ביטול החלטה למחיקת התביעה

להלן החלטה בנושא ביטול החלטה למחיקת התביעה: החלטה בפני בקשה לביטול החלטה. התובע עותר לביטול ההחלטה מיום 27.11.07 למחיקת התביעה. ההחלטה שביטולה מתבקש ניתנה במעמד ב"כ הנתבעת ובהעדר ב"כ התובע. ההחלטה ניתנה בדיון אליו הוזמנו שני הצדדים, אולם התובע לא התייצב. כמו כן, כפי שעולה מאותה החלטה, התובע לא הגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו במועד שנקבעו. ההוראה המקורית להגשת תצהירים ניתנה עוד ביום 3.7.07. המועד נדחה מעת לעת. ביום 3.9.07 הבעתי תרעומתי על כך שהתובע לא הגיש תצהירים, והוריתי לו להגיש תצהיריו לא יאוחר מיום 25.9.07 כאשר הנתבעת חויבה להגיש תצהירים 45 יום לאחר מכן. ביום 27.11.07, לא נמצאו כאמור תצהירים בתיק, וב"כ התובע לא התייצב ללא כל מסירת הודעה שהיא לתיק בית המשפט. לאחר המתנה ראויה של עשרים דקות, ובדיקת אישור המסירה, נטל ב"כ הנתבעת החלטה למחיקת התביעה. זוהי ההחלטה שביטולה נתבקש כאן. הבקשה היא למעשה בקשתו של פרקליט התובע, יותר משהיא בקשה של התובע עצמו והוא מגולל את ענייניו האישיים. הבקשה לא נתמכה בתצהיר של ב"כ התובע, אולם נתמכה באישורים רפואיים מתאימים. ב"כ התובע הסביר בבקשתו את פשר העדר ההתייצבות בישיבת יום 27.11.07. הגם שהבקשה לא נתמכה בתצהיר של עו"ד בן-צבי, הרי שהאישור שצורף כנספח א' לבקשה מדבר בעד עצמו. בנסיבות המיוחדות כפי שתוארו בבקשה, אינני סבורה כי תצהיר הוא כורח עליון. מדובר בטענות של עו"ד, "קצין בית המשפט", וככאלה יש לקבלן. אשר על כן, אני מקבלת את גרסתו של עו"ד בן-צבי באשר לסיבת ההעדרות. אעיר, כי טוב היה עושה עו"ד בן-צבי, אילו היה מתקשר לחברו בבוקר הדיון ומבקש את הסכמתו ואת שיתוף הפעולה עימו, ולא היה מניח לחברו ולבית המשפט להמתין לו לשווא. חשוב לציין, כי מאחר והצד השני התייצב, נגרמו מן הסתם הוצאות גם למרשתו של הצד השני, ויש לקחת זאת בחשבון. זאת ועוד, על פי האישור הרפואי שצורף, נכח עו"ד בן-צבי בתחומי המוסד הרפואי בין השעה 07:30 עד 09:40, שעה שהדיון היה קבוע לשעה 10:30. ברם, מנימוקי ההעדרות, יש להניח כי עו"ד בן-צבי היה טרוד באותה שעה בענייניו, ולפיכך, אין להכביד עימו גם בסוגיה זו. עם זאת, לא מצאתי בבקשה כלל כל צידוק לאיחור המשמעותי בהגשת תצהירי העדות הראשית. תצהירי העדות הראשית מצד התובע היו אמורים להיות מוגשים בתאריך מוקדם למועד הדיון. הנחת העבודה היתה, כי ביום 27.11.07 יקוים הדיון על יסוד התצהירים מטעם שני הצדדים. באותה שעה בה התקיים הדיון, לא היו מונחים אפילו תצהירי התובע בפני בית המשפט וכל זאת ללא בקשה מראש וללא נטילת רשות. אם נמנע מהתובע, מכל סיבה שהיא, להגיש את תצהיריו כפי שהוריתי לכל המאוחר ביום 27.9.07, היה עליו להגיש בקשה מסודרת מראש. הנימוקים האישיים שהעלה עו"ד בן-צבי בבקשתו, המתייחסים נקודתית ליום 27.11.07, אינם מספקים הסבר לשאלה מדוע במשך החודשיים שקדמו לכך, כלל לא הוגשו תצהירים. גם אלמלא הארוע הרפואי בו היה עו"ד בן-צבי מעורב ביום 27.11.07, היתה מתייתרת אותה ישיבה והיה מקום להגיש בקשה מסודרת מראש, תוך תיאום עם הצד שכנגד, לביטול מסודר של אותה ישיבה, מבלי לגרום לבזבוז זמנו של בית המשפט ושל הצד שכנגד. ב"כ הנתבעת עו"ד פלץ, ברוב אדיבותו, הסכים לביטול ההחלטה למחיקת התביעה, אך בכפוף לפסיקת הוצאות. דומני, כי אכן פסיקת ההוצאות תהווה איזון ראוי בין חובתו של התובע כלפי בית המשפט מצד אחד, לבין שקלול ההוצאות שנגרמו לנתבעת עקב הישיבה המיותר מצד שני. ביום 27.11.07, הגיש התובע את תצהירי העדות הראשית מטעמו, ובכך גילה דעתו, כי הוא חפץ להמשיך בהליך. הלכה פסוקה היא, כי ניתן לרפא פגם פרוצדוראלי כגון איחור בהגשת התצהירים והעדר התייצבות, בפסיקת הוצאות. ראו בספרו של ד"ר זוסמן "סדרי הדין האזרחי" מהדורה שביעית 1995 עמ' 741. אשר על כן, אני מחליטה כי ההחלטה למחיקת התובענה מיום 27.11.07 תבוטל, כנגד תשלום הוצאות ללא קשר לתוצאות בתיק העיקרי. אני מחייבת איפוא את התובע בתשלום הוצאות בסך 2,500 ₪ בצרוף מע"מ, הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל, ללא קשר לתוצאות בתיק העיקרי, כתנאי לביטול ההחלטה מיום 27.11.07. ההוצאות הללו ישולמו תוך 30 יום מקבלת ההחלטה למשרד ב"כ התובע. היה וההוצאות ישולמו תוך המועד שקבעתי, תבוטל החלטת המחיקה ואקבע מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית מטעם הנתבעת, תוך קביעת מועד לקדם משפט על יסוד התצהירים. היה וההוצאות לא ישולמו תוך המועד שקבעתי, תישאר החלטת המחיקה על כנה. המזכירות תביא את התיק בפני לתזכורת ביום 24.3.08. עד אז אצפה לקבל הודעת התובע כי ההוצאות שולמו, ואתן הוראותיי בהתאם.מחיקת תביעה / הליך