התניית רשות להתגונן בהפקדת ערובה להוצאות

בית המשפט פסק כי היעדר פירוט מספיק של טענות המבקשים, הנני מתנה מתן רשות להתגונן בהפקדת סך של 15,000 ₪ בקופת בית משפט. להלן החלטה בנושא התניית רשות להתגונן בהפקדת ערובה: החלטה בפניי התנגדות לביצוע שני שיקים בסכום כולל של 30,000 ₪ (להלן - הבקשה). דיון לאחר שקראתי את טענות הצדדים, אני סבור שיש מקום לתת רשות להתגונן למבקשות 1 ו-3 כפוף להפקדת סך של 15,000 ₪ בקופת בית משפט. סכום זה נקבע בהתחשב בסכום התביעה מחד וכדי לתת למבקשות את יומן בבית המשפט מאידך. למבקשת 1 טענה של כישלון תמורה מלא ומסירה על תנאי. אני מקבל את טענת המשיבה, כי טענת כישלון התמורה אינה מפורטת. לפי טענת המצהירים, נחתם בין המבקשות 1 ו-3 הסכם בדבר עבודות בנייה של בניין בפרויקט אולגה. המבקשים לא צירפו את ההסכם ואכן בשלב זה אינם מחויבים לכך. עם זאת, המבקשים לא פירטו את טענתם לרבות פרטים כגון: התמורה הכוללת שהיה על המבקשת 1 לשלם למבקשת 3 בגין הפרויקט, היקף הבנייה, שלבי הבנייה ומועדי התשלום בשלבים השונים. כמו כן, לא פורט מועד סיום העבודות. לנתון זה חשיבות כאשר מדובר בפרויקט בהיקף כספי גבוה שהיה אמור להתחיל בחודש 8/04 וכאשר השיקים נשוא הבקשה הם לתאריכים 25/10/04 ו-25/11/04. חוסר הפירוט כאמור לעיל מקבל משקל רב יותר נוכח טענת המבקשים, כי השיקים נשוא הבקשה שהם על סך של 30,000 ₪ בלבד נמסרו בתנאי מפורש שהעבודות יבוצעו במלואן והפרויקט יושלם לחלוטין. שהרי, ככל שהדברים נכונים, היה על המבקשים לכל הפחות לפרט את המועד המוסכם לסיום הפרויקט שלכאורה אמור להסתיים לפני מועדי הפירעון של השיקים. פירוט זה לא ניתן. זאת ועוד, על השיקים עצמם (ככל שניתן לראות בהעתקים) אין כיתוב המלמד על כך שהשיקים נשוא הבקשה ניתנו על תנאי. בנוסף, אין פירוט לגבי טענת הביטול של ההסכם שנטענה על ידי המצהיר מר דותן שבת בשם המבקשת 1 בסעיף 9 לתצהירו. בהקשר זה יצוין, כי מר עופר שבת, המצהיר מטעם המבקשת 3 טען כי הסכם עבודות הבנייה לא בוטל (פרו' 7/9/06 עמ' 8, ש' 20-18). המחלוקת בין המצהירים מחדדת את העובדה של היעדר הפירוט בתצהירי המבקשים. צודקת המשיבה, כי בנסיבות מסוימות ניתן לבדוק את מעמד התובע האוחז בשיקים כבר בשלב מקדמי זה. אכן, הוכח כי המשיבה נתנה תמורה עבור השיקים נשוא הבקשה למבקשת 3 (ראה חשבונית שסומנה מ/1) וזאת, בטרם כישלון התמורה בעסקה בין המבקשת 3 למבקשת 1 (פרו' 7/9/06, עדותו של המבקש 2 בעמ' 8). אולם, טענת המבקשים היא כי כבר במועד מסירת השיקים לידי מנהל המשיבה, סיפר מר עופר שבת למנהל המשיבה את פרטי עסקת היסוד והבהיר כי שיקים אלו ניתנו מראש על תנאי שהעבודות יבוצעו וכי המשיבה הסכימה להחליף את השיקים נשוא הבקשה במידת הצורך בשיקים אחרים. לפיכך, אין מקום לקבוע בשלב זה כי המשיבה אוחזת כשורה. ברור הדבר, כי העובדה שהמשיבה נתנה ערך בגין השיקים נשוא הבקשה מעמידה בספק את טענת המבקשים, כי המשיבה הייתה מסכימה לקבל שיקים על תנאי ו/או מסכימה להחלפת השיקים מראש, בתמורה לכספה. בתצהיר הראשון שניתן על ידי המבקש 2, עופר שבת, לא פורטו השיקים החלופיים שהיו אמורים לפרוע את השיקים נשוא הבקשה. בסעיף 16 לתצהירו, נטען כי השיקים היו משוכים על חברות שיאן פלוס בע"מ, מרכז הרטוב 2001 וכן ע.מ. עמית. בהמשך, הגיש המבקש תצהיר משלים ובו פירט את פרטי השיקים שניתנו לטענתו כנגד השיקים נשוא בקשת הביצוע. צודקת המשיבה, כי גם בסוגייה זו, טענת המבקשים אינה מפורטת. המבקשים לא פירטו את מועד מסירת השיקים החלופיים, האם נמסרו באותו מועד ולא הציגו כל מסמך בדבר מועד מסירתם ו/או קבלתם על ידי המשיבה. בהקשר זה יצוין, כי השיקים בתצהיר המשלים הם של חברת שיאן פלוס ומרכז הרטוב בלבד ואינם כוללים שיקים של חברת ע.מ. עמית, דבר שאינו עולה בקנה אחד עם סעיף 19 לתצהירו הראשון של המבקש. בנוסף, הסכום הכולל של השיקים החלופיים, אינו תואם את הסכום של השיקים נשוא הבקשה ובהקשר זה המבקשים לא פירטו דבר. זאת ועוד, בתצהיר התומך בבקשה להגשת התצהיר המשלים, נטען בסעיף 4 לתצהיר, כי נמצא קרטון המכיל את המסמך הרלוונטי ובו פרטי השיקים החלופיים. מסמך זה לא צורף ולמרות שבשלב מקדמי זה, ניתן לטעון טענות בעל פה נגד מסמכים בכתב ואין חובה לצרף כל מסמך ומסמך, בנסיבות העניין שעה שהוגש תצהיר משלים, מן הראוי היה לצרף את אותו מסמך וחובה היה לתת פרטים נוספים בנוגע לטענה של השיקים החלופיים ככל שעולים מן המסמך ובכלל. הלכה פסוקה היא, כי על הנתבעים בסדר דין מקוצר להיכנס לפרטי העניין עליו מבוססת הגנתם ואינם רשאים להסתפק בהעלאת טענות כלליות. בעניינינו, טענות המבקשים הן בגדר טענה סתמית בלא לפרט את פרטי ההסכם, מועדים ו/או הסבר על הסכומים השונים. במצב הדברים הנ"ל, של היעדר פירוט מספיק של טענות המבקשים, הנני מתנה מתן רשות להתגונן בהפקדת סך של 15,000 ₪ בקופת בית משפט ומשלוח הודעה על כך לביהמ"ש ולצד שכנגד וזאת עד ליום 8/2/07. היה והמבקשות 1 ו-3 לא יפקידו את הסכום הנ"ל וישלחו הודעה כאמור לעיל, תידחה ההתנגדות. היה והמבקשות 1 ו-3 יפקידו את הסכום הנ"ל וישלחו הודעה כאמור לעיל, תינתן להן רשות להתגונן. תז"פ 11/2/07 לבדיקת הפקדה. ערובהערובה להבטחת הוצאותבקשת רשות להתגונן