בקשה למתן צו גילוי מסמכים

להלן החלטה בנושא בקשה למתן צו גילוי מסמכים: החלטה 1. בפני בקשת המבקשים - התובעים למתן צו גילוי מסמכים וצו חיוב לענות על תשובות לשאלון באשר לנתבע 1 (להלן: "הבנק'"). 2. התביעה שבפני היא תביעה שהגישו התובעים נגד הבנק ונגד אוצרות ניהול תיקי השקעות בע"מ (להלן: "אוצרות"). התובעים טענו בכתב התביעה, כי ניהלו פעילות כספית בסכומים גבוהים ביותר בחשבונותיהם בסניף הבנק בתל השומר וכי פקידי הבנק שידלו אותם להשקיע כספים בהשקעות בתיקי ניירות ערך ואגרות חוב ולשם כך שכנעו אותם להקשר בהסכם עם אוצרות. 3. התובעים טענו טענות באשר למצגים שונים שהוצגו בפניהם וטענו כי הם מעמידים את סכום התביעה על סך 1,000,000 ₪ בשלב זה עד אשר ימציאו להם התובעים את המסמכים והחומר הנדרש והם יוכלו להעביר את המסמכים למומחים לצורך כימות החוב. 4. בסעיף 24 לכתב התביעה נכתב: "... יחד עם זאת יובהר, כי טענות אלה, וסכום זה הועלו במסגרת טענת קיזוז כנגד תביעת הבנק בת.א. 72898/05, כך שבשלב זה, ועל מנת להימנע "מכפל חיוב" לכאורה, בוחרים התובעים שלא לכלולו במסגרת ראשי הנזק שבכתב תביעה זה, והם שומרים על זכותם לתקן את כתב התביעה, ככל שיידרש הדבר (בין היתר בשים לב לחוות דעת מומחה שתינתן כאמור), גם באשר לרכיבי הנזק הללו". התובעים ציינו בכתב התביעה, כי במסגרת ההליכים אשר מתנהלים באותו "תיק אחר", הם הצליחו לקבל חלק מהחומר הדרוש מהבנק אך לא את מלוא החומר הנדרש. 5. בסעיף 39 (1) לכתב התביעה פרטו התובעים בפרק של "הסעדים הנתבעים" רשימה ארוכה ביותר של מסמכים שהם מבקשים לקבל בתביעה דנן. 6. המבקשים טענו בבקשה שבפני, כי יש לחייב את הבנק לגלות להם את המסמכים המבוקשים וכן להשיב על שאלון. 7. ב"כ הבנק בתגובתה טענה, כי יש לדחות את הבקשה. ראשית טענה, כי התובעים עצמם לא המציאו תצהיר גילוי מסמכים מפורט דיו ולא המציאו לעיון את המסמכים שפורטו בתצהירם ומצד שני מבקשים מהבנק להמציא להם את מלוא המסמכים המבוקשים ולאפשר עיון במסמכים. ב"כ הבנק טענה, כי לא היתה הסכמה להארכת מועד בנוגע להליכים המקדמיים וזאת במערכת היחסים שבין התובעים ובין הבנק למעט הסכמה שעד ליום 1/2/08 יוגש תצהיר גילוי מסמכים. לגופו של עניין נטען, כי המועד למשלוח הדרישות חלף עבר בהתאם לתקנה 120 (א) לתקסד"א, וכן כי יש לדחות את הבקשה לגופו של עניין. עסקינן בתביעה למתן חשבונות. ההליכים המקדמיים בתביעה מעין זו הם מצומצמים ונוגעים לעצם העילה הנבחנת בטרם יותן צו למתן חשבונות. ואם יינתן צו גילוי וצו מענה לשאלון כמבוקש, הרי ירוקן מתוכן הסעד למתן חשבונות המבוקש בתביעה העיקרית. לעניין זה הפנתה ב"כ הבנק לפסקי הדין בש"א 6279/04 (י-ם) אורה מושב להתיישבות חקלאית נ' בלסקי ואח'. ע"א 127/05 מועצת הפרות ייצור ושיווק נ' מהדרין בע"מ, פד"י נא 4 עמ' 337. בר"ע 539/05 יצחק ידיד ואח' נ' אוהד אגודה להתיישבות חקלאית בע"מ תק-מח 2005 (2), 12413­ וכן ר"ע 32/70 פלדמן נ' חברת קבלני קוים בע"מ פד"י כד (1) 496. 8. לפיכך נטען, כי אין לאפשר למבקשים לנהל הליכים מקדמיים רחבים בשלב זה, טרם הוכרע השלב הראשון של תביעתם למתן חשבונות. 9. עוד צוין, כי השאלון שהמבקשים הפנו לבנק במסגרת התביעה דנן, הוא זהה לשאלון שהופנה בהליך האחר שבו מתנהלת תביעה כספית שהגיש הבנק נגד המבקשים. שאלון זה נענה ו- 292 השאלות שהמבקשים מבקשים כי המשיב ישיב עליהם בהליך דנן, חורגות משאלון שיש לתיתו בשלב הראשון של תובענה למתן חשבונות. 10. ב"כ המבקשים בדיון שהתקיים בפני טען, כי הוא לא מצליח להבין, מכוח מה סבורים הנתבעים שהתובעים לא זכאים לחשבונות. המבקשים היו הלקוחות של הבנק ועל כן הם זכאים לקבל מסמכים. ב"כ המבקשים אישרה בדיון, כי השאלון אשר נשלח בתיק דנן הוא למעשה עותק של שאלון שכבר נשלח בתביעה הכספית. (עמ' 2 שורות 12 - 14 לפרוטוקול). 11. לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים, לא מצאתי לנכון להיעתר לבקשה וליתן צווים כמבוקש. א) אין להתעלם מהעובדה, שהתביעה שבפני היא תביעה למתן חשבונות. ב) למרות שמדובר בלקוחות ובבנק, מצאו התובעים לנכון להגיש את התביעה בדרך זו. ועל כן, לא ניתן בשלב של קדם המשפט, כאשר הבנק טוען בכתב ההגנה (סעיף 22), כי באשר למערכת יחסים חוזית שבין התובעים לבנק מתנהל הליך בת.א. 72898/04 ובמסגרתו מכריע בית המשפט, אילו מסמכים צריכים להיות מגולים בין הצדדים, וכי לגבי נשוא תביעה זו לא קיימת מערכת יחסים של התחשבנות כספית - חוזית, לקבוע כי קיימת חובה למתן חשבונות. למעשה מהבקשה נובע, כי התובעים מבקשים כבר בשלב זה לקבל פסק דין נגד הבנק בתביעה למתן חשבונות, תוך התעלמות מהאמור בכתב ההגנה. ג) בנסיבות אלו, כאשר שוכנעתי, כי מערכת היחסים החוזית בין הבנק והמבקשים נדונה במסגרת תיק אחר, ובמסגרתו מנוהלים/נוהלו הליכי גילוי מסמכים ואף שאלון זהה נשלח לבנק באותו תיק, אזי אין כל הצדקה להיעתר לבקשה בתיק דנן, שעה שמדובר בתובענה למתן חשבונות שטרם הוכרעה. 12. לסיכום: א) לאור האמור לעיל, דין הבקשה להידחות. ב) הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪ יהיו בהתאם לתוצאות הדיון בתיק העיקרי.צוויםמסמכיםצו גילוי מסמכיםגילוי מסמכים