ביטוח אובדן מזוודה

להלן פסק דין בנושא ביטוח אובדן מזוודה: פסק דין עניינה של תביעה זו באבדן רכוש שנגרם לתובעים עקב כך שמזוודה עימה נסעו לחו"ל לא חזרה עימם מנסיעה זו ועקבותיה לא נודעו עד כה. על כך אין למעשה מחלוקת. הנתבעת היא חברת הביטוח, בה רכשו התובעי פוליסת ביטוח טרם יציאתם לחו"ל והכוללת אף סעיף ביטוח כבודה. התובעים שחזרו את רשימת פריטי הציוד שהיו במזוודה וכן את ערך המזוודה עצמה 200 ₪) וכן הוסיפו 1000 ₪ טרחה ועגמת נפש, שכן לדבריהם חברת הביטוח לא נענתה להם. חברת הביטוח אינה מכחישה כי לתובעים אכן נגרם נזק, אך לטעמה לא כל הנזק אמור לחול עליה, מאחר שעליה חלים תשלומים רק לאחר שחברת התעופה משלמת לתובעים וכן היא מקזזת מהנזק בלאי בגובה שלא יפחת מ - 35%. עוד היא מורידה מן הנזק סך של 50 דולר השתתפות עצמית לכל תובע- כל זאת על פי תנאי הפוליסה וכך לאחר חישוביה היא,כל שהיא יכולה להציע לתובעים הוא סכום בסך 218 דולרים, בעוד שסך תביעתם עומד על 6,675 ₪. עיון בפנקס "פוליסת ביטוח נסיעות חו"ל " של הנתבעת המחזיק 38 עמודים ואשר הוא הבסיס לפוליסה של התובעים קובע לענייננו את ההוראות הבאות: בפרק של התנאים הכללים (עמ' 4 לפנקס) ס"ק ג': "במקרה שהנזק למטען ארע כשהמטען היה באחריותה של חברת תעופה... על המבוטח להמציא למבטח דו"ח אי התאמה בגין המטען. על המבוטח להגיש תביעה למוביל ולאחר שמיצה את כל ההליכים ימציא למבטח את כל המסמכים לרבות פרטי הפיצוי מהמוביל והמבטח יפצהו בניכוי הסכום ששולם על ידי המוביל או שמגיע מהמוביל". עוד נאמר בפוליסה בפרק הדן בכך תחת הכותרת "הערכת נזק לכבודה" (עמ' 26 לפנקס): "מוצהר ומוסכם בזה כי בסיס הפיצוי במקרה של אובדן או נזק יהיה כמפורט: א.במקרה שהרכוש הניזוק היה חדש ובידי המבוטח קבלות קניה על כך יוערך הנזק על ידי המבטח (ללא ניכוי עבור הבלאי) אולם מסכום הפיצוי ינוכה מס ערך מוסף הנהוג במדינה בה נרכש המוצר. ב. במקרה ואין למבוטח קבלות קניה יוערך ערכו של הרכוש הניזוק על ידי המבטח, אולם בכל מקרה יהיה התשלום המירבי שישולם בגין אובדן או נזק למטען ערכו של הפריט כחדש בניכוי בלאי שלא יפחת מ - 35%. ג. ... ד. השתתפות עצמית 50 דולר". התובעים פנו אל חברת התעופה ואל הנתבעים וכאמור לא נענו עד כה. לא מצאתי כי היה עליהם לעשות מעבר לכך, כגון פניה למשטרה, תוך 24 שעות מרגע האבדן, הגשת תביעה תוך 3 ימים וכיו"ב - דרישות הנזכרות בכתב ההגנה, כאשר מדובר במזוודה אשר לכאורה הועברה כמטען למטוס בו חזרו התובעים לישראל ומשום מה לא נמצאה בשדה התעופה בישראל. התובעים נקטו בענין זה בפעולות כפי שהיה נוקט בהן כל אדם סביר. בצער רב ולאחר התלבטות אף קיבלתי את התנאי ה"דרקוני" משהו