תביעה כספית בגין השתתפות עצמית

להלן פסק דין בנושא תביעה כספית בגין השתתפות עצמית: פסק דין כללי 1. לפני תביעה כספית שהוגשה על ידי התובעת כנגד הנתבעים דראל רם בע"מ (להלן: "דראל") ומר חליף שאול (להלן: "שאול") , על סך 1,826 ₪ בגין השתתפות עצמית, ותביעה שכנגד שהגיש שאול כנגד התובעת (להלן: "חברת הפניקס") וכנגד דראל בגין החזר גביית תשלומים מופרזים בגין דמי הביטוח למשך 3 שנים, אי תשלום נזק לרכבו, אבדן 20 ימי עבודה, עוגמת נפש וניצול. 2. תביעת חברת הפניקס נגד דראל נמחקה ביום 21.6.06 לאחר שחברת הפניקס ודראל הגיעו להסדר פשרה. 3. יש לדון, אם כן, בתביעת חברת הפניקס כנגד שאול ובתביעה שכנגד. דיון 4. על עובדות אלו אין חולק: א. רכב מ.ר. 5750436 היה בבעלות דראל והושכר בשכירות תפעולית לשאול (להלן: "הרכב"). ב. הרכב היה מבוטח על ידי התובעת בביטוח צד ג'. ג. ביום 1.4.04 היה הרכב מעורב בתאונת דרכים (להלן: "התאונה"). ד. שאול הגיש ביום 7.4.04 תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות כנגד הנהגת שהיתה מעורבת בתאונה וכנגד חברת הביטוח איילון לתשלום הסכום של 3,250 ₪ בגין נזקי התאונה. ה. ביום 9.12.04 נדחתה התביעה על ידי בית המשפט לתביעות קטנות ונפסק שהאחריות המלאה לגרם התאונה מוטלת על כתפי התובע (ראה סעיף ד' לפסק הדין). ו. צד ג', איילון חברה לביטוח (להלן: "איילון"), תבע את חברת הפניקס לשלם לה את נזקה בת.א 3933/05 בבית המשפט השלום בחיפה, והתובעת שילמה את התביעה. 5. מששילמה חברת הפניקס לאיילון, תובעת היא את דמי ההשתתפות העצמית מאת שאול. 6. טוען שאול בכתב ההגנה, בין היתר, שהודיע לנציגי התובעת שהתאונה לא היתה באשמתו, והתשלום ששולם לאיילון היה בלא מתן הודעה ו/או הסכמתו 30 ימים לפני ההחלטה לשלם את התשלום לצד ג' וזאת בניגוד להוראות סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק חוזה ביטוח"). 7. אני מקבל כי חברת הפניקס שלחה הודעה על כוונתה לשלם, וזאת לאור העובדה ששאול טוען שהתנגד לתשלום, לפיכך יש לבחון האם הביע שאול את התנגדותו לתשלום בפני חברת הפניקס - לעניין זה הצהיר שאול בסעיף 9 לתצהיר: "אני מצהיר כי התובעת ו/או מי מטעמה לא פנו אלי בכתב כנדרש על פי החוק לפני שהתובעת שילמה לצד ג', אם שילמה, פיצוי כלשהו בקשר עם התאונה הנטענת. מי מטעם התובעת פנה אלי בע"פ, לא זכור לי מתי, אך זכור לי כי אמרתי שאני לא מסכים שישלמו כל סכום לפני בירור ממצה של שאלת האחריות, הנזק וסכום הנזק". 8. שאול נחקר לעניין זה בחקירה נגדית, ועלה ששאול לא הודיע לחברת חברת הפניקס בכתב על התנגדותו. 