שחרור מכולות מהנמל (שטר מטען)

להלן החלטה בנושא שחרור מכולות מהנמל: החלטה מונחת בפניי מחלוקת שעניינה מטבחים שייבאה חברת אינובה יורו סיסטם (להלן: "החברה") מגרמניה, וזאת בהתאם להזמנות מותאמות שביצעו לקוחות ספציפיים. ביני לביני, קרסה החברה, פיטרה את עובדיה והפסיקה את פעילותה ומונה לה מפרק זמני. כתוצאה מכך, "נתקעו" המטבחים המיובאים בנמל בתוך המכולות בהם יובאו מגרמניה, ולמספר גורמים טענות ודרישות כספיות ניכרות אשר הם מציבים כתנאי לשחרור המטבחים או לחילופין שטרי המטען של המכולות. בין היתר, עסקינן ביצרן הגרמני (הטוען, ככל הנראה, לתניית שימור בעלות), בחברת הנמל, במוביל וברשויות המסים. מעיון בכתבי הטענות עולה לכאורה כי סך הדרישות הכספיות הנדרשות על ידי הצדדים השונים לשם שחרור המכולות וויתור על הטענות השונות מכוחם מעוכבים המטבחים עולה באורח ניכר על התמורה הצפויה ממכר המטבחים עצמם. דברים אלו מקבלים משנה תוקף נוכח העובדה כי מחד גיסא, רבים מן הלקוחות אשר הזמינו את המטבחים (וזאת לזכור, עניין לנו בסחורה ייחודית המותאמת ספציפית ללקוח) התייאשו מן ההמתנה הארוכה והזמינו מטבחים מחברות אחרות, ומאידך גיסא, החזקתם המתארכת של המטבחים בנמל מביאה לתפיחת העלויות והטענות הנוגעות להם. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, אין לי אלא להצר על הדרך בה התנהלו הדברים ואשר - אף בטרם הוכרעו שאלות הקדימות השונות - אין ספק כי גרמו נזק ניכר לא רק ללקוחות המזמינים אלא לכל הצדדים הנוגעים לעניין. אכן, כבודן של טענות עיכבון במקומן מונח, אלא שאף הן עשויות לאבד כל ערך ותועלת ממשיים כאשר הנכס המעוכב עצמו הולך וצובר חבויות, ובעיקר מאבד את ערכו, הן נוכח חלוף הזמן ובמיוחד נוכח היותו מוצר ייחודי המותאם אישית. מעיון בטענות הצדדים נקל לראות כי לאיש מהם, למעט אולי הרוכשים, אין אינטרס אמיתי בהותרת המטבחים כפי שהם בחזקתו. לעניין זה יוער כי אף היצרן הגרמני אינו מבקש, ככל הנראה, את החזרת המטבחים לגרמניה. למעשה, עניין לנו באוסף טענות כספיות, אשר נוגעות למעשה לתמורה או לערכם הכספי של המטבחים, ולא ניתן להיענות לאף אחת מהן במצב שבו קופת הפירוק ריקה בשלב זה, או במצב שבו המטבחים המעוכבים ימשיכו לאבד מערכם, אם המצב "יוקפא" עוד. לאור האמור לעיל, הדרך הנכונה לילך בה הינה לפעול לפי העקרונות שנקבעו בפש"ר 1225/01 TWA ולהורות על שחרורה לאלתר של הסחורה ושל שטרי המטען, בכפוף לכך כי זכותם של כל הגורמים המעורבים לטעון לקדימות הנובעת מעיכבון תישמר להם כאילו הוסיפו להחזיק את הסחורה או שטרי המטען בידיהם. אכן, אני ערה לעובדה כי חלק ממהותה של זכות העיכבון הינו אף הפעלת לחץ על בעלי הזכויות בטובין המעוכבים, אלא שבנסיבות המקרה לחץ זה אינו יכול להשיג את מטרתו, נוכח מצב קופת הפירוק, וכל שהוא יוצר הינו מבוי סתום ושחיקת ערכם של המטבחים והאמרת נזקם של כל הצדדים. בכפוף לאמור לעיל, יוכל המפרק הזמני לקבל לידיו את הסחורה לאלתר, ולמוכרה במהירות וביעילות, תוך עשיית מאמץ למקסם את התמורה. התמורה עצמה תוחזק בנאמנות ואין לעשות בה כל שימוש אלא באישור בית המשפט ולאחר מתן זכות טיעון לכל הגורמים הטוענים לזכויות או לקדימות במטבחים. לאחר המכר ניתן יהיה להגיש בקשה למתן הוראות ובמסגרתה יוכלו כל הצדדים לטעון טענותיהם לגבי האורח הנכון לטיפול בתמורה וסדר חלוקתה. בשולי הדברים ובטרם אניח עטי, אינני יכולה שלא לתמוה על עמדת כונס הנכסים הרשמי (להלן: "הכנ"ר") אשר מצדד בהותרת המצב כמות שהוא עד למתן צו פירוק קבוע בנוגע לחברה. עניין לנו, כאמור, בחברה שקרסה אליבא דכולי עלמא. קופתה ריקה, פעילותה פסקה, ומונה מפרק זמני. יגעתי ולא מצאתי מדוע יש "להקפיא" את המצב העגום עד למתן צו פירוק קבוע, וזאת כאשר נקל לראות כי המצב, ובעיקר הנזק הכרוך בו, אינו ניתן להקפאה, אלא מתדרדר והולך. ספק גדול אם תגובת הכנ"ר, כפי שניתנה בתיק זה, מסייעת לפתרון המחלוקת המשפטית שבפניי. לאור האמור לעיל, ובכפוף לסייגים שבגוף החלטתי, דין בקשת המפרק הזמני להתקבל. בנסיבות המקרה, לא ניתן צו להוצאות. שטרמשפט ימי - דיני ימאותשטר מטען