הצפה של מטע חקלאי

להלן פסק דין בנושא הצפה של מטע חקלאי: פסק דין המדובר בתביעה שהוגשה בגין נזקים אשר נגרמו בחורף 2001 למטעו של התובע, חקלאי תושב זיכרון יעקב, כתוצאה מזרימת הניקוז של שכונת "וילות בחורש" למטעו. התובע עתר לסעד כספי בגין נזקיו וכן לצו עשה שיורה לנתבעים, או מי מהם, לגרום באופן מיידי למניעת זרימת המים המתנקזים מצינורות הניקוז של השכונה הנ"ל לחלקתו. לאחר שהוגשו כתבי הטענות, ולנוכח המחלוקת המקצועית שנתגלעה הוריתי על מינויו של ד"ר אלישע קלי כמומחה מטעם בית המשפט על מנת שיחווה דעתו בין היתר בקשר לגורמים שהביאו להצפת חלקתו של התובע וכן יתן דעתו לפתרונות האפשריים שיש בהם כדי למנוע הישנות מקרי ההצפה. בבחינת דרכי הפתרון הוריתי למומחה להביא בחשבון בין יתר שיקוליו את העלויות הכרוכות בביצוע העבודה וככל שיימצא מספר חלופות, ימנה אותן בציון העלות המשוערת של כל אחת מהן. בדיון שהתקיים בפניי ביום 19.12.2007 קיבלו ב"כ הצדדים את ההסדר הדיוני שהוצע כדלקמן וזאת לפנים משורת הדין ומבלי שמי מהם מודה בטענות הצד שכנגד: פסק הדין בתביעה הכספית יינתן על דרך הפשרה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984 כאשר הנזק תחום בין גבולות של 100,000 ₪ כרף תחתון לסך 250,000 ₪ כרף עליון. מתוך סכום הנזק שייקבע, לאחר שב"כ הצדדים יסכמו טענותיהם בע"פ, יהא הנזק בר הפיצוי בשיעור 50%. חלוקת האחריות בין הצדדים תהא באופן נפרד ועצמאי בשיעורים שלהלן: הנתבעת 1 - 35%, הנתבע מס' 3 - 30% והנתבעת 5 - 35%. מתוך חלקה של הנתבעת 1 תישא צד ג' 5 בשיעור 10% וצד ג' 6 בשיעור 30%. ההודעות כנגד צדדי ג' 1, 2, 8 ו-9 וכן ההודעות כנגד צדדי ד' תדחנה ללא צו להוצאות. במסגרת ההסדר הנ"ל הוסכם עוד כי בכל הנוגע לצו עשה, יבוצעו העבודות הנדרשות על ידי הנתבעות 1 ו- 5 בהתאם לחוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט. הבחירה באחת החלופות תעשה על ידי בית המשפט לאחר שהמומחה יזומן להסביר כל אחת מן הדרכים שהציע לפתרון בעיית ההצפה, תוך שבית המשפט מוסמך גם לתחום בזמן את משך ביצוע העבודה. בדיון שהתקיים בפניי ביום 30.1.08 סקר המומחה כל אחת מדרכי הפתרון שהעלה בחוות דעתו, תוך שהתייחס לקשיים ולעלויות של כל אחת מהן. בפתח דבריו ציין כי סופת הגשמים שבה עסקינן שהתחוללה בחורף 2001 היתה חריגה בעוצמתה ויוצאת דופן. לכן היקף הנזקים שייגרמו לתובע במידה ותתרחש הצפה דומה בעתיד, הנו נמוך לאין שיעור מעלות ביצוע התיקונים המוצעים בגדר חוות דעתו. לנוכח זאת, הצעתי לב"כ הצדדים לבוא ביניהם בדברים ולבחון בין היתר אפשרות של ויתור על ביצוע העבודות בפועל וקביעת מנגנון לפיצוי התובע בגין נזקים שייגרמו לו, היה ומקרה ההצפה יישנה בעתיד. למצער לא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמה לעניין זה. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ושקלתי את מכלול ההסברים שניתנו על ידי המומחה ועיינתי בחוות הדעת ויתר המסמכים שהוצגו בפניי, אני קובע כדלקמן: 1. סכום הפיצוי לו זכאי התובע, בגין הנזקים נשוא תביעתו יעמוד על סך 115,000 ₪. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הסכום הנ"ל משקף את הנזק בר הפיצוי כפי שנקבע בהסדר הדיוני. 2. הנתבעים 1, 3 ו- 5 וכן צדדי ג' 5 ו- 6 יישאו בחלקם בתשלום הסכום הנ"ל, כל אחד באופן נפרד ועצמאי, בהתאם לחלוקה שסוכמה בהסדר הדיוני וזאת תוך 30 יום אחרת יישא הסכום ריבית והפרשי הצמדה כחוק החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל. 3. הנני דוחה ללא צו להוצאות את ההודעות כנגד צדדי ג' 1, 2, 8 ו-9 וכן ההודעות כנגד צדדי ד'. 4. אני מורה על השבת האגרות ששולמו על ידי מי מבעלי הדין, חזרה לידיהם באמצעות באי כוחם, בכפוף להוראות תקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז - 2007. 5. אני מחייב את הנתבעות 1 ו- 5 לבצע את העבודה המפורטת בחוות דעתו של ד"ר קלי ומסומנת כחלופה מס' 1, הינו הנחת קו צינור חדש ברחוב התפוח, וזאת על מנת לפתור את בעיית ההצפה בחלקתו של התובע. העבודה תושלם תוך 18 חודשים מהיום ואולם באם תוגש בקשה להארכת פרק הזמן האמור, מתוך נימוקים ענייניים וכבדי משקל, אהיה נכון לשקול הארכת המועד לביצוע חלק זה של פסק הדין. 6. בהתאם להסדר, יישא כל צד בהוצאותיו ובשכ"ט פרקליטו. חקלאותמטעיםהצפהנזקי מים