ביטול עסקת אשראי

השאלה בה חלוקים הצדדים הינה, האם הנתבעת התחייבה לשלם את תמורת הקורס לתובעת. להלן פסק דין בנושא ביטול עסקת אשראי: פסק דין בפני תביעה כספית בסך 5,393 ₪, אשר הוגשה נגד שני נתבעים. נגד הנתבע 2, ניתן פס"ד ביום 18.9.05 וההוכחות נוהלו נגד הנתבעת 1 בלבד. טענות התובעת הנתבעת 1 היא חברה, אשר הנתבע 2 הוא אחד ממנהליה. ביום 25.7.04 הזמין הנתבע 2 מטעמו ו/או מטעם הנתבעת 1, קורס מחשבים אצל התובעת והתחייב לשלם תמורתו, סך של 5,159 ש"ח, בעשרה תשלומים שווים. בשיחה טלפונית, הוא מסר לתובעת את פרטי כרטיס האשראי של ויזה כ.א.ל אשר בבעלות אשתו, הגב' יעקובי לילי ועל פי בקשתו, החשבונית הוצאה על שם הנתבעת 1. הנתבע השתתף בקורס לשביעות רצונו המלאה ועל פי תוכנית הלימודים. ביום 21.9.04 הודיעה חב' האשראי לתובעת, על ביטול העסקה, בעקבות ביטולה ע"י הלקוח. התובעת שלחה מכתבי התראה לנתבעים, אך תמורת הקורס לא שולמה. טענות הנתבעת 1 הנתבע 2 אינו ממנהלי הנתבעת 1 והציג בפני התובעת מצג במרמה והונאה, לפיו הנתבעת 1 מסכימה לחייבה בתמורת הקורס. הנתבעת 1 ו/או הבעלים שלה, שהיא רעייתו של הנתבע 2, לא ביקשו, לא הסכימו ולא הרשו לנתבע להשתמש בשמם לכל התחייבות כלפי התובעת. הנתבע 2 ואשתו, אשר חיים בנפרד מזה כחמש שנים, חתמו על הסכם גירושים אך מימוש הגט לא יצא לפועל, מפאת סירובו של הנתבע 2. הנתבע השתמש במס' כרטיס האשראי של אשתו ללא ידיעתה ומסר את הפרטים לתובעת, תוך הטעייתה וחייב את כרטיסה של אשתו ללא הסכמתה ו/או ידיעתה. הנתבעת לא קיבלה את החשבונית שהפיקה התובעת ולא השתמשה בה לצרכי זיכוי מרשויות המס. מיד לכשנודע לאשתו של הנתבע 2 אודות חיוב כרטיס האשראי ללא ידיעתה, היא הודיעה על ביטול העסקה. הנתבעת 1 אינה חייבת לתובעת דבר, לא התחייבה כלפיה, לא מינתה את הנתבע 2 לנהל בשמה מו"מ ו/או להתחייב בשמה. הקורס בו השתתף הנתבע 2, היה לצרכי מחשבו הפרטי והוא לא עשה כל שימוש במחשבים של נתבעת 1. דיון השאלה בה חלוקים הצדדים הינה, האם הנתבעת התחייבה לשלם את תמורת הקורס לתובעת. מר עוזי יצחק מטעם התובעת, העיד בפני שהוא לא היה מעורב בתהליך ההתקשרות אשר בוצעה טלפונית, כולל השימוש בכרטיס האשראי. מר עוזי יצחק לא ידע להשיב, מי מילא את נספח ב' לכתב התביעה, הוא טופס התשלום באמצעות כרטיס האשראי, אך ברור מתוך טופס זה, שהנתבע 2 מסר לתובעת את פרטי כרטיס האשראי של אשתו, הגב' יעקובי לילי. הוא השיב, שאינו יודע אם מי מטעם התובעת, שוחח עם הגב' יעקובי לילי, טרם החיוב בכרטיס האשראי שלה. מר עוזי יצחק אישר, שאין חתימת מזמין על הטופס, היות והעסקה היתה טלפונית. גב' לילי יעקובי העידה בפני, כי הנתבע 2 מעולם לא עבד אצל הנתבעת 1. מהעדויות והראיות אשר הובאו בפני עולה, כי אין כל מסמך המאשר, שהנתבעת 1 הזמינה את השתתפותו של הנתבע 2 בקורס והתחייבה לשלם תמורתו. יתרה מכך, כרטיס האשראי אשר נמסר לתובעת, הוא כרטיס האשראי של אשתו של הנתבע 2 ולא זה שבשימושה של הנתבעת 1. אם היתה כוונה של נתבעת 1 להזמין את השתתפותו של הנתבע 2 בקורס ולשלם את תמורתו, היו נמסרים לתובעת פרטי כרטיס האשראי של הנתבעת 1. העובדה שהנתבעת 1 לא חתמה על טופס הזמנה ולא מסרה לתובעת את כרטיס האשראי שלה ו/או כל התחייבות אחרת שלה לתשלום תמורת הקורס, מובילה למסקנה שהיא לא התחייבה כלפי התובעת. על התובעת היה לנקוט באמצעי זהירות, עת קיבלה הזמנה מאדם פרטי, טלפונית, להשתתפות בקורס, מה עוד שנמסרו לה פרטי כרטיס אשראי, שאינו של המזמין, היה על התובעת לבדוק אם בעל כרטיס האשראי מסכים לתשלום ולמצער, לבקש את התחייבות הנתבעת 1 בכתב, בחתימה וחותמת של החברה. משלא עשתה כן, אין לה להלין אלא על עצמה. התובעת לא הציגה בפני כל אישור שהחשבונית אשר הונפקה על שם הנתבעת 1, נתקבלה אצלה. לא הוצג בפני אישור דואר רשום ולא אישור מסירה אחר. משכך, אין לי אלא לקבל את טענת הנתבעת 1, כי זו לא נתקבלה אצלה. אני מקבלת את טענת הנתבעת 1, כי לא היתה לה כל התקשרות עם התובעת ואין כל יריבות ביניהן. מהמקובץ בפסק דיני זה עולה, כי התובעת לא הרימה את הנטל המוטל עליה, להוכיח שהנתבעת 1 הזמינה את השתתפותו של הנתבע 2 בקורס והתחייבה לשלם כל סכום שהוא. אני דוחה את התביעה. התובעת תשלם לנתבעת 1 את הוצאותיה וכן שכ"ט בסך 2,500 ₪ בצירוף מע"מ.ביטול עסקה (בכרטיס אשראי)אשראיעסקת אשראי