פרישה מוקדמת מבזק

להלן פסק דין בנושא פרישה מוקדמת מבזק: פסק דין 1. בפנינו ערעור על פסק דינו של בית-הדין האזורי בתל-אביב (השופטת ורדה סמט; עב 911861/99), בו נדחתה תביעתה של המערערת לחייב את המשיבה מס' 1 (להלן: בזק) לשלם למערערת תשלומי פנסיה והפרשי תשלומי פנסיה בשיעור 69.27%, לפי משכורת קובעת בסך 7,234 ש"ח. רקע עובדתי: 2. העובדות הצריכות לענייננו, כפי שנקבעו על-ידי בית-הדין האזורי וכפי שעולה מכלל החומר שהונח בפנינו, הן כדלקמן: א. המערערת הועסקה בבזק החל מיום 5.9.1965 ועד ליום 31.5.1998, עת פרשה, בהסכמתה, פרישה מוקדמת לגמלאות. ב. המערערת הועסקה במשרה מלאה עד ליום 1.2.1980, עת עברה להיקף משרה בשיעור של 75% עד למועד פרישתה מבזק. ג. בין המערערת לבין בזק נחתם "הסכם חוזי" להסדרת פרישתה (להלן: הסכם הפרישה). הסכם זה אפשר למערערת לבחור בין שני מסלולי פרישה. וזה לשון ההסכם בחלקו הנוגע לענייננו: "הסכם חוזי שנערך ונחתם ב: ... 2. העובד יקבל תשלום פנסיה, בהתאם להסכם הקיבוצי בתנאים הכלולים במסלול א' או במסלול ב' בהסכם הפנסיה עם קרן 'מקפת' מתאריך 20.2.90 לפי בחירתו כדלקמן: 2.1 מסלול א' העובד יקבל מקרן 'מקפת' פנסיה לפי אחוז הזכאות בעת הפרישה המוקדמת 59.27% בתוספת 10% ובסה"כ 69.27% ממשכורתו הקובעת העומדת על סך של ____ ש"ח לפי חוק הגמלאות כפי שאומץ בהסכם הפנסיה מיום 20.2.90 עם קרן 'מקפת' ובכפוף לאמור בו. סה"כ תשלום פנסיה לחודש ___ ש"ח, נכון לחודש ___. 2.2 מסלול ב' העובד יקבל מקרן 'מקפת' פנסיה לפי אחוז הזכאות בעת הפרישה המוקדמת 63.17% בתוספת של 6.83% ובסה"כ 70% ממשכורתו הקובעת העומדת על סך של ___ ש"ח לפי תקנות קרן 'מקפת' כפי שאומצו בהסכם הפנסיה מיום 20.2.90 עם קרן 'מקפת' ובכפוף לאמור בו. סה"כ תשלום פנסיה לחודש ___ ש"ח נכון לחודש___ עפ"י הנתונים שנמסרו על ידי קרן 'מקפת'. העובד יודיע על בחירת המסלול כמתחייב מהסכם הפנסיה. ... 3. בנוסף לפנסיה יהיה העובד זכאי לקבל התשלומים הבאים המפורטים להלן: 3.1 מענק פרישה בשיעור של 40% ממשכורתו הקובעת לחישוב מענק (כפוף לחלקיות המשרה). ... 3.11 העובד יהיה זכאי...לדרגת פרישה 22+ מנהלי מיום 1.5.98. ... 5. תאריך סיום העבודה (ניתוק יחסי עובד-מעביד) נקבע ל- 31.5.98. 6. עדכון מדויק לחודש סיום העבודה בחברה של כל התשלומים המגיעים לעובד יעשה ע"י קרן 'מקפת'... ואגף הכספים בחברה. ...". המערערת בחרה במסלול פרישה בו מחושבת הפנסיה על-פי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970 (להלן: חוק הגמלאות). נציין כי מסלול זה מכונה "מסלול א'". ד. הסכם הפרישה נחתם, כפי שצוין בהסכם, בהתאם לתוכנית הפרישה אשר עוגנה בהסכם קיבוצי מיוחד מיום 23.11.1997 (להלן: ההסכם הקיבוצי), אשר אפשר לעובדי בזק הפורשים פרישה מוקדמת, ליהנות ממסלולי הפנסיה המעוגנים בהסכם הפנסיה שנחתם בין בזק לבין קרן מקפת וההסתדרות הכללית ביום 20.2.1990 (להלן: הסכם הפנסיה). ה. קרן מקפת שלחה למערערת מכתב שעניינו "תשלומי פנסיה-אפשרות המרה-פרישה מוקדמת" שנושא תאריך 29.6.1989 (צ"ל 1998, להלן- מכתב מקפת). מפאת חשיבות הדברים נביא את תוכנו במלואו: "אנו מתכבדים להודיעך כי בהתאם לזכויותיך על פי הסכם הפנסיה שנחתם בין חברת 'בזק' לבין נציגות העובדים לבין 'קרן מקפת' מיום 20.2.90 (להלן - ההסכם), אישרנו לך תשלומי פנסיה החל מתאריך 1 ביוני 1998. א. בהתאם להסכם נקבעות ומחושבות זכויותיך עפ"י חוק הגמלאות, כמשמעותו בהסכם (להלן-חוק הגמלאות) כמפורט להלן: (*) משכורת קובעת לפנסיה 7324.22 ש"ח [צ"ל 7,234.22 ש"ח], שיעור הפנסיה 62.92%, פנסיה ברוטו 4551.77 ש"ח (עפ"י שעור משרה 87.47%). (*) המשכורת הקובעת עפ"י שיעור של 88.60% מדרגה 22+מינהלי שהינם תוצאת החישוב של ממוצע הדרגות שלפני הפרישה, והכל עפ"י הסכם הפנסיה. הפנסיה תשולם לך בתחילת החודש בגין החודש הקודם ותעודכן מעת לעת עפ"י הסכמי השכר והסכמי תוספת היוקר שייחתמו במשק ויחולו על דירוג השכר שבו היית מדורג ערב הפרישה לפנסיה. ב. אפשרות המרת זכויות: 1. עפ"י ההסכם הינך רשאי להמיר את מבחני הזכאות ודרך חישוב הפנסיה עפ"י חוק הגמלאות, כאמור לעיל, במבחני זכאות ודרך חישוב פנסיה על פי תקנות קרן הפנסיה המקיפה של 'קרן מקפת' (להלן-התקנות), וזאת בתחולה מיום הזכאות, כמפורט להלן: משכורת קובעת לפנסיה 5390.14 ש"ח, שיעור פנסיה 70% פנסיה ברוטו 3773.10 ש"ח. מדד מחירים לצרכן בסיסי הוא המדד בגין חודש 7/97. הפנסיה תשולם לך בתחילת החודש בגין החודש שחלף ותעודכן בהצמדה מלאה למדד בכל עת בה תעודכן תוספת היוקר לציבור השכירים במשק. 2. זכותך להמיר הזכויות לפי חוק הגמלאות (סעיף א' לעיל), בזכויות המחושבות לפי התקנות (ראה סעיף ב-1 לעיל) שמורה לך למשך 3 חודשים בלבד מיום מכתב פנסיה זה ולשם כך עליך לחתום על ההודעה שבתחתית מכתב זה ולהחזיר המכתב לקרן. 3. אם לא תתקבל בקרן הודעה חתומה על ידך תוך 3 חודשים כאמור, תשאר בתוקף הקביעה על פי חוק הגמלאות, כמוגדר בסעיף א' לעיל, לגביך ולגבי שאיריך לצמיתות. ג. מועברים אליך במצורף הסברים לנושא, המודפסים על גבי טופס זה. .... לכבוד 'קרן מקפת' ... אני מאשר כי קראתי והבנתי את כל הנאמר במכתב זה לעיל ואת דברי ההסבר שלכם שהועברו אלי במצורף. לאחר ששקלתי את כל המידע שהיה ברשותי, החלטתי כדלקמן (סמן x ליד האפשרות שבחרת): א. להמשיך ולקבל הפנסיה עפ"י חוק שירות המדינה (גמלאות)-(לפי סעיף א' לעיל). ב. לקבל הפנסיה עפ"י תקנות קרן הפנסיה המקיפה של 'קרן מקפת' (לפי סעיף ב' לעיל). ידוע לי שהחלטתי הינה סופית ובלתי חוזרת ולא אוכל - אני או שאירי אחרי לשנות החלטה זו, בכל זמן שהוא". ביום 26.7.1998 בחרה המערערת באפשרות א' לאמור: "להמשיך ולקבל הפנסיה עפ"י חוק שירות המדינה (גימלאות)", תוך שהוסיפה בכתב ידה "הערה: בהסכם החוזי ביני ובין בזק צויין כי במסלול א' אקבל 69.29%, זה אינו תואם את החישוב שלכם". ו. המערערת הגישה לבית-הדין האזורי, מסמך מטעמה שכותרתו "סיכום זכויות לעובד בזק" (להלן: סיכום זכויות לעובד בזק) הנושא תאריך 14.7.1998. במסמך זה פורטו סכומי הפנסיה בשני המסלולים, כדלקמן: "פנסיה-מסלול א'-דרגת פרישה: שכר קובע א' 7,098 %פנסיה א' 69.27% פנסיה ברוטו 4,917 ... פנסיה נטו 4,203. .... פנסיה-מסלול ב'-דרגת פרישה שכר קובע ב' 5,197 % פנסיה ב' 70.00% פנסיה ברוטו 3,638 ... פנסיה נטו 3,357...". נציין, כי במסמך זה מופיעים נתונים נוספים אשר כעולה מהחומר שהונח בפנינו, אינם מדויקים. ז. שיעור הפנסיה לו זכאית המערערת חושב על-ידי המשיבות, בהסתמך על תקופת עבודתה בבזק, בכפוף לחלקיות משרתה לאורך השנים בהן עבדה. החישוב נעשה על-פי עיקרון חישוב אחוזי הפנסיה ביחס לחלקיות ההעסקה. את חלקיות משרתה של המערערת בבזק, לקחו המשיבות בחשבון, בחישוב שיעור אחוזי הפנסיה של המערערת. מהחישובים שביצעו המשיבות עולה, כי המערערת עבדה במשרה חלקית ממוצעת בשיעור של 87.47% משרה. ח. בפועל שולמה למערערת פנסיה בשיעור של 62.92% מהמשכורת הקובעת אשר נקבעה לסך 7,234 ש"ח. 3. קרן מקפת צורפה להליך כנתבעת פורמאלית, לבקשתה של בזק. בהליך הערעור, בהמשך לבקשתה של קרן מקפת, הורה נשיא בית-הדין, כי קרן מקפת תהא פטורה מהשתתפות פעילה בהליכי הערעור. יחד עם זאת, ככל שלאחר שמיעת הדיון בערעור יסבור בית-הדין כי דרושה לו עמדת מקפת, יורה על זימונה או קבלת עמדתה, ככל הנדרש. 