התנגדות לביצוע צ'קים

להלן החלטה בנושא התנגדות לביצוע צ'קים: החלטה א) כללי וטענות הצדדים זו התנגדות לביצוע שני שיקים ע"ס 5,353 ₪ ו-6,100 ₪ ש-ז.פ 2/05, משוכים ע"י המבקשת לפקודת נפרעת בשם א.ג.א.ש.א תכשיטים בע"מ (להלן: "הנפרעת"), שהסבה את השיקים למשיב. טענת המבקשת הנה כפולה, ראשית השיקים נמסרו לנפרעת (חברת טנים) בגין רכישת ציוד מיוחד לתכשיטנות, ונמסרו ע"ח התמורה, ואולם הסחורה המוזמנת לא סופקה עד היום - משמע טענה לכישלון תמורה מלא. כן נטען שחב' אבן מטל בע"מ, היא מבעלי מניות המבקשת, ומצויה באיחוד עוסקים עם חברה שלישית בשם רימטל בע"מ, וזו האחרונה סיפקה לנפרעת חומר גלם - כסף בשווי 200,000 ₪, ואוחזת בשיקים מחוללים בסכום זה של הנפרעת. בית המסחר של הנפרעת נסגר עובר לחילול השיקים, מכאן עולה טענת קיזוז ביחס לנפרעת - הצד הקרוב למבקשת, ושטובות גם נגד המשיב שאינו צד ג' אוחז כשורה, אלא קיבל השיקים ללא תמורה, כך נטען בהתנגדות (סעיף 12 לתצהיר). 3. המשיב טוען כי אין פירוט מספק של עסקאות הרכש שנטען שנעשו, וכי הפירוט בתצהיר אינו מתייחס כלל לשיקים נשוא הדיון כאן, אלא רק לשיק אחד על סך 5,353 ש"ח (שלגביו צורפה חשבונית). המשיב טוען כי חזקת התמורה לא נסתרה, ועולה מן הדיון שהטענות בעניין, אין להן על מה לסמוך, נטען גם שלפי הדיון סחורות נמסרו ע"י הנפרעת עד סוף 2004, ולאור מועדי התשלום מאספקה, עולה שנסתרה טענת כישלון התמורה ביחס לחשבונית שצורפה ע"ס 5,353 ש"ח. לעניין טענת הקיזוז טוען המשיב כי הנו צד רחוק, וטענת קיזוז שבין המבקשת (ו/או מי מטעמה) לנפרעת, ובגין עסקאות אחרות, הנן טענות אישיות בין אותם צדדים שאינן יכולות להוות הגנה ביחס למשיב שכאמור צד רחוק, ודי לעניין זה באחיזה גרידא. ב) דיון והכרעה 4. בדיון בפני נחקר המצהיר מטעם המבקשת על תצהיר ההתנגדות, והצדדים סיכמו כאמור לעיל, וכן ניתנה אפשרות לצרף אסמכתאות בכתב לעניין טענת קיזוז בין צדדים רחוקים, בעניין זה צורפו אסמכתאות מטעם המשיב בלבד. 5. לאחר עיון בחומר שבתיק, הדיון, ואסמכתאות שצורפו, אני מחליט לדחות את הבקשה שבפני, שכן לא ראיתי קיום הגנה ולו לכאורית המספקת אף לצרכי שלב דיוני זה - הבר"ל. 6. אני סבור שהאמור בתצהיר ההתנגדות לגבי עסקאות רכש מן הנפרעת, שנכשלו כלן בבחינת כישלון תמורה מלא בגין השיקים נשוא הדיון כאן, אינו מספק, ואינו מפורט דיו. טענות המבקשת בעניין בסעיפים 5, 6, 7 לתצהיר ההתנגדות הנן כלליות ונעדרות פרטים חשובים, כגון מה בדיוק הוזמן, ולמעט החשבונית שצורפה, שכן עסקינן בשיק נוסף לגביו לא נאמר דבר, מה היה מועד האספקה המוסכם, מתי בדיוק נמסרו השיקים, האם נערכה הזמנה בכתב, ואם כן מדוע לא צורפה, האם לנפרעת כרטסת, כספק אצל המבקשת, ומה עולה ממנה למועדים הרלבנטיים. לגבי החשבונית שצורפה מדובר בחשבונית משנת 2004, שלפי הרשום בה מועד התשלום 28/10/04, וכאשר תנאי התשלום היו שוטף + תקופת אשראי, בין 30 ל-90 יום לפי דברי המצהיר בחקירה, בחשבונית מופיעה תעודת משלוח שמספרה לא ברור, ואין התייחסות אליה, לא ניתן להסתפק רק בצירופה, לצורך ביסוס לכאורי, של טענת כישלון התמורה ביחס אליה. באשר לטענת הקיזוז - עולה שאכן הנפרעת משכה שיקים שחוללו, ומוחזקים בידי חברת רימטל בע"מ, שהנה חברה קשורה למבקשת, והדבר אף עולה מן החשבונית, בה מופיע מתחת לת.משלוח השם רימטל, מכל מקום גם בהנחה, שאין צורך להכריע בה, שהמבקשת ורימטל חד הם לצורך טענת קיזוז כלפי הנפרעת, עומדת עדיין השאלה האם טענת קיזוז זו יכולה להוות הגנה כנגד המשיב כאן. לטעמי התשובה לכך שלילית, ואני מקבל את עמדת המשיב, לפיה טענת קיזוז בגין עסקאות אחרות ושאינן קשורות לשיק נשוא הדיון שבין המבקשת לנפרעת, היא טענה אישית, שאינה יכולה להוות הגנה כנגד צד ג', כמו כאן, שאין מחלוקת שאוחז בשיקים, ולא נסתרה חזקת התמורה, הקיימת לזכותו. ושאין הכרח מצידו להוכיח, לעניין זה, אחיזה כשורה. בעניין זה ראה האסמכתא שצורפה ע"י המשיב ע"א 1560/90 משה ציטיאט נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ פד"י מ"ח (4) 498 בסעיף 17 לפסק, וכן ראה בספרו של לרנר, דיני שטרות, מהדורת 1999 בעמ' 360 ו-361, והערות שוליים 123 ו-128 : - "סעיף 37(2), קובע כי אוחז כשורה גובר על "פגמים בזכות הקניין", וכן על "טענות הגנה אישיות", של חוליות קודמות. באופן כללי מקובל לומר כי אוחז שאינו אוחז כשורה,כפוף "לפגמים בזכות הקניין", אך לא לטענות הגנה אישיות, וראה א.ברק בספרו מהותו של שטר (תשל"ב) 52-53)". ג) סוף דבר נוכח כל האמור איני רואה הגנה לכאורית כלשהי למבקשת, הן במישור כישלון התמורה, והן במישור טענת הקיזוז, ולפיכך מורה על דחיית ההתנגדות. הליכי ההוצל"פ יימשכו כסדרם. המבקשת תשלם למשיב הוצאות הדיון בסך 1,500 ₪, בצירוף מע"מ, צמודים ונושאים ריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל. ביצוע שטרשיקים