9. הוראת סעיף 68 לחוק חוזה ביטוח אינה מחייבת מבוטח להתנגד בכתב, אולם יש לבחון האם אין ההתנגדות שרירותית ובחוסר תום לב. נציגת חברת הפניקס נשאלה על ידי שאול בחקירתה הנגדית כי חברת הפניקס סגרה את התיק בפשרה בניגוד לסעיף 68 לחוק חוזה ביטוח: "איך את מסבירה את הדבר הזה?" ענתה "שיש פה מעשה בית דין והדבר השני, הגישה המקובלת שמבוטח אינו יכול להתנגד באופן שרירותי לתשלומי צד ג'. לא היתה סיבה שלא לשלם להם. להפך נכנסנו לנעלך כמבטחים ופעלנו בהתאם לפסק הדין שאתה ביוזמתך אתה קבעת". 10. אמנם שאול לא הודה באחריות לתאונה במסמכים שהעביר לחברת חברת הפניקס. יחד עם זאת, לאחר שהתקבלה הכרעה בעניינו על ידי בית המשפט לתביעות קטנות, אין די בטענה כללית של שאול שאינו אחראי לגרם התאונה וכי אין לשלם את התשלום. משנקבעה אחריותו לתאונה בבית המשפט לתביעות קטנות, הרי על חברת הפניקס, הנכנסת בנעליו, לשלם את התשלום הנובע מקביעה זו, והיה על שאול לשאת בנטל על מנת להראות לחברת הפניקס כי התנגדותו אינה התנגדות סרק, וזאת הוא לא עשה. 11. התנגדות שאול בפני התובעת חייבת להיות סבירה ושאינה שרירותית; במקרה דנן, כאמור נקבע על ידי בית המשפט שהאשם המלא לתאונה הוא של שאול ולכן נראה שהתנגדותו אינה בתום לב ואינה אלא שרירותית. 12. בנסיבות אלה, לחברת הפניקס לא היתה ברירה אלא לשלם את התביעה לאיילון על מנת להקטין הוצאות ותשלומים מיותרים נוספים, ולכן בדין שילמה ובדין דורשת היא את תשלום ההשתתפות העצמית, ולפיכך תביעתה מתקבלת. 13. באשר לתביעה שכנגד: א. זיכוי בגין גביית תשלומים בגין דמי ביטוח - התביעה בגין ראש נזק זה נדחית; הנתבע לא הוכיח כלל את טענתו שהפוליסה היתה יקרה, ולא הביא פוליסות אחרות המתייחסות לאותה תקופה ובאותן נסיבות. המדובר בפוליסה, על פי תנאי ההסכם בין דראל לנתבע בכיסוי רחב והנתבע לא צרף מסמך שיש בו כדי להוות מקור השוואתי מתאים (הנתבע הציג פוליסה המתאימה לנהג יחד מעל גיל 50 בעוד הפוליסה הנדונה היתה לכל נהג מעל גיל 24). ב. אי תשלום נזק לרכב בסך 3,189 ₪ - גם תביעה בראש נזק זה נדחית. סכום ההשתתפות העצמית לחברת הביטוח עומד על סך 3,264 ₪. משנופל סכום זה מגדר סכום ההשתתפות העצמית, הרי אין על חברת הפניקס לשלם לו סכום זה. ג. גם דראל אינה מחויבת לשלם לנתבע סכום זה לאור הוראות ההסכם בינם לפיהם על הנתבע לשלם את ההשתתפות העצמית, ומאחר וכאמור סכום זה נמוך מההשתתפות העצמית אין לחייב בסכום זה. ד. בקשר לראשי נזק בגין אובדן ימי עבודה ועוגמת נפש - גם התביעה בראשי נזק אלו נדחית. התביעה בראש נזק זה נאמרה, אך לא הוכחה כלל, ויש לדחותה. 14. לאור האמור - התביעה שכנגד נדחית. לסיכום: התביעה מתקבלת ואני מחייב את הנתבע, שאול חליף, לשלם לתובעת, חברת הפניקס, את סכום התביעה בסך של 1,826 ₪ בצירוף הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה (22.2.06) ועד לתשלום המלא בפועל. כמו כן עליו לשאת בתשלום הוצאות משפט. התביעה שנגד נדחית. בנוסף לאמור לעיל, אני מחייב את שאול גם בתשלום שכ"ט עו"ד לחברת הפניקס ולדראל בסך 1,000 ₪ + מע"מ כל אחת (סה"כ 2000 ₪ + מע"מ). השתתפות עצמית