4. בית-הדין האזורי דחה את התביעה וכך נקבע: "בבסיס המחלוקת בענייננו עומדת השאלה האם כטענת התובעת, זכאית היא לתשלומי פנסיה בשיעור של 69.27% מהשכר הקובע שעומד על סך של 7,234 ש"ח או שמא, כטענת הנתבעת 1, לצורך חישוב גובה הפנסיה של התובעת, יש לקחת בחשבון את העובדה שבמהלך תקופת העסקתה, הועסקה התובעת במשרה חלקית, באופן שיש לתת לעובדה זו ביטוי עפ"י חוק הגמלאות או בשעורי אחוזי הפנסיה להם זכאית התובעת או במשכורתה הקובעת. ... אין חולק בענייננו כי התובעת בחרה בתנאי הפרישה על-פי 'מסלול א'' שבהסכם הפרישה. באשר לפרישה לפנסיה לפי מסלול א', קובע סעיף 2.2 להסכם הפרישה כדלקמן: 'העובד יקבל מקרן 'מקפת' פנסיה לפי אחוז הזכאות בעת הפרישה המוקדמת 59.27% בתוספת 10% ובסה"כ 69.27% ממשכורתו הקובעת העומדת על סך של ____ ש"ח לפי חוק הגמלאות כפי שאומץ בהסכם הפנסיה מיום 20.2.89 עם קרן 'מקפת' ובכפוף לאמור בו. סה"כ תשלום פנסיה לחודש ___ ש"ח, נכון לחודש ___'. סעיף 8 להסכם הפנסיה של הנתבעת 1 עם קרן 'מקפת' ועם נציגי העובדים בנתבעת 1 ...(להלן:'הסכם הפנסיה'), קובע: 'נקבעה זכאות לקצבה על פי חוק הגמלאות, יחושב ערך הקצבה בהתאם לחוק הגמלאות. נקבעה זכאות לפנסיה על פי הסכם הפנסיה יחושב ערך הפנסיה ועדכונה בהתאם להסכם הפנסיה'. בסעיף 6 להסכם הפרישה נקבע כי 'עדכון מדויק לחודש סיום העבודה בחברה של כל התשלומים המגיעים לעובד יעשה ע"י קרן 'מקפת''. ... ...עובר לפרישתה של התובעת נחתם בינה לבין הנתבעת 1 הסכם להסדרת פרישתה... הסכם הפרישה אשר נחתם עם התובעת נערך כמצוין בו ובהתאם לתוכנית הפרישה המעוגנת בהסכם הקיבוצי המיוחד מיום 23.11.97 ובכפוף להוראות ההסכם. עינינו הרואות כי סעיף 2.2 להסכם הפרישה מנוסח באופן בו אחוזי הפנסיה ייקבעו לכל עובד ועובד, בהתאם לנתוניו האישיים של העובד בו מדובר, כאשר החלק השני של הסעיף הדן ב'משכורת הקובעת' של העובד לצורך תשלומי הפנסיה, כפוף להוראות חוק הגמלאות. בהסכם הפרישה של התובעת...נקבע: 'העובד יקבל מקרן 'מקפת' פנסיה לפי אחוז הזכאות בעת הפרשיה המוקדמת 59.27% בתוספת 10% ובסה"כ 69.27%...'. מכאן, שהנתבעת 1, בקובעה את אחוז הזכאות אשר לו זכאית התובעת עפ"י הסכם הפרישה, תוך ציון שיעורו הנומינלי המדוייק, נתנה ביטוי מובהק לכוונתה באשר ל'נעלם' זה בהסכם הפרישה. אולם, בעוד הנתבעת 1 נתנה דעתה באשר לגובה אחוזי הפנסיה אותם תקבל התובעת (69.27%), החלק השני של סעיף 2.2 להסכם הפרישה אשר דן ברכיב המשכורת הקובעת של התובעת, נותר ללא קביעה ולמעשה הוכפף כאמור להוראות חוק הגמלאות. ... סעיף 12 (א) (2) לחוק הגמלאות קובע: 'הועסק העובד במשרה חלקית ששיעור חלקיותה נשתנה מתקופה לתקופה - תהא משכורתו הקובעת שיעור יחסי של משכורתה הקובעת של המשרה המלאה, והוא כממוצע המשוקלל של שיעורי חלקיות משרתו, בתקופות השונות של שירותו; הוא הדין אם הועסק העובד בחלק מתקופת שירותו במשרה מלאה;'. בענייננו, כעולה מעדויות הצדדים, התובעת הועסקה בנתבעת במשך 15 שנה בהיקף משרה של 75%... מכאן, משבחרה הנתבעת 1 לא לקבוע את גובה המשכורת הקובעת של התובעת לצורך הסכם הפרישה ומשהשאירה עניין זה לחישוב עתידי, לפי כלליו של חוק הגמלאות, הרי שנתנה את דעתה כי נושא חלקיות משרתה של התובעת ב-15 השנים האחרונות להעסקתה יילקח בחשבון. ... ...