רשות להתגונן בכפוף להפקדת כספים

להלן פסק דין בנושא רשות להתגונן בכפוף להפקדת כספים: פסק דין 1. בפניי ערעור על החלטת כב' הרשמת ספרא-ברנע מיום 2/3/05 בתיק בש"א 18757/04, לפיה ניתנה למערער, הנתבע בתביעה העיקרית, רשות להתגונן מפני התביעה אשר הגיש נגדו המשיב וזאת בכפוף להפקדת סך של 15,000 ש"ח (להלן: "ההחלטה"). המערער הפקיד את הסכום אשר נקבע בהחלטה וזאת לאחר שבקשתו להארכת מועד לביצוע ההפקדה עד למתן החלטה בערעור נדחתה. 2. בהתאם לכתב התביעה ביקש המשיב לחייב את המערער בתשלום סך של 32,250 ₪ וזאת בגין כל הטענות כמפורט להלן: א. המשיב ערב להתחייבויות המערער בגין הסכם שכירות עם צד ג' ובגין אותה ערבות הוא שילם סך של 4,000 ש"ח. ב. המערער הפר הסכם שנערך עם המשיב לפיו הוא התחייב כי ימנע להתקשר עם קבוצות כדורעף אלא באמצעות המשיב אשר שימש כסוכנו הבלעדי (להלן: "ההסכם"). בגין הפרת ההסכם המשיב תבע מהמערער סך של 16,000 ש"ח. ג. המשיב נתן למערער הלוואה על סך של 12,500 ש"ח שטרם הוחזרה לו (להלן: "ההלוואה"). 3. בבקשתו למתן רשות להתגונן טען המערער כי מילא כל התחייבויותיו כלפי המשכיר וכי מעולם לא ערב המשיב לאותן התחייבויות. להסכם ולהלוואה טען המערער כי המשיב שילם לו על חשבון ההסכם סך של 12,500 ש"ח וכי אין מדובר במתן הלוואה, כטענת המערער. כן נטען כי המשיב ידע על התקשרותו של המערער עם קבוצת הכדורעף, כי חתימתו על ההסכם הושגה בתרמית והטעיה וכי המערער זכאי לקבל כספים מהמשיב. 4. המבקש נחקר במסגרת הבקשה למתן רשות להתגונן ובהתאם להחלטה נקבע כדלקמן: "לאחר עיון בכתב התביעה על נספחיו, בקשת המבקש ושמיעת חקירתו הנגדית המפורטת, וסיכומי הצדדים, מצאתי כי דין הבקשה להתקבל מאחר ועולות ממנה שאלות עובדתיות שלא ניתן לקבוע כבר בשלב זה שהוכחו לכאן או לכאן. גם ההסכם, נספח ב' לכתב התביעה, יכול להתפרש כתומך בטענות כל אחד מהצדדים". באשר לטענת המערער לעניין הכספים שהוא זכאי לקבל מהמשיב נאמר בהחלטה "לא ניתן להתעלם מן הגרסאות השונות לעניין הסכומים שהיה על המבקש לקבל לעומת הסכומים שמודה שקיבל מהמשיב ומקבוצת הפועל עירוני קרית אתא... וכן לטענתו ביחס למכתב שהוצא על-ידי הפועל עירוני קרית אתא לסוכן אחר". לעניין טענות הצדדים בדבר הפרת ההסכם נאמר בהחלטה כי לא ניתן להכריע במחלוקת בשלב זה. לסיכום ההחלטה נקבע כדלקמן: "מכל האמור לעיל, ומאחר וזכות הגישה לערכאות גוברת על ספקות ושאלות מהימנות, שאפשר שעלו בדיון ביחס לגרסת המבקש, אני קובעת כי תנתן לו רשות להתגונן בתנאי שיפקיד בקופת בית המשפט הסך- 15,000 ש"ח בתוך 30 יום, או ערבות בנקאית במקומו". 5. בהתאם לתקנה 210 לתקנות סדר הדין האזרחי, בית המשפט רשאי להתנות מתן רשות להתגונן בתנאים, כגון הפקדת סכום כספי. בהלכה הפסוקה נקבע כי ההתניה תעשה כאשר הגנת הנתבע לוקה בחוסר בהירות או נראית קלושה על פניה (ר' ע"א 680/89 בן אבו שיווק והפצה נ' בנק המזרחי המאוחד, פד"י מה(3), 757). עוד נקבע שכאשר ההגנה אשר מעלה הנתבע אינה דחוקה ואינה תלויה על בלימה, אין להתנות מתן רשות להתגונן בתנאים (ר' ע"א 169/82 כץ נ' מלינה בע"מ (בפירוק) פד"י לט(1), 511). 6. בית המשפט קמא אינו מצביע בהחלטתו על כל סתירה או סימן שאלה באשר לטענות ההגנה אשר העלה המערער, למעט טענותיו בדבר הכספים המגיעים לו מהמשיב. בנסיבות העניין, ומקל וחומר, אין לומר כי המערער מעלה הגנה בדוחק, מה גם וההגנה אשר העלה, כמפורט לעיל, יכולה לעמוד בפני עצמה אף בהתעלם מטענותיו לעניין הכספים המגיעים לו מהמשיב. 7. יש להבחין בין נסיבותיו של מקרה דנן לנסיבות אשר נדונו ב- ע"א 507/85 פנון ואח' נ' שטראוס בע"מ, פד"י מג(1), עמ' 106 בו אישר ביהמ"ש מתן רשות להתגונן חלקית בהפקדת ערבות בנקאית. באותו מקרה העלו הנתבעים טענות בלתי מבוססות של קיזוז בגין תביעות נגדיות וזו היתה עיקר הגנתם, ולא כבמקרה דנן שבו טענות אלה הינן טענות משניות בלבד. 8. כמצוטט בסעיף 4 לעיל, אחד השיקולים שהנחו בית משפט קמא להתנות מתן רשות להתגונן בהפקדה הוא מהימנות המערער. דא עקא, בהתאם להלכה הפסוקה במסגרת בקשה למתן רשות להתגונן אין לשקל ענייני מהימנות (ר' ע''א 1266/91 קרן נ. בנק איגוד ואח' פ''ד מו(4) עמ' 193). 9. לאור כל האמור לעיל, אני מקבל את הערעור ומורה על ביטול התניית מתן רשות להתגונן למערער בהפקדה. בהתאם לכך על המזכירות להחזיר למערער, באמצעות בא-כוחו, את הסכום אשר הופקד בקופת בית המשפט. מאחר והמערער נמנע מהגשת עיקרי טיעון, ועל אף כי המשיב לא העלה טענות לעניין זה, כל צד יישא בהוצאותיו. בקשת רשות להתגונן