זכות העיון של דירקטור במסמכי החברה

סעיף 265 (א) לחוק החברות קובע כי לכל דירקטור הזכות לבדוק את מסמכי החברה ואת רישומיה ולקבל העתקים מהם, ולבדוק את נכסי החברה, ככל שהדבר דרוש למילוי חובותיו כדירקטור. כדי שלמבקש תקום זכות לעיין במסמך כלשהו עליו להראות שהמסמך המבוקש הוא ממסמכי החברה בה הוא משמש כדירקטור או מרישומיה וכי הדבר דרוש למילוי תפקידו כדירקטור. להלן פסק דין בנושא זכות העיון של דירקטור במסמכי החברה: פסק דין בתובענה שלפני עתר המבקש, המשמש כדירקטור במשיבות 1 ו - 2, להורות למשיבים להמציא לו פרטים ומסמכים הדרושים לו לקראת הדיון אצל המשיבות או מי מהן בדבר אישור דו"חות כספיים של מי מהמשיבות ונושאים הקשורים לתביעותיהם של מ.ד. עידוד השקעות הון (בינ"ל) בע"מ ו/או מתתיהו דוידוביץ ומענקים שהתקבלו ממרכז ההשקעות, ולאסור על קבלת החלטה בקשר עם הדוחות הכספיים כל עוד לא חלפו 7 ימים מהיום שיימסרו למבקש הפרטים והמסמכים שפורטו בסעיפים 1 - 10 ו - 12 - 13 לנספח א' בתובענה, וכן לאסור על המשיבות לקבל החלטות בעניינים האחרים עד לקבלת המסמכים המפורטים בסעיף 14 לנספח א' האמור. בדיון מיום 25.6.06 הסכימו משיבות 1 - 3 (להלן: "המשיבות") למסור למבקש את כל המסמכים המפורטים בנספח א לבקשה ככל שאלו ברשותן, למעט ניירות העבודה של משיב 5 (להלן: "קוסט פורר") וחוות דעת משפטיות, בכפוף לכך שבהעברת מסמכים אלה לעיונו של מר חקשורי ו/או אחרים מטעמו יוכפף כל אחד מהם לחובות החלות על פי דין על דירקטור. בסמוך הסכימו המשיבות להעביר לעיונו של המבקש חוות דעת משפטיות. לנוכח הסכמת המשיבות כאמור לעיל, נותרה לדיון שאלת זכותו של המבקש לקבל לעיונו את ניירות העבודה של קוסט פורר. טענות המבקש א. ניירות העבודה שבידי קוסט פורר חיוניים לבחינת הדו"חות הכספיים של המשיבות וגלום בהם מידע אודות המשיבות הנחוץ לביצוע תפקידו של המבקש כדירקטור. ב. ניירות העבודה שבידי קוסט פירר הם בגדר פירות העבודה של קוסט פירר וככאלה הם בבעלות המשיבות והמבקש זכאי לעיין בהם. ועוד. אין בהוראות תדריך אשר פורסמו על ידי לשכת רואי החשבון בישראל כדי לקבוע בעלות בניירות העבודה. ואפילו כך, סעיף 14 לגילוי דעת 87 מאפשר נגישות של הגוף המבוקר לניירות העבודה על פי שיקול דעתו של המבקר. ג. לקוסט פירר אין נימוק ענייני המצדיק את סירובו להמציא לעיון המבקש את ניירות העבודה, והתנגדותו זו תואמת את האינטרס של משיב 4 המעוניין למנוע מן המבקש מידע אודות המשיבות. טענות קוסט פירר א. זכותו של המבקש לעיין במסמכי החברה ורישומיה מעוגנת בסעיף 265 (א) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999. אין סעיף זה יכול לשמש מקור לזכות לקבל מסמכים שאינם מסמכי החברה או רישומיה. בתקנים ובתדריך שפורסמו על ידי לשכת רואי החשבון בישראל נקבע שניירות העבודה של רואה החשבון הם קניינו של רואה החשבון וללקוח אין זכות לקבל מסמכים אלה. לפיכך, אין המבקש זכאי לקבל לעיונו את