עפ"י הנתבעת 1, בפועל, הפנסיה המשולמת לתובעת חושבה במתכונת בו חלקיות ההעסקה באה לידי ביטוי בקביעת שיעור אחוזי הפנסיה ולא במשכורת הקובעת. עוד ציין גלנטי [העד מטעם בזק-המשמש סגן סמנכ"ל משאבי ניהול בבזק]...בטעות נרשם שהמשכורת הקובעת של התובעת היא 7,324.22 ש"ח, ולמעשה היא צריכה להיות 7,234.22 ש"ח. ב"כ התובעת קיבל תיקון זה ולא חלק על כך כי המשכורת הקובעת של התובעת, לצורך חישוב הפנסיה, הינה 7,234.22 ש"ח... מעיון בנספח ד' לתצהירו של גלנטי עולה כי המשכורת הקובעת של התובעת נקבעה ללא התחשבות בחלקיות המשרה, ולמעשה...הפנסיה המשולמת לתובעת חושבה עפ"י עיקרון חישוב אחוזי הפנסיה ביחס לחלקיות ההעסקה ולא ביחס לשכר הקובע, כפי שנקבע בהסכם הפרישה. עולה מן האמור כי הנתבעות נתנו פרשנות שונה להסכם הפרישה וקבעו את שיעור הפנסיה של התובעת בהתאם למשכורת הקובעת של התובעת במלואה, ללא התחשבות בהוראות סעיף 12 (א) (2) לחוק הגמלאות, הקובע כי יש לחשב את המשכורת הקובעת של עובד אשר עבד בחלק מהזמן במשרה חלקית, כמו במקרה של התובעת שלפנינו, כממוצע המשוקלל של שיעורי חלקיות משרתה. לטענת הנתבעת 1, חישוב הפנסיה של התובעת במתכונת זו נעשה על מנת לאפשר לתובעת להינות להבא מהצמדה מלאה של הפנסיה שלה לעליות הערך במשכורת הקובעת במלואן ולא רק מהצמדה חלקית, כך שבסה"כ החישוב במתכונת זו נעשה על-מנת להיטיב עם התובעת... ... עתירת התובעת היא למעשה להצהיר כי אחוזי הפנסיה בשיעור של 69.27%, אשר הובטחו לה בהסכם הפרישה עם הנתבעת 1 ושכרה הקובע לצורך תשלומי הפנסיה, לא ייפגעו ולא יושפעו מהעובדה כי בחלק מתקופת העסקתה היא עבדה למעשה במשרה חלקית, וזאת על אף שבחוק הגמלאות נקבע במפורש בסעיף 12 (א) (2) כי חלקיות העסקה של עובד תילקח בחשבון לצורך משכורתו הקובעת. בחקירתה הנגדית...'את בעצם מבקשת שבזק וקרן מקפת יחשבו וישלמו את הפנסיה שלך כאילו עבדת במשך 30 שנה במשרה מלאה למרות שבמשך 15 שנה עבדת במשרה חלקית?', השיבה התובעת: 'אני מבקשת לקבל את אחוזי הפנסיה המצוינים בהסכם נספח ג' ואת הבסיס שמצויין בקרן מקפת'... גלנטי ציין...'ההסכם מציין במפורש שזה בהתאם לחוק הגמלאות שקובע שאחוזי הפנסיה יקבעו בהתאם לחלקיות המשרה'. בהמשך עדותו ציין כי התובעת לא תוכל להינות 'משני העולמות'...היינו, שבעת קביעת אחוזי הפנסיה להם תהיה זכאית התובעת ובעת חישוב שכרה הקובע לצורך חישוב הפנסיה, לא תילקח בחשבון חלקיות משרתה של התובעת בחלק מהזמן בו הועסקה התובעת ע"י הנתבעת 1. בעניין זה דעתי היא כדעתה של הנתבעת 1 שכן כאמור, הסכם הפרישה לפי 'מסלול א'' אשר נחתם עם התובעת, בחר לקחת בחשבון את תנאי העסקתם והיקף משרתם של עובדי הנתבעת שבחרו לפרוש לפי מסלול זה, תוך הצמדת הוראותיו, ככל שהדבר מתייחס ל'משכורת הקובעת', לחוק הגמלאות. ביטוי נוסף לכך ניתן לראות גם בעובדה כי הנתבעת 1 בחרה שלא לקבוע את גובה המשכורת הקובעת של התובעת בהסכם הפרישה והשאירה עניין זה לחישוב עתידי לפי חוק הגמלאות. לפיכך, לא תוכל התובעת להנות...'