החלטה למינוי מהנדס

להלן החלטה בנושא החלטה למינוי מהנדס: החלטה התיק שבכותרת מציג סכסוך אחד מתוך חמישה סכסוכים באותו פרוייקט דיור בהרצליה. מטעמים של יעילות, החלטתי לדון בשלב ראשון בתיק שמספרו 67329/06 ולסיים את הדיון בו לפני שאקיים דיונים ביתר התיקים. בתיק הנוכחי שבכותרת ימונה בשלב הראשון מומחה מקצועי להתייחסות לשאלות המקצועיות ולאחר מכן יידונו ההיבטים החוזיים של הסכסוך ככל שיידרש. באי כוח הצדדים הסכימו על זהות המומחה, ולניכחה הנני להורות כך: 1. הריני למנות את המהנדס והשמאי מר יצחק ברמן מר' ארבע ארצות 18 תל אביב, טל: 5249028 - 03, 0544457682, כמומחה מטעם בית המשפט. מינויו של המהנדס לעיל, נעשה בכפוף לכך שעל המהנדס למנות איש מקצוע מטעמו בתחום האיטום ומומלץ כי זה יבוא בדברים עם המהנדס מרטון לצורך מינויו כמומחה מישני לתחום האיטום שזהו אחד הנושאים המרכזיים שבהם עוסקת חוות הדעת מטעם התובעים. 2. למומחה בית המשפט יומצאו עד ליום 15.7.08 הסכם המכר על כל נספחיו, תוכניות עבודה, פרוטוקול המסירה, פרוטוקול הבדק, התכתבויות בקשר לביצוע התיקונים, חוות הדעת המקצועיות ככל שהוגשו על ידי הצדדים תוך מתן ארכה לב"כ הנתבעת להמצאת חוות דעת מטעמו עד ליום 1.7.08, כתבי הטענות ללא נספחים נוספים. 3. מומחה בית המשפט יבקר בנכס ויודיע לצדדים על מועד ביקורו 10 יום מראש על מנת לאפשר למעוניין להיות נוכח בעת הבדיקה, ואולם אין הביקור מותנה בנוכחות. 4. מומחה בית המשפט יתייחס בחוות דעתו לנושאים הבאים, הנזכרים בחוות הדעת של התובעים: א. ליקויי בנייה הניתנים לתיקון ונאמדים לפי חוות דעת שמאית בסכום של 63,780 ₪. ב. ליקויי בנייה שאינם ניתנים לתיקון ונאמדים בירידת ערך ובהם איוורור, שינויי ייעוד, שינויי סיווג. ג. ליקויי בנייה ברכוש המשותף הניתנים לתיקון. ד. ליקויי בנייה ברכוש המשותף בגינם נדרש סעד של ביצוע בעין. לכך תהא התייחסות בעלות כספית. ה. ליקויי בנייה ברכוש המשותף הנאמדים בירידת ערך. 5. מומחה בית המשפט יערוך את חוות דעתו לפי המתכונת המפורטת: א. הצגת פרטי המומחה באופן מתומצת כולל דואר אלקטרוני ליצירת קשר (ללא פירוט ניסיון מקצועי) (שתי שורות). ב. תיאור מילולי של הנכס נשוא הבדיקה באופן כללי (עד 7 שורות), תמונת הסביבה המיידית של הנכס, מפה צבעונית של האיזור. ג. תיאור טענות הצדדים בתמצית (לא יותר מחצי עמוד). ד. תיאור הממצאים מילולית בתמצית ( לא יותר מחצי עמוד). הצגת הממצאים ההנדסיים תעשה במתכונת כמפורט: טבלת ליקויים השוואתית מחולקת לעמודות: הצגת הליקוי לפי מומחה התביעה. הצגת הממצא של מומחה ההגנה. קביעת מומחה צד ג' (אם קיימת). ממצאי המומחה בעמודות נפרדות: (קיים הליקוי או לא קיים וטיבו בקצרה). הפתרון. העלות. חלוקת האחריות (לפי בעלי התפקידים בסכסוך - מתכנן או מבצע) התייחסות לשאלה אם מדובר בממצא שהוא תוצאת בלאי סביר, או פגם שמטבעו מתגלה בשלב מאוחר יותר. ה. חובה על המומחה להתייחס לכל המימצאים בחווה"ד נשוא התביעה - היה ולקביעת מימצא נדרשת בדיקה נוספת יודיע על כך המומחה לביהמ"ש, יפרט את סוג הבדיקה הנדרש לאיזה מימצא ועלות הבדיקה וימתין להחלטת ביהמ"ש טרם שישלים את חוות דעתו בנושא זה ואולם, לא יעכב את המשך הכתיבה של חוות הדעת ביתר הנושאים. ו. פרטי הניסיון המקצועי בקצרה ( לא יותר מ-4 שורות). ז. הצהרת אמת. ח. במידה ומדובר במספר דירות - תעשה טבלה נפרדת באותה מתכונת לכל דירה ודירה. ט. במידה והליקוי אינו ניתן לתיקון יצויין הדבר ולצידו ירידת הערך ככל שקיימת. 6. בכל בקשת הבהרה רשאי המומחה לפנות ישירות לבית המשפט בדוא"ל SHIRIKA@COURT.GOV.IL. 7. נוכח מורכבותה של חוות הדעת והצורך במינוי מומחה נוסף בתחום האיטום ייקבע שכרו של המומחה והמומחה המישני לאור הודעתו של המהנדס שמונה בדבר השכר הנדרש ולאחר שאבקש את התייחסות באי כוח הצדדים לנושא. דרישת השכר והפירוט שלה תוגש לבית המשפט עד ליום 1.9.08. 8. ישיבה לצורך סיכום הסדרים הסופי בנושא זיהוי המומחים ושכרם תתקיים ביום 18.9.08 בשעה 10:15. יתר התיקים שבכותרת ייקבעו לתזכורת מעקב ליום 1.11.08. 9. בהנחיות למומחה התעלמתי לחלוטין מהנושא של הבעיה האקוסטית מכיוון שמצד התובעים ב"כ התובעים לא הוגשה חוות דעת אקוסטית ולכן ככל שלא תוגש וככל שלא תובהר עמדת התובעים בעניין זה בישיבה הבאה לא יעמוד נושא זה על סדר היום. בשלב זה, לא יתבצע הליך גילוי מסמכים והצורך בו יועלה על ידי באי כוח הצדדים בהמשך, ככל שיידרש. הנדסה / מהנדס