סעיף 76 (2) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

להלן החלטה בנושא סעיף 76 (2) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות: החלטה 1. בתיק זה הוגשה תביעה להחזקת ילדים, תביעת מזונות ובקשה לשינוי שם. התביעות הוגשו על ידי המבקשת גם בשם בנה הקטין. 2. בני הזוג נישאו באוקראינה והתגרשו ב1990- עוד בהיותם באוקראינה. המבקשת עלתה ארצה ב1996- יחד עם הבן הקטין ומאז אין בינם לבין המשיב כל קשר. 3. במסגרת תביעה זו מבקשת המבקשת היתר להמציא את כתבי בית הדין לנתבע במקום מגוריו באוקראינה בהתאם לתקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי. 4. בסעיף 76 (2) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 1962- נכתב : "בתי המשפט בישראל מוסמכים... (2) לפעול לפי הפרק השני והשלישי לחוק זה בכל מקרה שהצורך לעשות כן התעורר בישראל". הפרק השני בחוק זה עוסק בשאלת החזקת הילד. לענין התעוררות הצורך לדון בכך בישראל מתייחס כב' השופט ח' כהן בבג"צ 532/79 פוקס נ' וינברג, פ"ד לד(1) 209, 211 : "השאלה אימתי מתעורר הצורך בישראל לדון דין קטין, היא שאלה שעל בית המשפט להכריע בה לפי נסיבות הענין". 5. מוסיף לכך כב' השופט שינבוים בע"א 86/82 חלו נ' חלו, פ"ד לזן4), 525, 528 : "אם הילד נמצא בישראל, די בעובדה זו, בדרך בלל, כדי שיהא צריך לדון את דינו במקום הימצאו, כי בית המשפט של המדינה בה הוא נמצא מוסמך לעסוק בעניינו וכדברים אלה נפסקו פעמים רבות לפני כן". 6. משהוענקה הסמכות לבית המשפט בארץ לפי סעיף 2(76) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, אין צורך בחלופותיה של תקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד1984-. (ראה לענין זה את א. גורן, שופט "סוגיות בסדר דין אזרחי" מהדורה חמישית מעודכנת1999- בעמ' 526). 7. לאור כל האמור לעיל אני מקבל את הבקשה להמצאת כתבי בית הדין לנתבע על פי כתובתו באוקראינה. יש לתרגם לרוסית את החומר כולו תוך ציון מפורש שיש להגיש כתב הגנה תוך 60 יום מיום ההמצאה. 8. ההמצאה תתבצע באחריות ב"כ המבקשת בדואר רשום בצירוף אישור מסירה, אישור שיומצא לאחר חזרתו מאוקראינה לתיק ביהמ"ש.אפוטרופסותכשרות משפטית