משני העולמות' וחלקיות משרתה של התובעת מחויבת להילקח בחשבון כפי שנקבע בהסכם הפרישה עליו חתמה. התשתית העובדתית כפי שנפרשה בפני הביאה אותי למסקנה, אפוא, כי אופן שבו חושבה הפנסיה של התובעת בפועל ע"י הנתבעות, דווקא היטיב עם התובעת, שכן במידה והפנסיה החודשית המגיעה לתובעת היתה מחושבת לפי המתכונת החלופית לזו אשר נעשתה ע"י הנתבעות, קרי, חלקיות משרתה של התובעת הייתה באה לידי ביטוי בקביעת 'משכורתה הקובעת', כפי שמתחייב בחוק הגמלאות ובהסכם הפרישה, הייתה הפנסיה המשולמת לתובעת נמוכה יותר מאשר זו אשר משולמת לה כעת. מדברים אלה עולה המסקנה, אם כן, כי אין התובעת יכולה לטעון כי קופחה ע"י הנתבעות ככל שהדבר נוגע לתשלומי הפנסיה להם היא זכאית מכוח הסכם הפרישה עליו חתמה". על פסק-דין זה הערעור שבפנינו. טיעוני הצדדים: 9. עיקר טענתו של בא כוח המערערת הוא, כי יש לפעול בהתאם להסכם הפרישה שנחתם עם המערערת ולהעניק לה פנסיה בשיעור של 69.27% ממשכורתה הקובעת, כפי שנקבעה על ידי קרן מקפת בעת הפרישה (7,234.22 ש"ח). עוד נטען, כי ההסכם נחתם לאחר שנשלחו מסמכים מטעם בזק למערערת אשר תומכים בתנאי הסכם הפרישה. ב"כ המערערת הוסיף וטען, כי נראה שבזק לא דאגה לעדכן את קרן מקפת בקשר להסכם הפרישה. ב"כ המערערת הדגיש, כי קרן מקפת אשר קבעה את משכורתה הקובעת של המערערת לפנסיה, לקחה בחשבון את חלקיות המשרה וקבעה שעור של 87.47% ובהתאם היא קבעה את משכורתה הקובעת בשיעור 7,234.22 ש"ח לחודש [הסכום תוקן בהסכמה]. לטענתו, על-פי המסמך שנשלח למערערת מקרן מקפת, כבר נלקח בחשבון שיעור המשרה הלא מלאה של המערערת כאשר נקבעה משכורתה הקובעת. בהקשר זה צויין, כי המערערת חתמה על המסמך בדבר הודעת קרן מקפת בהסתייגות לגבי שיעור גובה הפנסיה. ב"כ המערערת הוסיף, כי ביום 14.7.1998 קיבלה המערערת "סיכום זכויות לעובד בזק", לפיו צויין כי גובה הפנסיה לה זכאית המערערת הוא בשיעור של 69.27%. מכאן, לגישתו, בשני מסמכים - הסכם הפרישה וסיכום הזכויות לעובד בזק, צויין במפורש שגובה הפנסיה לה זכאית המערערת הינו בשיעור 69.27%. לגישתו, על-פי הנתונים הללו היה על בזק לשלם למערערת פנסיה בסך 5,011 ש"ח לחודש אולם בפועל קיבלה המערערת 4,572 ש"ח לחודש, כך שההפרש הוא בסכום של 439 ש"ח. 10. עיקר טענת ב"כ בזק הוא, כי בחישוב הפנסיה המשולמת למערערת אין להתעלם מתקופת חלקיות משרתה של המערערת בבזק-במשך 15 שנה (כמחצית מכלל תקופת עבודתה בבזק) ולמעשה בניגוד להסכם הפרישה שנחתם בין הצדדים. לטענת ב"כ בזק, חלקיות משרתה של המערערת באה לידי ביטוי בקביעת שיעור הפנסיה של המערערת והודע לה על כך במכתבה של קרן מקפת. ב"כ בזק הציגה את החישוב לפיו משולמת למערערת הפנסיה, כדלקמן: משכורת קובעת (לפי 100% משרה):7,234.22 ש"ח שיעור פנסיה (בהתחשב בחלקיות משרה): 62.92% = 10% + 52.92% = 60.5*87.47%. פנסיה חודשית: 4,551.77 ש"ח ברוטו. לטענתה, חישוב הפנסיה במתכונת זו נעשה כדי לאפשר למערערת להנות להבא מהצמדה מלאה של הפנסיה לעליות הערך במשכורת הקובעת ולא רק מהצמדה חלקית. לגישתה, האופן בו חושבה הפנסיה של המערערת בפועל היטיב עימה, שכן לו חושבה הפנסיה החודשית של המערערת לפי המתכונת החלופית (בה חלקיות המשרה באה לידי ביטוי בקביעת המשכורת הקובעת), הייתה הפנסיה המשולמת למערערת נמוכה יותר, כדלקמן: משכורת קובעת (בהתחשב בחלקיות המשרה): 6,327.77 = 7,234.22 ש"ח * 87.47% שיעור הפנסיה: 69.27% פנסיה חודשית: 4,383.25 ש"ח ברוטו. ב"כ בזק ציינה, כי הבחירה של המערערת בין שני מסלולי הפנסיה נעשתה רק כחודש לאחר הוצאתו של מכתב קרן מקפת, עם חתימתה על המכתב ביום 26.7.1998. מכתב קרן מקפת נתן למערערת תמונה מלאה