ביצוע פסק דין בבית משפט לענייני משפחה

הליכי ביצוע בתביעה לאיזון משאבים בין בני זוג או בתביעה לפירוק שיתוף בנכס של בני זוג או בתביעה בעניינו של קטין, למעט בענייני רכושו, יבוצעו על פי החלטת בית המשפט לענייני משפחה ובפיקוחו, זולת אם הורה בית המשפט על ביצועם באמצעות לשכת ההוצאה לפועל; כן רשאי בית המשפט להורות על ביצועם בדרך אחרת הנראית לו יעילה וצודקת יותר בנסיבות הענין. להלן פסק דין בנושא ביצוע פסק דין בבית משפט לענייני משפחה: פסק דין 1. בתיק זה תלויות ועומדות שתי תביעות. האחת - תביעת מזונות והחזקת קטינים (תמ"ש 13060/97), שהוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה בתאריך 20.11.96, והשניה - תביעה לפירוק שיתוף (תמ"ש 13061/97), שהוגשה לבית משפט השלום בעכו בתאריך 17.6.97. שתי התביעות הועברו לדיון בבית משפט זה. 2. תביעת המזונות החלה להתברר בפני כב' השופט יעקבי-שווילי בתאריך 26.1.97, בנוכחות התובעת מס' 1 וב"כ בלבד ונפסקו מזונות זמניים עבור הקטינים. 3. במסגרת קדם המשפט שהתקיים בבית משפט זה הופנו הצדדים ליחידת הסיוע, שמסרה מכתב ביום 15.2.99 ובו דעה, כי יש הסכמה להתגרש וכי עיקר המחלוקת היא רכושית (דירת המגורים בעכו). התיק נקבע לשמיעת ההוכחות ובאותו יום (15.2.99) הגיעו הצדדים להסדר דיוני, לפיו ויתרו על השמעת עדים והגישו סיכומי טענות בצירוף מסמכים לשם קבלת פסק דין. 4. תמצית טענות התובעים: א. בני הזוג נישאו ביום 7.7.81. ב. שלוש הבנות הקטינות הן בנות 16, 11 ו4-. ג. התובעת משתכרת כ 4,500.- ש"ח לחודש. ד. הנתבע עצמאי ומגלגל מחזור ממוצע של 71,600.- ש"ח בחודש (נכון ל1998-). ה. הנתבע נטש את משפחתו. ו. דך כל ההוצאות של התובעות - למעלה מ 10,000.- ש"ח לחודש. ז. יש לחייב את הנתבע במזונות בסך כ 5,500.- ש"ח לחודש. ח. פירוק השיתוף צריך להתייחס לא רק לדירת המגורים, אלא לרכוש כולו. ט. יש להבטיח מדור חליפי לתובעות. 5. תמצית טענות הנתבע: א. הנתבע כופר בסמכותו העניינית של בית המשפט, עקב הגשת תביעתו לבית הדין הרבני. ב. משכורתה של הנתבעת כ 4,500.- ש"ח לחודש (בהתחשב בכל ההטבות). ג. דירת המגורים של הצדדים נקנתה מדירה שמכר הנתבע ומכספים שהוא לווה לשם כך. ד. לא ניתן לטעון כי הנתבע זנח את משפחתו. ה. הנתבע עובד בעסק ששייך לאביו, וההכנסה שלו היא כ- 2,700.- ש"ח לחודש בלבד. החובות של העסק עצומים. ו. ההוצאות שפרטה התובעת מופרזות ובחלקן לא נכונות. ז. סכום המזונות אינו צריך להיות מעבר לסך 2,500.- ש"ח לחודש. ח. יש להורות על פירוק שיתוף בדירה בדרך של מכירה, וחיוב הנתבע במדור. 6. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים מחליט אני כדלקמן: א. טענת חוסר הסמכות נדחית. למרות שניתן לטעון העדר סמכות עניינית בכל עת, הרי הלכה פסוקה היא כי בענין מזונות ילדים מוסמך בית המשפט לעניני משפחה לדון גם כאשר הוגשה קודם לכן תביעת גירושין בבית הדין הרבני, ובשאלת המשמורת אין מחלוקת כי הבנות תשארנה במשמורת האם. התביעה הרכושית בין כה וכה בסמכות בימ"ש זה. לכן טענה זו נדחית. ב. המשמורת על הבנות הקטינות עד הגיע כל אחת מהן לבגרות תהיה בידי האם-התובעת. הנתבע יהיה זכאי להסדר ביקורים שיתואם בין הצדדים, כפי שהיה עד כה. ג. ההחלטה הזמנית של כב' השופט יעקבי-שווילי בענין המזונות תהפוך פסק-דין סופי, לרבות מנגנון ההצמדה, ולרבות החיוב של כל אחד משני הצדדים לשלם מחצית מהחזרי המשכנתא. ד. באשר לפירוק השיתוף, הרי לא הוכח רכוש משותף מעבר לדירת המגורים, ויש לזכור כי מדובר בבני זוג שנישאו לאחר 1.1.74. יש להורות על פירוק השיתוף בדירה על ידי מכירה, אלא שבנסיבות אלה חל סעיף 40א' לחוק המקרקעין שזו לשונו: "(א) החליט בית המשפט לפי סעיף 40, על פירוק השיתוף במקרקעין משותפים שהם דירה של בני זוג המשמשת להם למגורים, בדרך של מכירה, לא יורה על ביצועה והמכירה תעוכב, כל עוד לא נוכח בית המשפט כי לילדי בני הזוג הקטינים ולבן הזוג המחזיק בהם, יחדיו, נמצא הסדר מגורים אחר המתאים לצרכיהם, לרבות הסדר ביניים למגורים זמניים המתאים לצרכיהם, לתקופה שיקבע. (ב) הוראות סעיף 33 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב1972-, לא יחולו לגבי מי שהיה שותף בדירה שבית המשפט החליט על פירוק השיתוף בה, כאמור בסעיף קטן (א)". ה. הנתבע לא הביא כל ראיה על הסדר מגורים אחר לתובעות ולפיכך מורה אני על עיכוב המכירה של הדירה ועל אי-ביצועה בשלב זה. בית משפט זה מוסמך להורות על ביצוע המכירה בשלב מאוחר יותר, לאחר פסק הדין, בהתאם להוראת סעיף 7 לחוק בית המשפט לעניני משפחה, שזה לשונו: "הליכי ביצוע בתובענה לאיזון משאבים בין בני זוג או בתובענה לפירוק שיתוף בנכס של בני זוג או בתובענה בענינו של קטין, למעט בעניני רכושו, יבוצעו על פי החלטת בית המשפט לעניני משפחה ובפיקוחו, זולת אם הורה בית המשפט על ביצועם באמצעות לשכת ההוצאה לפועל; כן רשאי בית המשפט להורות על ביצועם בדרך אחרת הנראית לו יעילה וצודקת יותר בנסיבות הענין". ו. בשל ההסדר הדיוני - אין צו להוצאות משפט. בית המשפט לענייני משפחהביצוע פסק דין