גילוי מסמכים בהליך ערר

להלן החלטה בנושא גילוי מסמכים בהליך ערר: החלטה 1. השאלה שבפנינו היא אם חל הליך גילוי מסמכים על ערר לפי סעיף 88 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) תשכ"ג - 1963. 2. ב"כ העוררים הגיש למנהל השגה על שומת מס רכישה שהוצאה להם בגין רכישת נכס הידוע כגוש 10774 חלקה 20, ברחוב שדרות הנדיב 18, חיפה. העובדות הצריכות לעניננו כפי שעולה מהטעון בכתב שבפנינו הן שביום 31.10.04 פורסמה בעתון "גלובס" מודעה המזמינה את הציבור להציע הצעות לרכישת הנכס. (נספח ב' לכתב הערר). העורר 1 נמנה על המציעים והצעתו שהיתה 850,000 דולר היתה הגבוהה ביותר. ב- 28/12/04 לאחר שלב ההתמחרות שנערך ב- 18/12/04 נכרת הסכם מכר בין העורר ואשתו ו-4 שותפים נוספים לבין בעלת הנכס הנ"ל. ההסכם דווח לרשויות מס שבח. המשיב בדעה שנערכו שתי עסקאות, האחת רכישת הנכס בשלמות על ידי העורר 1 המתבטאת בזכיתו במכרז והשניה מכירת שני שלישים ממנו ליתר השותפים ביום כריתת הסכם המכר, וחייבם במס בהתאם. העוררים הגישו השגה על החלטת המשיב בטענה שלא נערכה עסקת מכר בין בעלי הנכס לבין העורר ולו מהטעם שלא נכרת הסכם בכתב בין בעלת הנכס לבין העורר ולא שולמה תמורה כלשהי, כך שלא נוצר קשר משפטי בינהם עד לשלב שלאחר ההתמחרות. עסקת המכר נכרתה לאחר סיום ההתמחרות ויש לכן לראות במערכת זו עסקת מכר אחת בלבד. 3. המשיב הגיש בבש"א 3151/06 בקשה למתן צו "גילוי מסמכים כללי וספציפי". והשאלה היא אם הליך זה חל על ערר לאור תקנה 12 לתקנות מס שבח מקרקעין (סדר דין בפני ועדת ערר) תשכ"ה - 1965 הקובעת כי על ערר יחולו תקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984 למעט, בין היתר, תקנות 105 עד 122 שענינן שאלונים וגילוי מסמכים. ברע"א 291/99 אספקת אבן לירושלים נ. מנהל מס ערך מוסף פס"ד נח' (4) ע' 221 נדונה תקנה 10 לתקנות מס ערך מוסף (סדרי הדין) הקובעת בדומה לתקנה 12 הנ"ל שהליכי עיון וגילוי בין הצדדים לא יחולו בהליך ערר. נפסק בע' 238 ו'-ז' כי: "עמדה זו אין בידי לקבל. תקנה 10(א) היא תקנה דיונית היא קובעת בשאילה מתקנת סדר הדין האזרחי, אילו הליכים יחולו בערעור מע"מ ואילו לא יחולו. אין הצדקה לקרוא אותן באופן הגורף שמציע המנהל כשוללת את זכותו של המערער לעין בכל חומר שהוא. התקנה אינה גורעת מסמכותו של בית המשפט המחוזי - סמכות שבשקול דעת - להורות על גילוי ועיון או במקרה הצורך למנוע זאת . . . שיקול דעת זה יופעל על ידי בית המשפט בשים לב לתכליות החסיון והגילוי במסים ולקווי המתאר שהותוו לעיל ומתוך שאיפה להבטיח חשיפת האמת והגעה לתוצאה הצודקת ביותר." 4. דרישת גילוי מסמכים משמשת מבוא לדרישה לעיון בהם. כמובן שאין להתיר גילוי ועיון במסמכים שנולדו לצורך הליכים משפטיים. חסיון זה דוחה את זכותו של בעל דין לגילוי תכנו ולעיון בו. אשר על כן על העוררים לציין אילו מסמכים הנוגעים לעניין שבמחלוקת שברשותם או בחזקתם ואם הם מתנגדים להראות מסמך כלשהו מבין אלה שגילו עליהם לפרט ולנמק זאת. המשיב בעניננו, רשאי לדעת מהם המסמכים שבידי העוררים התומכים בטענותיו או הסותרים אותן וכן כל מסמך העשוי להועיל לו במסכת הראיות להוכיח את עמדתו. 5. נטל השכנוע כי שומת המס שערך המשיב מוטעית, כטענת העוררים, מוטל על העוררים הטוענים טענה זו. נפסק בע"ר 5045/00 רום נ. פקיד שומה ת"א 5 מסים יד/6 ע' ה-81 כי: "כידוע נטל השכנוע הינו בדרך כלל קבוע ואינו עובר בתהליך המשפט מבעל דין אחד למשנהו... יחד עם זאת עשוי נטל הבאת הראיות להתחלף במהלך המשפט, וזאת אם יביא המבקש ראיות המוכיחות לכאורה את עמדתו כי נפל פגם בשומה..." בעניננו טרם הגענו לשלב זה. 6. אנו מורים לעוררים לגלות בתצהיר תוך 30 יום מתאריך מתן ההחלטה מה הם המסמכים המצויים או שהיו מצויים ברשותם או בחזקתם או בשליטתם והם נוגעים לענין הנדון. אנו מחייבים את העוררים לשלם למשיב הוצאות בהקשה ושכ"ט עו"ד בסך 2,500 ₪. אנו קובעים התיק לתזכורת במעמד הצדדים לתאריך 29/6/06 שעה 08:30.עררמסמכיםגילוי מסמכים