ביטוח משאית סקניה

להלן פסק דין בנושא ביטוח משאית סקניה: פסק דין 1. התובעת 1, חברה העוסקת בעסקי ביטוח והתובעת 2, סוכנות לביטוח, הגישו נגד הנתבעת כתב תביעה בסדר דין מקוצר על סך 24,970 ₪. להלן תמצית כתב התביעה: א. הנתבעת רכשה מהתובעות פוליסות ביטוח (מספר 7934004524014), עבור משאית מסוג סקניה, מ.ר 4455849. ב. דמי הביטוח בגין הפוליסה עמדו על סך 22,070 ₪ נכון למועד הנפקתה (13.8.01). ג. עד ליום הגשת התביעה לא שילמה הנתבעת לתובעות את דמי הביטוח, כשהם משוערכים ליום הגשת התביעה הם עומדים על סך 24,970 ₪. 2. ביום 30.3.03 ניתן נגד הנתבעת פסק דין בהיעדר הגנה. הנתבעת הגישה בקשה לביטול פסק הדין (בש"א 160941/04). פסק הדין בוטל בהסכמת הצדדים והוסכם, כי הנתבעת תגיש כתב הגנה. להלן תמצית כתב ההגנה: א. אין יריבות כלשהיא בין התובעת 2 לבין הנתבעת ויש למחוק אותה מכתב התביעה. ב. לא נוצר כל קשר חוזי או אחר בין הנתבעת לבין התובעות וגם אם נוצר קשר חוזי כלשהוא הרי, שהנתבעת הודיעה על ביטולה של הפוליסה שהונפקה שלא לבקשתה. ג. בסוף חודש יולי 2001 או בסמוך לכך, רכשה הנתבעת משאית חדשה מסוג סקניה. מר שלומי שוורץ מסוכנות הביטוח "ידידים" הציע לנתבעת להנפיק עבורה פוליסת ביטוח למשאית החדשה בציינו, כי הפוליסה תוצא על בסיס ההסכמות החוזיות ותנאי הפוליסות ששררו בעבר. משהתברר לנתבעת, כי תנאי הפוליסה גרועים לאין שיעור מהתנאים שהובטחו לה על ידי מר שוורץ, הודיעה לו הנתבעת בצורה ברורה, כי לדידה אין ולא נכרת חוזה ביטוח או במילים אחרות על "ביטולה של הפוליסה". עוד טוענת הנתבעת כי הפוליסה שהתקבלה שונה באורח מהותי ממה שסוכם עימה ויש לראותה כהצעה חדשה שלא קובלה על ידה. הצעת הביטוח לא נעשתה על ידה ולא נחתמה על ידה ונשלחה אליה לראשונה במצורף לכתב התביעה. בתאריך שננקב בהצעה כתאריך תחילת הפוליסה לא היתה המשאית כלל בחזקתה. המשאית התקבלה לחזקתה לאחר שנפרעה מלוא תמורתה, בסוף ספטמבר 2001 או בסמוך לכך. ד. הנתבעת רכשה פוליסת ביטוח בהדר חברה לביטוח בע"מ, שתנאיה היו טובים יותר. ה. התובעות הסכימו על ידי התנהגות שלא נכרת חוזה ביטוח. התובעות או מי מהם הודו, כי הנתבעת ביטלה את הפוליסה אלא שלטענתן, המופרכת והמגוחכת, לא ניתן לבטלה עד להצגת פוליסה חלופית הכוללת סעיף שיעבוד. טענה שאינה מתיישבת עם הוראות החוק. יתרה מזאת, גם בפוליסה עצמה נשמרה זכותן לבטל את הפוליסה כפוף למשלוח הודעה בת 30 יום. ו. בת.א 12082/03 הודתה התובעת 1, כי לא היתה המבטחת בביטוח מקיף של המשאית ואין בכוחה לבוא ולטעון כאן טענה סותרת, שאינה עולה בקנה אחד עם הטענה שם. ז. תביעה זו נולדה בחוסר תום לב ואין העומד בבסיסה אלא לעשות "עושר ולא במשפט". 3. מטעם התובעות הוגשו תצהיריהם של מר יעקב קלמן, מנכ"ל התובעת 2 ושל הגב' נתלי נאה. מטעם הנתבעת הוגש תצהירו של מר אילן בראון. כמו כן, הזמינה התובעת לעדות את עורכת הדין אילנה סקר. דיון 4. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, בתצהירים ובנספחיהם ולאחר ששמעתי את חקירות העדים ושקלתי את טענות ב"כ הצדדים, הגעתי למסקנה שיש לדחות את התביעה. לאור סכום התביעה ובהתאם לתקנות 214ב1 ו- 214טז לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984, ינומק פסק הדין באופן תמציתי. 