בניית מתקן ביטחוני

פרק ו' לחוק התכנון והבנייה נועד לקבוע הוראות מיוחדות בנוגע לבניית מתקנים ביטחוניים. המחוקק הניח כי בניית מתקנים ביטחוניים מחייבת הסדרים מיוחדים (ראה עת"מ (נצ') 1164/04 הושעיה יישוב קהילתי כפרי של איגוד המושבים של הפועל המזרחי אגודה שיתופית נ' מדינת ישראל משרד הביטחון ואח', תק' מחוזי 2006(1) 2915). המחוקק מצא כי האינטרסים והשיקולים העומדים למבחן בבניית מתקן ביטחוני מחייבים הסדר נפרד ושונה מהסדרי הרישוי הרגילים. בין השיקולים אלו כלול שיקול הסודיות, שכן הליכי הרישוי הרגילים הינם גלויים לכול, ומאפשרים לכל הציבור, ובמיוחד למי שעניינו עלול להיפגע, להתייצב בפני גורמי התכנון והרישוי ולהביע עמדתו. צורכי הביטחון מחייבים, לעתים, שמירה על סודיות שאינה מאפשרת הליך גלוי לעין כול. שיקול נוסף עשויי להיות היעילות, שכן צורכי הביטחון עשויים להיות כאלו שיחייבו מתן פתרונות תוך זמן קצר. דומה גם שהמחוקק הכיר בכך שבמצב הביטחוני השורר בישראל עשויים האינטרסים הביטחוניים לגבור על פני אינטרסים מנוגדים. צורכי הביטחון הינם משתנים בהתאם לנסיבות הזמן והמקום, ואלו מחייבים גמישות רבה גם בתכנון המתקנים. יתרה מזו, מיקום המתקנים ועיתוי בנייתם עשויים להיקבע על-פי שיקולים ביטחוניים שאינם בשליטת המערכת הביטחונית דווקא, ללא כל קשר לצרכים ואינטרסים ציבוריים אחרים. מערכת הביטחון צריכה להתאים עצמה לאיומים המשתנים על ביטחון המדינה והציבור. כך למשל מתקן שהתאים לאיום מסוים עשוי להתברר כבלתי מתאים לאיום חדש הן מבחינת טיבו והן מבחינת מיקומו. כל אלו מחייבים קביעת מנגנוני רישוי אחרים למתקנים ביטחוניים. הדרך בה מצא המחוקק לאזן בין האינטרסים השונים הינה קביעת מסלול נפרד לרישוי מתקנים ביטחוניים. בהליכים אלו נדונות הבקשות להיתר על-ידי ועדת רישוי מיוחדת (הוולמ"ב). הרכב הוועדה הינו מיוחד, וכולל שני חברים שימונו על-ידי שר הפנים, בהתייעצות עם שר הביטחון, וחבר אחד יהא נציג משרד הביטחון (סעיף 160 לחוק התכנון והבנייה). בפני הוועדה ייפרשו רק פרטים כלליים של המתקן והמגבלות העשויות לחול על אדם אחר. הוועדה רשאית ליתן היתרים גם תוך סטייה מתכניות מתאר תקפות, וההוראות בנוגע לתנאים המוקדמים למתן היתר (סעיף 149) ולסטייה מתכנית (סעיף 150) כלל לא יחולו על היתר שכזה (סעיף 160 (5) לחוק וכן עת"מ 1164/04). הנחת המחוקק הינה כי האינטרסים החיוניים של הציבור ייבחנו על-ידי הוועדה ויישקלו על-ידיה מבלי שלציבור עצמו תהיה אפשרות להביע עמדתו בפני הוועדה. כך, למשל, סעיף 161 מטיל על הוועדה חובה להתחשב "ככל האפשר בהנחיות התכנוניות והסביבתיות שתיתן הוועדה המחוזית לעניין זה" (סעיף 161 לחוק התכנון והבנייה). סעיף 172 לחוק התכנון והבנייה מאפשר למערכת הביטחון פטור מקבלת היתר מהוועדה המיוחדת בנסיבות הכלולות בו. סעיף 172(1) מאפשר פטור לגבי מתקנים שאושרו לפני חקיקת החוק. לגבי בניית מתקנים שכאלו אין למעשה כל מערכת רישוי, בקרה ופיקוח, על-פי חוק התכנון והבנייה. מתקן ביטחוניבניה