ומדויקת ביחס לזכויותיה על-פי כל אחד ממסלולי הפנסיה האפשריים ובהסתמך על האמור בו בחרה המערערת בפנסיה לפי מסלול א'. עוד נטען, כי המערערת העלתה לראשונה בערעור טענה עובדתית חדשה, כי משכורתה הקובעת, כפי שזו נקבעה במסגרת חישוב הפנסיה, כבר לקחה בחשבון את תקופת חלקיות משרתה בבזק. לטענת ב"כ בזק, משכורתה הקובעת של המערערת נקבעה בהתאם לסעיף 10(ב)(4) לנספח ג' להסכם הפנסיה. משכורתה של המערערת נקבעה כ- 88.6% ממשכורת דרגה 22+מנהלי. בהקשר זה נטען, כי לכל אורך ההליך בבית-הדין האזורי ציינה בזק, כי המשכורת הקובעת של המערערת בסך 7,234.22 ש"ח משקפת משרה מלאה. ב"כ בזק הוסיפה וטענה, כי הסכם הפרישה שנחתם עם המערערת לא הופר. לגישתה, הסכם הפרישה קובע, כי זכאותה הכללית של המערערת, אם תבחר בפנסיה לפי מסלול א', תהיה בהתאם לתקופת עבודתה בבזק, בשיעור 59.27% (2% לשנה) בתוספת 10% נוספים שבזק תרכוש למערערת על חשבונה, הכל כפוף לחישוב לפי חוק הגמלאות, כפי שאומץ בהסכם הפנסיה. הסכם הפרישה אינו מציין את המשכורת הקובעת לצורך חישוב הפנסיה למערערת אלא מצוין בו כי זו תקבע לפי חוק הגמלאות. הסכם הפרישה מתווה את ה"שלד" של תנאי הפרישה, באשר "שלד" זה מתמלא בתוכן בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי והסכם הפנסיה החל בבזק. הסכם הפרישה אינו מציין מהי המשכורת הקובעת לצורך חישוב הפנסיה, שכן משכורת זו נקבעה בפניה להוראות הסכם הפנסיה. פרוצדורה דומה של פניה להוראות הסכם הפנסיה ננקטה בעת חישוב שיעור הפנסיה. ברור לגישתה, כי חישוב הפנסיה של המערערת לפי הוראות חוק הגמלאות, כפי שאומץ בהסכם הפנסיה, נעשה כדין ובהתאם להוראות הסכם הפרישה של המערערת. לטענתה, אין המדובר בהסכם פרישה שהופר אלא בניסיון של המערערת להרכיב נתונים ממסמך אחד על נתונים שבמסמך אחר, כדי לחרוג מהמוסכם עמה ולזכות בכספים לא לה, והרי אין חולק שהסכם הפרישה לא נועד להעניק למערערת זכויות מעבר לאמור בהסכם הקיבוצי ובהסכם הפנסיה. כמו כן נטען, כי הסכם הפרישה הכולל מנגנון השלמה משל עצמו-הפניה להוראות ההסכם הקיבוצי והסכם הפנסיה, אינו חוזה חסר, הטעון השלמה לפי סעיף 26 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג - 1973. באשר למסמך "סיכום זכויות לעובד בזק" נטען, כי מסמך זה אינו חלק מהסכם הפרישה, הצדדים אינם חתומים עליו והוא אינו מהווה אסמכתא כלשהי לזכויותיה הפנסיוניות של המערערת. בהקשר זה נטען, כי במועד הפקתו, כבר היו בידיה של המערערת הנתונים המלאים והמדויקים לגבי זכאותה לפנסיה ולמרות זאת ראתה המערערת להסתמך עליו. לבסוף נטען, כי התביעה הוגשה שלא בתום לב וכי גם אם הופר הסכם הפרישה, המערערת אינה זכאית לסעד המבוקש. הסכם הפרישה אינו קובע את זכאותה של המערערת לפנסיה המבוקשת על-ידה בשיעור של 69.27% ממשכורת קובעת של 7,234 ש"ח. לכל היותר, מתן סעד של אכיפה יוביל לעריכת חישוב הפנסיה בדרך החלופית לפי שיעור של 69.27% ומשכורת קובעת של 6,327.77 ש"ח וכאמור, הפנסיה החודשית של המערערת תהא נמוכה מזו המשולמת לה היום ובמצב דברים זה המערערת היא זו שתהיה חייבת כספים לבזק. 11. בתום הדיון שהתקיים בפנינו ניתנה החלטה כדלקמן: "בפני הצדדים הוצג החישוב הבא על ידי בית הדין: שנות ותק מ-98- 33.6 שנים. כעולה מתלושי שכר היא צברה יש להניח 2% לשנה. אם נכפיל בשניים, יוצא שהיא אמורה לקבל 67.2%. אלא מה שהיא לא עבדה כל הזמן משרה מלאה וצריך לשקלל את האחוז, מפנה לס' 5ד' לפסה"ד שאומר שמשכורתה הממוצעת 87.47 . אם נכפול 67.2%*87.47 מגיעים ל - 59.27%. זה האחוז שכתוב בהסכם עליו קיבלה בונוס 10%. כך גם 69.27 ולכן גם שיקללנו את חלקיות המשרה. החשבון יוצא שכבר עשיתם את האחוז משרה הזה ולכן אם רוצים לעשות שוב במשכורת הקובעת אתם מורידים פעמיים. ב"כ המשיבה ביקשה לבדוק את החישוב. ב"כ המערערת הסכים לבדיקת החישוב על ידי המשיבה". 