך שבית-הדין יושב בהרכב של שלושה - שופט ושני נציגי ציבור, ולא בהרכב של שופט אחד. כאשר חלק מן המותב יכול להמשיך ולסיי את התיק, מניעה לגבי אחד מהם בלבד, מחייבת שמיעת העדויות לפני ההרכב החדש מתחילתן. ראה ספרו של י' זוסמן [2], סדרי הדין האזרחי, בע' .471 .6בתיק שבפנינו המותב כלל את כב' השופט מורל ז"ל ושני נציגי ציבור - ה"ה וינהולץ וקנר יבדל"א. ומאחר שאין מניעה שנציגי הציבור ימשיכו לשמוע את התיק ורק חלק מן המותב יתחלף, הרי שעם כל הבנתי לתובע, אשר עבר 'דרך חתחתים' עד כה, אין ביכולתי לסייע בידו. .7אשר על כן התיק יישמע מתחילתו במותב בראשותי ונציגי הציבור ה"ה וינהולץ וקנר במועדים שכבר קבעתי, והנני תקוה כי עתה ניתן יהא לסיים את שמיעתו של התיק בהקדם האפשרי". .4על ההחלטה האמורה הגיש המערער בקשת רשות ערעור. הרשות ניתנה, ובהחלטה בבקשה נקבע כי: "לערעור תעמוד השאלה האם דשאי בית-דין אזורי, במקרים הראויים, להמשיך בדיון בהרכב שונה, מהמקום בו הופסק, שעה שנבצר מהשופט אב-בית-הדין, להמשיך ולשבת בדין". לפנינו חזרו באי-כוח הצדדים בפירוט על עיקרי טענותיהם לפני בית-הדין האזורי. מפסקה 3של עיקרי הערעור של בא-כוח המשיבה (שהם תשובתה לבקשת רשות הערעור) עולה כי מדובר בחקירה נגדית מחדש של המערער בלבד. .5לאחר עיון בטענות הצדדים אנו מחליטים לדחות את הערעור, וזאת משום שבנסיבות העניין שלפנינו, בין אם התוצאה שאליה הגיעה השופטת נובעת מהוראות מטריאליות של חוק בית-הדין לעבודה, תשכ"ט-1969, ובין אם ההחלטה היא במסגרת סעיף 33לאותו חוק, שעל-פיו יכולה היתה השופטת לאמץ את הוראות תקנה 177לתקנות סדר הדין האזרחי. התשמ"ד-1984, או לאמץ הסדר אחר (השווה לדב"ע לד/4- 2[1], בע' 296), התוצאה שאליה הגיעה השופטת היא נכונה, בשים לב לדיונים שקדמו להחלטה, (ראה פסקה 2לעיל) ולחשיבות ההתרשמות מעדות המערער. כמו כן לא ייגרם עינוי דין משמעותי בשמיעת עדות המערער מחדש, ומאידך גיסא יושג היתרון של התרשמות כל חברי המותב מעדותו. נוסיף גם כי על פי ההלכה אין ערכאת ערעור מתערבת בהחלטה מעין זו של הערכאה הדיונית אלא במקרים נדירים. .6כאמור לעיל, הערעור נדחה. .7המערער ישלם למשיבה הוצאות הליך זה בסך -.500, 1ש"ח בצירוף מע"מ.שופטשופטים