ניירות העבודה שהכין קוסט פירר בקשר עם הדו"חות הכספיים של המשיבות. ועוד. בגילוי דעת 91 של לשכת רואה החשבון ממרץ 2005, נקבע בין היתר כי מכתב ההתקשרות שבין המבקר למבוקר יכלול תניה לפיה ניירות העבודה המתעדים את עבודת הביקורת הם רכושו של רואה החשבון המבקר. ב. ניירות העבודה אינם בגדר מסמכי לקוח ואינם בגדר פירות עבודתו של רואה החשבון, אלא משמשים את רואה החשבון בתכנון הביקורת ובביצועה, ולא נועדו לשימוש דירקטורים בחברה. ג. חשיפת ניירות העבודה בהם מציין רואה החשבון פרטים על רשמיו וכוונותיו לביקורת בפני הגוף המבוקר עלולה לסכל את עבודת הביקורת. לפיכך, נקבע בתדריך לשכת רואה החשבון מיום 13.9.99 שיש להמנע ממסירת מסמכים אלה ללקוח. בענייננו, בחן קוסט פירר את בקשת המבקש ומצא לדחות אותה לאחר שהגיע למסקנה כי מסירת ניירות העבודה המבוקשים למבקש עלולה לפגוע בעבודת הביקורת ביחס למשיבות. דיון א. סעיף 265 (א) לחוק החברות קובע: "לכל דירקטור הזכות לבדוק את מסמכי החברה ואת רישומיה ולקבל העתקים מהם, ולבדוק את נכסי החברה, ככל שהדבר דרוש למילוי חובותיו כדירקטור." כדי שלמבקש תקום זכות לעיין במסמך כלשהו עליו להראות שהמסמך המבוקש הוא ממסמכי החברה בה הוא משמש כדירקטור או מרישומיה וכי הדבר דרוש למילוי תפקידו כדירקטור. ב. בהמ' 228/65 א' ב' נ' יצחק שבו, פ"ד יט (1) 636 בע' 640, נקבע: "הנני גורס איפוא, שסעיף 88 חל גם על מסמכים שהוכנו על ידי עורך דין לצורך שירותו בשביל לקוחו. גם בעד הכנת המסמכים הללו משלם הלקוח לעורך הדין, ולכן מן הדין הוא שבהסתיים הקשר הם יימסרו ללקוח... עם זאת, אין להחיל את הסעיף 88 על מסמכים שעורך הדין ערך לעצמו אך ורק שעשה לעצמו לשימושו שלו..." הבחנה זו יפה גם ליחסים שבין לקוח לרואה חשבון. נראה שניירות העבודה שנועדו לתכנון מהלך הביקורת, חשדות אותם ניתן לאשש או להפריך בקשר עם פעילות המבוקר, פירוט הנושאים שבכוונת המבקר לבדוק במסגרת הביקורת ונושאים אחרים שהמבקר החליט שלא לבדוק, דגשים ותוכניות ביקורת לעתיד (סעיף 4 לסיכומי קוסט פורר) מסמכים שרואה החשבון עורך לעצמו לשימושו שלו, אין לראותם כפירות עבודתו. ג. לטענת המבקש העיון בניירות העבודה דרוש לו למילוי תפקידו כדירקטור במשיבות 1 ו - 2. איני מקבל טענה זו של המבקש. ניירות העבודה נועדו להנחות ולסייע לרואה החשבון לגבש את אופן הביקורת והיקפה בהתאם לחשדות ו/או רעיונות העולים בדעתו של רואה החשבון לאחר שקיבל לידיו את מסמכי הנהלת החשבונות של המבוקר. ממילא אין לצפות מדירקטור בחברה שיפעל תוך הסתמכות על ניירות העבודה שאין בהם כדי ללמד על ממצאים כלשהם, אלא רק על חשדות ו/או רעיונות של רואה החשבון אשר טרם אוששו או התבדו, ולא קמה לדירקטור חובת זהירות בעניין זה. אשר על כן, החלטתי לדחות את התובענה ביחס למסמכים המבוקשים מקוסט פורר, גבאי, את קסירר, רו"ח. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.דירקטורזכות העיוןדיני חברותמסמכים