תחרות בין זוכה לצד שלישי בהוצאה לפועל

התחרות בין זוכה לצד שלישי המחזיק בנכסי החייב שלגביהם ניתן צו עיקול לטובת הזוכה הוסדרה בסע' 47 ו-48 לחוק ההוצאה לפועל. סע' 47 קובע את הכלל הרחב לו כפוף הצד השלישי במעמדו כמחזיק: הצד השלישי חייב למסור לידי מנהל לשכת ההוצאה לפועל את הנכסים המעוקלים לפי פרק זה, באופן, במועד ובמקום שרשם ההוצאה לפועל קבע בצו העיקול או בצו שנתן לאחר מכן, ואם היו הנכסים חובות המגיעים ממנו לחייב - עליו לשלמם למנהל לשכת ההוצאה לפועל בהגיע זמן פרעונם; [...]. סע' 48(א) לחוק מבאר מהי הסנקציה לה יהא חשוף צד שלישי שלא מילא את חובתו לפי סע' 47, ומהי ההגנה העומדת לצד השלישי כנגד הפעלת הסנקציה: צד שלישי אשר ללא הצדק סביר לא עשה כאמור בסעיף 47, או הוציא מידו נכס או שילם חוב שלא כדין בידעו שיש עליו צו עיקול בידי צד שלישי, רשאי רשם ההוצאה לפועל לחייבו בתשלום החוב הפסוק במידה שלא שילמו החייב, ובלבד שחיוב זה לא יעלה על שווי הנכס הנדון או על סכום החוב הנדון. הדרישה להצדק סביר מציבה מבחן אובייקטיבי לקיומו או העדרו של טעם שיצדד באי העברת נכס שעוקל למוציא לפועל; היא מכוונת להתנהגות התקינה והמקובלת של אדם מן הישוב שנדרש לפעול באותן נסיבות שבהן פעל הצד השלישי [ע"א 533/87 ארגון מושבי הפועל המזרחי בע"מ נ' ולך, פ"ד מג(2) 864, 875 (1989); להלן עניין הפועל המזרחי]. מושכלות יסוד הן שבעל-דין בהליך אזרחי הטוען טענה משפטית שתומכת בעמדתו או מקדמת אותה נושא בנטל להניח את התשתית העובדתית הנחוצה לביסוס טענתו. על-מנת לבסס חיוב של הצד השלישי בגדרו של סע' 48 הנ"ל נדרש הזוכה להראות שהצד השלישי קיבל את צו העיקול, שבעת קבלת הצו היו בידי הצד השלישי כסף או נכס של החייב שצו העיקול חל עליהם, ושהצד השלישי נמנע ממסירתם למוציא לפועל ובכך הפר חובתו על-פי סע' 47 לחוק ההוצאה לפועל. אם הרים הזוכה את הנטל עובר הכדור למגרשו של הצד השלישי ועליו לשכנע בקיום הצדק סביר שעמד לו, ושבעטיו נמנע מהעברת הנכס המעוקל לידי המוציא לפועל [עניין הפועל המזרחי, בעמ' 870]. הוצאה לפועל