חוב לחברת 012 על אינטרנט

להלן פסק דין בנושא חוב לחברת 012 על אינטרנט: פסק דין בפני תביעה כספית לתשלום סך של 381 ₪. התובעת, קווי זהב 012 בע"מ, הינה חברה בישראל העוסקת בין היתר בהספקת שירותי מידע ותקשורת מ/אל רשת המידע העולמית ה"אינטרנט" (להלן: "התובעת"). הנתבעת השתמשה בשרותיה ובעבור חודשים 7/05- 2/06 לא שילמה לתובעת בעבור שימוש בשירותיה סכום שהצטבר לסך 364 ₪. לאחר שכל ניסיונות התובעת לגבות את החוב האמור העלו חרס, לא נותר בידיה כל ברירה אלא להגיש תביעה זו כאשר סכום החוב צמוד ומשוערך ליום הגשתה. הנתבעת הכחישה טענות התובעת מכל וכל. לשיטתה התובעת היא זו אשר גבתה תשלומי יתר בעבור שירותיה. לגישתה ביקשה מספר רב של פעמים להתנתק משירותיה של התובעת אולם נתקלה ב" קיר אטום" כהגדרתה. משלא נענתה החליטה הנתבעת לבטל בצורה חד-משמעית את הוראת הקבע לזכות התובעת. התובעת, בכתב תשובתה, טענה כי ההפרש אליו מכוונת הנתבעת הינו שירות בשם "ערך מוסף" (להלן: "השירות") אשר ניתן לנתבעת לתקופה של חודש וזאת בשל הצטרפותה להתחייבות בת חצי שנה בחודש 11/04 וכהטבה ניתן השירות למשך חודש ללא תמורה וכן הובהר כי במידה ותבקש להתנתק מהשירות עליה להודיע לנציגי התובעת. בחודש 5/05 פנתה הנתבעת לתובעת בבקשה לשדרג את מהירות הגלישה. בחודש 7/05 פנתה לראשונה הנתבעת באשר לחיוב בגין השירות, וזאת למרות המזכר שנשלח לנתבעת בעניין שבאם ברצונה להתנתק עליה לפנות לנציגי התובעת. לאור אי ההבנה מצד הנתבעת אישרה התובעת לפנים משורת הדין זיכוי בסך 122.42 ₪. עוד מוסיפה התובעת כי גם לאחר שביטלה הנתבעת את ההרשאה לטובת התובעת בבנק, המשיכה להשתמש בשירותי התובעת ובחבילת "השירות". להלן פירוט החיובים בהם חוייבה הנתבעת בגין שירותים נוספים: חודש החיוב אנטי וירוס+ אנטי ספאם Y-NET רות סירקיס אתר מפה 01/05 - - - - 02/05 - 13.92 ₪ 10.89 ₪ - 03/05 10.57 ₪ 16.24 ₪ 12.7 ₪ 14.82 ₪ 04/05 10.59 ₪ 16.24 ₪ 12.7 ₪ 17.1₪ 05/05 10.71 ₪ 16.24 ₪ 12.7₪ 17.1₪ 06/05 11.09 ₪ 16.24₪ 12.7 ₪ 17.1 ₪ 07/05 10.97 ₪ 3.67 ₪ 2.87 ₪ 3.84 ₪ 08/05 11.02 ₪ - - - 09/05 11.20 ₪ - - - 10/05 11.29 ₪ - - - 11/05 11.35 ₪ - - - סה"כ 98.79 ₪ 82.55 ₪ 64.56 ₪ 69.96 ₪ דיון בתאריך ה -04/03/08 התקיים בפני דיון מקדמי, בו, הוצע לצדדים כי יתנו לבית המשפט לפסוק בסכסוך דנן על דרך הפשרה. בית המשפט יערוך חישוב מחדש של השירותים הנוספים שהוענקו על ידי התובעת, ויקוזזו סכומים שחויבה בהם הנתבעת ושמדובר ב"מותרות". הצדדים בחרו, בנסיבות העניין, להפקיד את ענייניהם בידי בית המשפט, על מנת שזה יפסוק בהם, על פי הקבוע בסעיף 79 א' (א) לחוק בתי המשפט, לאחר טיעון קצר מכל צד. יפה עשו הצדדים שהסכימו לסיים המחלוקת בדרך זו. בכך שהצדדים הסמיכו את בית המשפט ליתן פסק דין בדרך זו, יש לראות את כל אחד מן הצדדים כמי שמבקש לסיים את הסכסוך שנתגלע בינו לבין חברו בדרך של פשרה ולא בהכרעה שיפוטית חדה ונוקבת. הסכמה זו מקפלת בתוכה את נכונותו של כל צד שלא לעמוד בתוקף על כל טענותיו בבחינת "ייקוב הדין את ההר" ואת נכונותו של כל צד להטות אוזן קשבת לטענות חברו. המשפט מכיר בחשיבות ערך האמת, אך גם ביחסיותו של ערך זה. המשפט מתרחק מערכים מוחלטים ומחפש פשרה - המשקפת את מלוא המורכבות של הקיום האנושי - בין ערכים מתנגשים. דווקא החיפוש אחר ערכים - ובהם החיפוש אחר האמת - מביא את המשפט לצורך הדורש לאזן בין ערכים מתנגשים ( ראה אהרון ברק - על משפט שיפוט ואמת, משפטים כ"ז, (תשנ"ו) 11). כבר נקבע כי פסיקת בית המשפט בהליך לפי סעיף 79 א' איננה מוגבלת לד' אמותיו של הדין המהותי אלא גם לעקרונות ושיקולים של מוסר, חירות, צדק, שלום ויישור הדורים. יש אף והפשרה חופפת במלואה את הדין המהותי הנוהג {ראה ע"א 1639/97 אגופוליס נ' הקסטודיה אינטרנציונלה פ"ד נג (1) 337). וכן ראה ת"א 2014/99 זרוצי נ' שנקמן (טרם פורסם)}. סכום אשר בגינו יש לחייב הינו בסך של : 98.79 ₪ סכום בגינו יש לזכות עומד על סך של: 217.07 ₪ באשר לחבילת השירות ערך מוסף נראה כי קיים הפרש 118.28 ₪ לזיכוי הנתבעת זאת בהתאם להסדר שהציע ביהמ"ש בהסכמת הצדדים. נראה כי חלק ניכר מן הסכום אותו העלתה הנתבעת בצירוף לכתב הגנתה המתוקן מיום 23/11/07 מתייחס גם לשיחות טלפון אשר התבצעו על -ידי הנתבעת. אי לכך ולאור כל האמור לעיל, ולאחר שעיינתי בכתבי הטענות התרשמתי מטענות הצדדים ומהמסמכים שלפני, הנני קובע שיהיה זה נכון וצודק לחייב את הנתבעת, לשלם לתובעת לסילוק כל טענה מכל מין וסוג שהוא הקשורה בתיק זה, סך של 120₪ (כולל מע"מ). בנוסף, תשלם הנתבעת לתובעת מחצית מהוצאות המשפט וכן סך של 180 ₪ + מע"מ בעבור שכ"ט עו"ד. חובספקי אינטרנט (תביעות)מחשבים ואינטרנט