12. בהודעה שהוגשה מטעם בזק, שבה ב"כ בזק וטענה, כי יש לדחות את הערעור. להלן החישוב שהוגש מטעמה: "2. וותק המערערת במשיבה לצורך פנסיה הינו 30.25 שנה לפי החישוב כדלקמן: א. המערערת החלה לעבוד במשיבה כעובדת ארעית ביום 5.9.1965. בתקופה זו המערערת לא צברה זכויות לפנסיה. ב. ביום 1.10.1966 המערערת קיבלה קביעות במשיבה, והחל ממועד זה החלה לצבור זכויותיה לפנסיה. ג. במהלך תקופת עבודתה, המערערת שהתה בשתי חופשות ללא תשלום בין התאריכים הבאים: חופשה אחת בין התאריכים 10.11.1968 - 11.4.1968; חופשה שניה בין התאריכים 8.1.1971 - 18.10.1971. בתקופות אלה נעצר חישוב הוותק של המערערת לצורך זכויותיה לפנסיה. ד. המערערת פרשה מעבודתה במשיבה ביום 1.6.1998. ה. אם כן, התקופה בה שררו יחסי עובד ומעביד בין הצדדים נמשכה 32.75 שנה, אולם לצורך חישוב זכויותיה לפנסיה, וותקה של המערערת הינו 30.25 שנה בלבד. 3. חלקיות משרתה הממוצעת של המערערת במשיבה, לכל אורך תקופת עבודתה, הינה 87.49%, שכן החל מיום 1.2.1980 ועד למועד פרישתה מהמשיבה, המערערת עבדה במשרה חלקית בשיעור של 75%... 4. בהתבסס על הנתונים לעיל, חושב שיעור הפנסיה של המערערת באופן הבא: 52.92% = 87.47% חלקיות המשרה * 2% שיעור הפנסיה לשנה ע"פ חוק הגמלאות* 30.25 וותק המערערת לפנסיה 5. בנוסף על כך, רכשה המשיבה בעבור המערערת 10% נוספים לשיעור הפנסיה, כך שבסופו של דבר שיעור הפנסיה למערערת הינו 62.92%. שיעור זה לוקח בחשבון את חלקיות משרתה של המערערת... וכן את הוותק שצברה במשיבה לצורך חישוב זכויותיה לפנסיה. 6. בהתאם לחישוב שהוצג לעיל משתלמת הפנסיה החודשית למערערת, ובפועל הוא היטיב עם המערערת...". 13. בתגובה שהוגשה מטעם ב"כ המערערת נטען, כי החישוב שנמסר על-ידי ב"כ בזק אינו עונה על השאלה, שכן הוא אינו מסביר כיצד הגיעה בזק לשיעור של 59.27%. ב"כ המערערת חזר על טענתו, כי בהתאם להסכם הפרישה וסיכום זכויות לעובד בזק, נקבע שיעור של 69.27% ואף צויין כי גובה הפנסיה הינו בסך 4,917 ש"ח, זאת לפני שהוספה דרגת פרישה. לגישתו יש להעניק למערערת פנסיה חודשית בגובה של 5,011 ש"ח לפי החישוב כדלקמן: המשכורת הקובעת שאינה במחלוקת, לאחר שקלול של 87.47% עקב משרה חלקית הינו בסך 7,234 ש"ח. גובה הפנסיה בהתאם להסכם הפרישה הינו בשיעור של 69.27% 5,011 ש"ח = 69.27% * 7,234 ש"ח דיון והכרעה: 14. לאחר שבחנו את טענות הצדדים, ואת חומר הראיות שבתיק, הגענו לכלל מסקנה, כי אין מקום להתערב בפסק דינו של בית הדין האזורי, ויש לאשרו בעיקרו של דבר מטעמיו בהתאם לתקנה 108(ב) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב-1991 ,אך בתוספת דברים אחדים. 