עיון חוזר בהחלטת רשם

להלן החלטה בנושא עיון חוזר בהחלטת רשם: החלטה לפניי בקשה לעיון חוזר בהחלטת כב' הרשמת ש' ליבוביץ. 1. ביום 7.6.2007 קבעה כב' הרשמת ש' ליבוביץ כי המערער יפקיד ערבון בסך של 20,000 ₪ תוך 21 יום מעת המצאת ההחלטה. בהחלטה נקבע כי המערער לא עמד באופן מלא בנטל לפרוש תשתית עובדתית אשר תצדיק פטור מהפקדת ערבון. זאת, משום שלבקשה לא צורפו מלוא האסמכתאות הנדרשות בדבר מצבו הכלכלי הנטען של המערער. כמו כן, המערער לא הבהיר מדוע אין באפשרותו להסתייע ברכושו על מנת לגייס את הממון הנדרש לצורך הפקדת הערבון ומדוע אין באפשרותו ליטול הלוואה לצורך מימון הפקדת הערבון. כב' הרשמת הוסיפה כי עיון בפסק דינו של בית המשפט קמא מעלה, שעל פני הדברים, סיכוי ההליך אינם טובים, שכן אין דרכה של ערכאת ערעור להתערב בממצאיה העובדתיים של הערכאה הדיונית ובקביעות מהימנות. 2. ביום 25.6.2007 הגיש המערער בקשה למתן ארכה להפקדת ערבון לצורך בירור פנייתו לבנק לשם גיוס כספים לצורך הפקדת הערבון. בעקבות זאת, בהסכמת הצדדים, נדחה המועד להפקדת ערבון עד ליום 26.7.2007. בסמוך למועד זה פנה המערער ב"בקשה דחופה לעיון חוזר בבקשה לביטול/הפחתת ערבון". עיקר הטענות בבקשה לעיון חוזר הוקדש לסיכויי ההליך. כמו כן, נטען בבקשה כי אין למבקש אפשרות לגייס את סכום הערבון מחמת עוניו ומצב בריאותו. הוא ביקש להבהיר כי אין ביכולתו ליטול הלוואה לצורך מימון ההליך, בשל אי יכולת החזר. לטענתו, הכנסתו הפנויה של המערער לא תותיר בידיו דמי מחייה בסיסיים למזון ותרופות. בהחלטת כב' הרשמת ליבוביץ מיום 22.7.2007 נדרש המערער להבהיר האם פנה לבנק לצורך קבלת הלוואה ומה הייתה תשובת הבנק. זאת, בהתחשב בכך שהמועד להפקדת ערבון נדחה על מנת לאפשר למערער לבחון אפשרות נטילת הלוואה, ובכך שבעבר נטל המערער הלוואות לצורך מטרות אחרות. כן נדרש המערער לצרף דפי חשבון בנק של החודשים אפריל, מאי ויוני. 3. בעקבות זאת הגיש המערער ביום 1.8.2007 תדפיס חשבון בנק לחודשים פברואר - יוני 2007. בנוסף, ביום 16.8.2007, צירף המערער לוח סילוקין משוער להלוואה בסך 20,000 ₪, על פני ששים חודשים. הוא שב וטען כי לא יצליח לעמוד בהחזר החודשי של ההלוואה. המשיבים 1-6 מתנגדים להפחתת הערבון או לביטולו. 4. לאחר שבחנתי את הבקשה לעיון חוזר ואת המסמכים החדשים שצירף המערער, נחה דעתי כי יש לדחות את הבקשה. אין הבקשה מעלה על פניה עילה לעיון חוזר בהחלטת כב' הרשמת ליבוביץ מיום 7.6.2007, כגון שינוי מהותי בנסיבות. לא שוכנעתי, מתוך החומר שהציג המערער, כי אמנם אין באפשרותו ליטול הלוואה לצורך מימון ההליך. נוכח הכנסותיו של המערער ומצב חשבון הבנק שהציג, לא שוכנעתי כי המערער אינו יכול לשאת בתשלום החזר חודשי בסך של כ- 430 ₪, כפי שעולה מלוח הסילוקין שצירף. גם בבקשה לפניי לא הציג המבקש תשתית ראייתית המצביעה על מצוקה כלכלית המונעת הפקדת ערבון. יש לזכור כי הערבון נקבע על הצד הנמוך, תוך התחשבות בכך שלמערער נכסים אשר אינם נזילים. במצב דברים זה, איני רואה מקום לשנות מהחלטת כבוד הרשמת ש' ליבוביץ שנסמכה, כאמור, גם על סיכוייו של ההליך. התוצאה היא שהבקשה נדחית. הערבון יופקד תוך 10 ימים מעת המצאת החלטה זו, ולא- ירשם ההליך לדחייה וזאת ללא צורך במתן הודעה נוספת.רשםמסמכיםעיון חוזר