5. אני מקבל את גרסתו העובדתית של מנהל הנתבעת הטוען, שההסכמה בינו לבין סוכן הביטוח, מר שלומי שוורץ, מסוכנות הביטוח "ידידים", שהפוליסה החדשה תהיה על פי אותם תנאים שסוכמו עם הנתבעת בשנים קודמות. שלא על פי הצעתו של סוכן הביטוח ושלא על פי המוסכם, הנפיקה התובעת פוליסה שתנאיה היו גרועים מהתנאים שסוכמו עם הנתבעת ושהובטחו על ידי סוכן הביטוח. מנהל הנתבעת הודיע לסוכן הביטוח, כי בשל השוני המהותי בין מה שהובטח וסוכם לבין תנאי הפוליסה, הוא מבקש לבטלה וכי מבחינתו אין ולא קיים חוזה ביטוח. הנתבעת ערכה פוליסה לביטוח מקיף ב"הדר חברה לביטוח בע"מ", שתנאיה היו טובים ממה שנדרש על ידי התובעת. א. גרסתה העובדתית של הנתבעת פורטה בכתב ההגנה ובתצהיר עדות ראשית של מנהלה. ב"כ התובעת לא חקר כלל את מנהל הנתבעת על תצהירו, למעט 4 שאלות. לאור זאת יש לראות את העובדות המפורטות בתצהיר, כעובדות שאין חולקים עליהן. בעניין זה נאמר בע"פ 221/88 פנחסי נ' חזקי, פ"ד מב (2) 722, 724: "על תצהיר זה הם לא נחקרו; לפיכך, המימצא, שאין ביכולתם של המערערים לפדות את המשכנתאות, מבוסס היטב בחומר הראיות...". ומכל מקום, יש ליחס משקל רב לכך, שהמצהיר מטעם הנתבעת לא נחקר כלל על מרבית תצהירו (א' הרנון, "דיני ראיות" (חלק ראשון), עמ' 110). ב. מנכ"ל התובעת אינו יכול להעיד על כריתת חוזה הביטוח ועל ביטולו, שכן לא היה מעורב כלל באירועים הסובבים את הפוליסה. כך גם עוה"ד אילנה סקר. האדם היחיד אשר היה יכול להפריך, לכאורה, את גרסת הנתבעת הוא סוכן הביטוח, שלומי שוורץ, אשר העדיף שלא להעיד ושלח במקומו את גב' נתלי נאה שהעידה, "אני חושבת שהם לא הגיעו ישירות אלי, אלא פנו לשלומי והוא העביר אותם אלי. שלומי מסר להם את הפרטים שלי. לא הייתי נוכחת בשיחה. קיבלתי הוראות משלומי למלא איתם פרטים בנוגע לתצהיר... הוא (שלומי שוורץ - ר.כ.) ביקש למלא תצהיר על פי הנתונים בתיק. הוא לא אמר לי שום דבר על הביטול" (עמ' 10 לפרוטוקול). אי הבאתו של סוכן הביטוח לעדות, פועלת לחובת התובעת. הלכה ידועה היא, שאי הבאתו של עד רלוונטי, מעוררת את החשד, שיש דברים בגו וכי בעל הדין שנמנע מהבאתו, חושש מעדותו ומחשיפתו לחקירה נגדית (ע"א 2275/90 לימה נ' רוזנברג, פ"ד מז(2) 605, 614-615; ע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' סלימה מתיתיהו ואח', פ"ד מה(4) 651, 658; י' קדמי, "על הראיות" (חלק שלישי, 2003) עמ' 1648 ואילך). ג. גרסתה של הנתבעת נתמכת גם בפוליסה שהונפקה על ידי "הדר חברה לביטוח בע"מ" ביום 7.11.01. גב' נאה העידה, שמנהל הנתבעת קבל בפניה על המחיר ואמר לה, שיש בדעתו לחפש פוליסה זולה יותר אצל מבטחת אחרת או אפילו סוכן אחר (סעיף 14 לתצהירה). לאור הפוליסה שהוצאה נראה, כי אכן מנהל הנתבעת פנה לחברה אחרת וביטח את המשאית באותה חברה וכי מדוע, שמבוטח יבטח את אותה משאית בשתי חברות ביטוח שונות? אלא אם סבר, שהמשאית אינה מבוטחת אצל התובעת. ד. בנוסף לכך, ניתן לראות במכתבו של ב"כ התובעות, עו"ד קובי משולם, מיום 29.1.03, סיוע לגרסת הנתבעת. בסעיף 3 למכתבו נאמר, "מרשתך אכן פנתה בשלב מסוים אל סוכן הביטוח בבקשה לבטל את הפוליסה, אולם הודע לה בצורה מפורשת כי מאחר והפוליסה משועבדת (על פי בקשתה), הרי שלא ניתן לבטלה עד אשר תוצג פוליסה חלופית שהשעבוד יועבר אליה או שתינתן הרשאה מפורשת לכך מהבנק". (הדגשה הוספה). האמור נכתב לאחר בירור העניין מול סוכן הביטוח (שלא הובא לעדות) והוא סותר את האמור בתצהירה של גב' נתלי נאה, שהנתבעת לא הודיעה בשום שלב שהיא מבקשת לבטל את הפוליסה (סעיף 16 לתצהירה). ה. סיוע נוסף לגרסת הנתבעת ניתן למצוא במהלך הדיון אשר התקיים ביום 16.11.03 בת.