15. אכן המערערת חתמה על הסכם הפרישה, בו נקבע, כי שיעור הפנסיה שלה במסלול א' (בו בחרה רק בתאריך 26.7.1998) הוא 69.27%, אך הסכם הפרישה לא השתכלל סופית כל עוד לא הודיעה המערערת לבזק באיזה מסלול משני המסלולים בחרה. אין כל נפקות להסכם הפרישה כל עוד חסר בו העיקר - מסלול הפרישה שעל פיו צריך לחשב ולשלם את הפנסיה של המערערת. בחירתה של המערערת במסלול פרישה א' נעשתה רק בתאריך 26.7.98 על גבי אותו מכתב מקפת 29.6.1998, בו הודע למערערת, כי שיעור הפנסיה שלה על פי חוק הגמלאות הוא 62.92%, וכי היא רשאית להמיר פנסיה על פי חוק הגמלאות בפנסיה על פי תקנות פנסיה מקיפה של קרן מקפת תוך שלושה חודשים . רק בתאריך זה- 26.7.1998 השתכלל הסכם הפרישה. יוצא איפוא, כי הטעות בשיעור הפנסיה תוקנה והודעה למערערת עוד בטרם השתכלל הסכם הפרישה. 16. ביום 26.7.1998 חתמה המערערת בתחתית מכתב מקפת על הוראה לקרן מקפת לשלם לה את הפנסיה שלה לפי מסלול א'. המערערת הצהירה בחתימתה על מכתב מקפת, כי "קראתי והבנתי את כל הנאמר במכתב זה לעיל ואת דברי ההסבר שלכם שהועברו אלי במצורף" עם זאת הוסיפה המערערת הערה בכתב ידה בזו הלשון: "בהסכם החוזי ביני ובין בזק צויין כי במסלול א' אקבל 69.29%, זה אינו תואם את החישוב שלכם". 17. עוד קודם לכן ביום 10.7.1998 פנתה המערערת לבזק במכתב בזו הלשון: "ב-7.7.98 קיבלתי מקרן "מקפת" תחשיב של אחוזי הפנסיה שישולמו לי בשני מסלולים, לצורך בחירה. להפתעתי קבעה לי קרן "מקפת" במסלול א' 62.92% בעוד, שבהסכם החוזי שנחתם ביני ובין חברת "בזק" נקבע, כי במסלול א' אקבל 59.29%+10% סה"כ 69.29%" 18. ביום 4.8.1998 השיבה בזק על מכתבה זה של המערערת כדלקמן: "מבדיקת נתוני מכתב הברירה שקיבלת מקרן מקפת נמצא כי חישובהם התייחסו למשרה מלאה בעוד לך יש חלקיות העסקה בשיעור 87.47%. עליך לשים לב לגובה הפנסיה המוצעת לך, והיא מופיעה בנתוני משרה מלאה." 19. במכתב זה, בכתב ההגנה, בתצהיר מר יצחק גלנטי סמנכ"ל בזק ובעדות בבית הדין, חזרה וטרחה בזק להסביר את מקור הטעות הראשונית בשיעור הפנסיה, שנבעה מחלקיות המשרה של המערערת במשך כ- 15 שנים. בדיעבד הסתבר כי שיעור הפנסיה של 62.92% נובע גם מחישוב תקופת העבודה של המערערת ללא התקופות, בהן הייתה המערערת עובדת ארעית ובחל"ת, אותן אין מביאים בחשבון בחישוב שיעור הפנסיה על פי חוק הגמלאות. יש לציין כי הפירוט המלא של תקופת העבודה של המערערת על ניכוייה הנ"ל, ניתן רק לבקשת בית דין זה. ברם הסברי בזק למקור הטעות מספקים ומסבירים את גרסת בזק לגבי שיעור הפנסיה הנכון שזכאית לו המערערת. לא מצאנו שהמערערת חולקת על חישוב זה, למעט טענתה על הצגת שיעור פנסיה שונה בהסכם הפרישה ובמסמכים הקודמים לו ולאחריו. ברם, שוכנענו כי החישובים המקדמיים והאחרים, ככל שסתרו את עמדת בזק ,כפי שבאה לידי ביטוי כבר במכתב מקפת, שגויים והתבססו על נתונים לא נכונים. יצוין כי במסמכים המקדמיים צוין במפורש "ט.ל.ח" וחלקם נעשו על ידי גורם חיצוני לבזק. 20. מסקנת הדברים היא, כי חישוב בזק הוא החישוב הנכון. המצג היחיד השגוי היה בהסכם הפרישה ובמסמכים מקדמיים, אך הסכם הפרישה השתכלל, כאמור, רק עם בחירת המערערת במסלול קרן הגמלאות. באותה עת הטעות תוקנה, ומצג בזק שהתבסס עליה עבר מן העולם במכתב מקפת שפרטיו הודעו למערערת ועליו חתמה. בנסיבות אלה, אך פשוט הוא כי המערערת זכאית לפנסיה על פי החישוב הנכון, ואין היא יכולה להתלות בטעות מקדמית ראשונית שתוקנה מיד לאחר שהתגלתה, כדי לקבל פנסיה גבוהה מהמגיע לה. 21. לא למותר לציין, כי אכן החישוב לפיו נקבעו אחוזי הפנסיה של המערערת על בסיס שקלול אחוז המשרה שלה, מיטיב עם המערערת על פני חישוב המשקלל את שכרה הקובע לפנסיה של המערערת לפי אחוזי משרתה הממוצעת. 22. סוף דבר- הערעור נדחה, היות ומדובר בתביעה בתחום הביטחון הסוציאלי, אין צו להוצאות פרישהפרישה מוקדמת