לפיו משלמת חברת הביטוח, רק לאחר שהמוביל משלם את חלקו על פי אמנות בינ"ל - דהיינו 414 דולר, לפיכך קזזתי סכום זה וכן סכום השתתפות עצמית 50 דולר (ולא פעמיים - מדובר במזוודה אחת!) ובסה"כ כ - 2088 ₪. לא קבלתי את טענת חברת הביטוח - הנתבעת - לענין הבלאי. נכון שעל פי הרשום בפוליסה שומה על התובע להציג קבלות באשר לפריטים חדשים, אך יושם אל לב מה רשם התובע בתביעתו: חבילות רחת לקום שרכש בשוק בתורכיה, מפות שרכש בשוק, ארנקים שרכש בשוק וכו', גם אם אלה נשאו תויות מחיר, וקיים ספק גדול באשר לכך, הרי אבדה המזוודה עימם ולא ניתן להוכיח המחיר המקורי - האם עליו ל"הענש", איפוא, בנזק של 35% נוסף ל נזק שנגרם לו? טענות אלה, גם אם הן עומדות ב"מבחן" הפוליסה אינן סבירות ואינן ראויות. מדובר בתובעים שפירטו ברשימת התכולה של המזוודה, פריטים צנועים וזולים ונראה על פניה הדברים שלא ניסו ל"נפח" את תביעתם. בנסיבות אלה מצאתי כי לקזז מתביעתם בלאי בסך 35% לפחות (כך טען נציג הנתבעת) יהא לא ראוי ולא נכון. לפיכך להלן רשימת הפריטים בגינם יש לשלם לתובעים את מלוא תביעתם: 9 ארנקים - 450 ₪ 1 תיק לאישה - 140 ₪ 1 בקבוק חדש מי פה - 80 ₪ 1 מכשיר טלפון - 200 ₪ 5 חולצות גבר - 125 ₪ 1 טרנינג - 180 ₪ 3 חבילות רחת לקום - 120 ₪ 5 ציפיות לכרים - 250 ₪ 5 מפות שולחן - 400 ₪ 2 מכנסי ג'ינס - 250 ₪ 10 זוגות גרבים - 100 ₪ 1 חבילת שוקולד - 60 ₪ 1 זוג משקפי שמש - 400 ₪ 5 חגורות עור - 250 ₪ 2 זוגות נעלי ספורט - 500 ₪ 5 חבילות סיגריות - 100 ₪ סה"כ - 3,605 ₪. לגבי שאר הפריטים: מכונת בדיקת סכרת - 300 ₪ חלוק רחצה מגבת - 150 ₪ תיק כלי איפור + חומרים - 450 ₪ בגדים משומשים - 500 ₪ מזוודה ריקה - 200 ₪ חזיה - 120 ₪ תיק כלי רחצה מלא - 100 ₪ סה"כ - 1,820 ₪. לאחר ניכוי 35% בלאי - עומד הסכום על 1,183 ₪. פריט נוסף שלא נרכש בחו"ל, אך לא חשבתי לגביו בלאי הוא תרופות - סך של 250 ₪. העולה מכל האמור לעיל, שעל פי החישובים שנעשו על ידי ושהבסיס להם הוא כאמור, אך ורק רשימתם הצנועה של התובעים, היא ולא עוד, הנזק שנגרם להם, תוך קבלת טענה חלקית של הנתבעת הוא -5,038 ₪. מסכום זה יש לנכות, כאמור, סכום פיצוי צפוי מהמוביל - חברת התעופה וכן השתתפות עצמית - סה"כ 2,088 ₪ כך שהנזק הוא 2,950 ₪. אני מורה, איפוא, כי הנתבעת תשלם לתובעת סך של 2,950 ₪ נזק וכן 600 ₪ הוצאותיהם וטרחתם ובסך הכל סך של 3,550 ₪. סכום כולל זה ישולם לתובעים במישרין לכתובתם דרך רמתיים 92, הוד השרון, עד ליום 1.9.07, לא ישולם הסכום במועדו ישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום הגשת התביעה ועד יום התשלום בפועל. אובדן מזוודה / כבודהביטוח נסיעות לחו"ל