א. 12082/03 (נספח ט' לתצהיר הנתבעת). ב"כ הנתבעת טענה שם, "כי במועד הרלוונטי לא היה הנתבע 1 מבוטח בביטוח מקיף במנורה, הביטוח היחיד שהיה היה ביטוח חובה". לאור הצהרה זו ביקש ב"כ התובעת שם למחוק את חב' מנורה מכתב התביעה וב"כ חב' מנורה, עוה"ד אילנה סקר, הסכימה לכך. בעדותה בפני (עמ' 1 לפרוטוקול) אמרה עוה"ד סגר ש"התיק התקבל בהנחיות ברורות שישנה פוליסה ושינו כיסוי ביטוחי". אם כך - מדוע הסכימה למחיקתה מכתב התביעה ולא נרשמה בפרוטוקול כל הסתייגות לדברי עוה"ד נ' ברזילי. 6. דיני הביטוח הם ענף של דיני החוזים ופוליסת הביטוח היא חוזה שעליו חלים דיני החוזים (ש' ולר, "חוק חוזה הביטוח, תשמ"א - 1981" (כרך ראשון), עמ' 71-73, 165-168; להלן - ש' ולר). חוזה הביטוח נכרת ככל החוזים בדרך של הצעה וקיבול (ע"א 702/89 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' נועם אורים, פ"ד מה(2) 811, 819). כריתת החוזה דורשת העדה על גמירות דעת ומסויימות (ג' שלו, "דיני חוזים", עמ' 83-90) ואחד המרכיבים החיוניים לקיומה של דרישת המסוימות בחוזה ביטוח הוא שיעור הפרמיה (נועם אורים, עמ' 821). מרכיבים נוספים הם: זהות המבטח, זהות המבוטח, מהות הסיכון המכוסה, משך תקופת הביטוח ושיעור תגמולי הביטוח בעת אירוע מקרה הביטוח (שם). במקרה זה נטען על ידי הנתבעת, שהוסכם על כך שתנאי הפוליסה יהיו כפי שהיו בפוליסות קודמות וכפי שציינתי לעיל, אני מקבל טענה עובדתית זו של הנתבעת, שתנאי הפוליסה נושא התביעה גרועים מתנאי הפוליסה הקודמת ולפיכך, לא נכרת חוזה ביטוח בין התובעת 1 לבין הנתבעת שכן, ישנה אי התאמה בין ההצעה לבין קיבול והפוליסה אינה משקפת את הסכמת הצדדים. עוד יצויין בהקשר זה, שדמי הביטוח בגין הפוליסה הקודמת עמדו על סך 8,216 ₪ ואילו בפוליסה נשוא התביעה הם עומדים על סך 22,070 ₪ וכי, ישנם הבדלים נוספים בין השתיים. אף שהמצהיר מטעם הנתבעת צירף לתצהירו את הפוליסה החלופית מחב' הדר (נספח ו'), לא נשאל על כך בחקירתו הנגדית. 7. מאחר והגעתי למסקנה שלא נכרת חוזה ביטוח, הרי שאין צורך לדון בביטול הפוליסה. מובן, שאין צורך לבטל חוזה שלא נכרת והאמור להלן הוא למעלה מן הצורך. ב"כ הצדדים לא הפנו לסעיף בפוליסה המתייחס לזכות הביטול של המבוטח. אך, גם אם הפוליסה שותקת בעניין זכות הביטול של המבוטח, "הדעת נותנת שהוא רשאי לבטל את החוזה לפני תום תקופת הביטוח..." (ש' ולר, עמ' 366-367). מנהל הנתבעת הצהיר על כך, שהודיע לסוכן הביטוח שהפוליסה אינה תואמת את המוסכם ביניהם והוא "רוצה לבטלה" וכי מבחינתו לא קיים חוזה ביטוח (סעיף 9 לתצהירו, עליו לא נחקר). הודעת הביטול נמסרה בצורה ברורה וחד משמעית ולא ניתן לומר שלא הובנה כראוי על ידי סוכן הביטוח, שלוחה של התובעת 1 (סעיפים 32-36 לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א - 1981), שלא הובא לעדות. 8. עוד יצויין, שאין באמור בכתב התביעה ובתצהירו של מר קלמן יעקב, כדי להקים עילת תביעה לתובעת 2 נגד הנתבעת. הצעת הביטוח הופנתה לתובעת 1, הפוליסה הונפקה על ידי התובעת 1 וההסדר בין התובעת 1 לתובעת 2, כפי שמתואר בסעיף 2 לתצהירו של מר קלמן, אינו מקנה, לכאורה, עילת תביעה לתובעת 2. לאור כל האמור, אני מורה על דחיית התביעה. התובעות ישלמו לנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין. משאיתביטוח משאית