דחיית בקשה לביצוע בהוצל''פ

להלן פסק דין בנושא דחיית בקשה לביצוע בהוצל"פ: פסק דין זו תביעה שתחילתה בקשה לביצוע בהוצל"פ על סכום קרן של 2,484.4 ש"ח ובגין שטר שנעשה ע"י הנתבע לפקודת התובעת. בהסכמת הצדדים, והואיל וסכום החוב הופקד בקופת ביהמ"ש ניתנה הרשות להגן, והוגשו תצהירי עדות ראשית ע"י הצדדים. הנתבע טוען כי מכר גלידות של התובעת, ובסוף 2004 סגר את העסק, ונפגש עם נציג של התובעת לגמר חשבון בגין חובות פתוחים והשבת ציוד, כגון מקררים. לטענת הנתבע באותה פגישה חתם נציג התובעת על אישור לפיו אין לו חובות נוספים לתובעת, וכי באותו מעמד שילם סך 31,574 ש"ח במזומן לנציג התובעת שחתם על מסמך העדר החובות. הנתבע טוען כי באותה פגישה הוצגה לו הכרטסת שלו אצל התובעת, ולפיה נערכה ההתחשבנות הכספית, להבדיל מעניין החזרת המקררים שאינו במחלוקת, והסך 31,574 ש"ח הוא הסך שנדרש ע"י התובעת לגמר חשבון ושולם לידי נציגה. התובעת טוענת כי נציג שלה אכן הגיע להיפגש עם הנתבע אך זאת אך ורק למטרה של החלפת שיקים שהחזיקה, של הנתבע, בסך 29,090 ש"ח במזומנים, וכך נעשה בפועל. הנציג קיבל את הסך 29,090 ש"ח במזומן והחזיר שיקים בסכום זה. לאחר מכן, מאשר נציג התובעת כי חתם על מסמך העדר חובות הואיל וסבר בתום לב, באותו מועד, שאכן אין חובות נוספים. לאחר מספר חודשים, התברר שקיים חוב נוסף של 2,484 ש"ח בכרטסת הנתבע, שלא סולק עד היום, וזהו הסכום הנתבע. בשל כך נטען שנציג התובעת הוטעה ע"י הנתבע לחתום על מסמך העדר חובות, ולפיכך הנתבע נדרש, כאמור, לסלק יתרת חוב זו ולא עשה כן. העידו בפני נציג התובעת, מר גולן וכן הנתבע בעצמו. כל צד חזר על גרסתו בתצהיר העדות ובחקירה הנגדית. ב"כ התובעת מקשה ושואל מדוע במסמך העדר החובות לא נרשם הסכום ששולם והיה בו לסלק כלל החובות, ובהנחה שנלך בדרכו המסודרת של הנתבע שהכין את ההסכם מראש. וכן מקשה, מדוע על דף הכרטסת, שצירף הנתבע, וכוללת רישומים בעט לעניין גמר החשבון, לא חתום נציג התובעת, אלא רק הנתבע בעצמו. ב"כ הנתבע מציין שמסמך העדר החובות נחתם לאחר עיון בו, וכולל התייחסות לציוד וגם לכלל תשלומים והתחשבנות, שבלתי סביר שאדם שחייב כ- 31,500 ש"ח ונמצא במצב לא טוב, לסברת התובעת, ישלם דווקא 29,090 ש"ח, ולגבי היתרה, הזניחה יחסית, יטען טענת פירעון שאינה כנה. נטען גם לאי הבאת עדים רלוונטיים מטעם התובעת, כמו מר אביב שהוזכר בדיון, ושעל פי הפסיקה הדבר פועל לרעתה. למעשה אין מחלוקת בין הצדדים שיתרת חובו בכרטסת של הנתבע, עובר לסיום הקשר בין הצדדים, עמדה על סך 31,574 ש"ח. המחלוקת היא האם נפרעה כולה במזומן, כטענת הנתבע, או שמא שולם במזומן אך ורק סך 29,090 ש"ח ונותרה יתרת החוב הנתבעת. כאשר חייב מעלה טענת פירעון, הנטל עליו להוכיח טענתו, וככל שעומד בנטל זה, יכול עדיין הצד שכנגד לשכנע שאין ממש באותה טענה. על פי החומר והדיון שבפני, הנתבע עומד בנטל להוכחת טענת הפירעון והעברת הנטל לצד שכנגד, לסתירת הטענה. מסמך העדר החובות, מיום 24/1/05 הוא מועד התשלום, שלגביו אין מחלוקת, מכל סעיפיו עולה בבירור שהתובעת, באמצעות נציגה, מאשרת שאין לנתבע חובות נוספים, כולל כספיים, כלפיה. התובעת מאשרת החתימה באמצעות נציגה, אך טוענת להטעייתה על ידי הנתבע, וחתימה שהתייחסה לפירעון שנעשה מבחינתה, ולא לכלל ההתחשבנות. טענה זו מנוגדת למסמך, וכן לא הוכחה בפני, באופן מספק שיש בו לשכנע, שאכן הנתבע הטעה את נציג התובעת לחתום על כתב הסילוק כאמור, שתוכנו מדבר בעד עצמו, מחד וכאשר, מנגד, התובעת סבורה שעניין סגירת החשבון הכספי הכולל, נשאר עדיין פתוח. בנקודה זו, קיימת עדות מול עדות של הנתבע ונציג התובעת, איני רואה מקום להעדיף את עדות נציג התובעת בעניין, כאשר לעדות הנתבע מצטרף המסמך החתום שנעשה במועד התשלום. אכן הקשיים שמצביע עליהם ב"כ התובעת אפשריים מבחינת התובעת, אך לא ראיתי שיש בהם להצדיק או את המשקל המספיק לקבוע, שחרף המסמך החתום, בפועל, ההתחשבנות נותרה פתוחה, או כי התובעת הוטעתה בעניין על ידי הנתבע. העובדה שנציג התובעת לא חתם בכרטסת על קבלת הסכום כנטען, להבדיל מחתימת הנתבע פעמיים, ושהסכום לא מצוין במסמך הסילוק, עדיין לא שוללת את היות מסמך הסילוק, מסמך שמתוכנו ברור שאין לנתבע חובות נוספים וחתום בידי נציג התובעת. נוכח כל האמור, אני מחליט לדחות את התביעה. תיק ההוצל"פ כנגד הנתבע ייסגר וכל ההליכים יבוטלו. העירבון שהופקד בתיק יוחזר לנתבע באמצעות בא כוחו, התובעת תשלם לנתבע הוצאות הדיון בעניין בסך 2,000 ש"ח בצירוף מע"מ, צמוד ונושא ריבית כחוק. הוצאה לפועל