בקשה למינוי מומחה פסיכיאטרי

להלן החלטה בנושא בקשה למינוי מומחה פסיכיאטרי: החלטה 1. התובע בתיק זה, יליד שנת 1961, הגיש תביעה בגין נזקי גוף, שנגרמו לו, לטענתו, בתאונת דרכים שאירעה ביום 6.6.2002. לתובע מונו זה מכבר מומחים רפואיים, בתחום א.א.ג, ד"ר הימלפרב, אשר קבע כי נותרה לתובע נכות צמיתה בשיעור 10% וד"ר צ'צ'יק, מומחה בתחום האורטופדי, אשר קבע כי לתובע נותרה נכות צמיתה בתחום זה בשיעור 3.75% . התובע עותר כעת, למינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה (בש"א 166204/06). הנתבעות מתנגדות לבקשה, וטוענות, בין היתר, כי בכתב התביעה לא נזכרת פגיעה נפשית. הנתבעות אף מצביעות על השיהוי הניכר בהגשת הבקשה וכן טוענות להעדר קשר סיבתי ולהעדר תיעוד מספק. 2. כידוע, תובע אשר טוען לפגיעה בתאונת דרכים, אינו יכול להוכיח נכות, אלא בדרך של מינוי מומחה מטעם בית המשפט. דחיית הבקשה למינוי מונעת, לפיכך, מן התובע את האפשרות להוכיח שנותר עם נכות כתוצאה מהתאונה. לפיכך, קבעה הפסיקה מבחן גמיש, אשר לפיו אין מקום לדחות בקשה למינוי מומחים רפואיים, כאשר קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות עקב התאונה; עם זאת, בית המשפט לא יהסס לדחות בקשה כזו, אם אין לה יסוד לאור החומר הרפואי המובא בפני בית המשפט; כאשר הדברים אינם חד משמעיים, יזהר בית המשפט לבל יצא התובע מקופח על ידי מניעת מינוי המומחה כבקשתו (רע"א 1338/90 שיק נ' מטלון, פ"ד מד (2) 216). ברע"א 3497/98 רזין נ' המגן חב' לביטוח בע"מ, פ"ד נב (5) 136 נפסק, כי עצם העובדה שהמערער סבל משבר באגן בעקבות התאונה, יש בה משום ראשית ראיה, אשר מצדיקה מינוי אורטופד (גם אם סיכום המחלה היווה את האינדיקציה היחידה בחומר הרפואי שהוגש). בית המשפט הבהיר כי ככלל, אין בידי השופט ידע רפואי מספיק להכריע בשאלת תוצאתה של הפגיעה עקב התאונה, וכדי להכריע בשאלה זו, יש צורך במינוי מומחה רפואי. עוד הובהר בפסיקה, כי גם אם לא הונח בפני בית המשפט התיק הרפואי ה"מלא", אין בכך כדי להביא לדחיית בקשת המינוי על הסף, אלא שומה על בית המשפט להיזקק למסמכים הרפואיים שהוצגו בפניו ולתת להם את משקלם הראוי (רע"א 9477/04 אריה חברה לביטוח בע"מ נ' עלא, מיום 28.11.04). הפסיקה גילתה גמישות מיוחדת, שעה שדובר במינוי מומחה בתחום הפסיכיאטרי. ברע"א 6626/99 עזבון המנוח גלעד צסטה ז"ל נ' הררי (מיום 22/12/99), נקבע, כי חרף שיהוי בהגשת הבקשה למינוי, יש להסתמך על התיעוד שבה מפי הפסיכיאטר אשר טיפל בתובע לצורך בירור שאלת קיומה של נכות נפשית אצלו. ברע"א 8048/99 קופלה נ' סהר חב' לביטוח בע"מ (מיום 28/5/00), עמד בפני בית המשפט, תיעוד רפואי מאת פסיכולוג ופסיכיאטר של בית חולים, אשר תיאר, בין היתר, שאותה מבקשת סובלת מ"אפקט דיכאוני מקובע". בית המשפט העליון ציין, כי לא אחת מתפתחות בעיות פסיכיאטריות לא מיד לאחר קרות התאונה, אלא כעבור זמן; לעיתים נובע הדבר כתוצאה מטיפולים רפואיים עקב התאונה, בעיקר כשמדובר בפגיעה קשה; בעובדה שאין מסמכים ממועד סמוך לתאונה, המעידים על בעיות פסיכיאטריות, אין כדי להכריע. ראו גם: רע"א 911/03 סעאת נ' סעאת, תק-על 2003 (1) 709 - מינוי פסיכיאטר חרף העדרם של מסמכים אודות טיפול רפואי רצוף, וריחוקו של הטיפול המסוים שניתן מן התאונה. 3. מעיון בכתב התביעה בענייננו, עולה, כי כבר בכתב התביעה טען התובע לפגיעה בתחום הנפשי (ראו סעיף 17 לכתב התביעה), ו"שמר" את הזכות לבקש מינוי בתחום הנפשי (סעיף 18). אכן, לא ברור מדוע התמהמה התובע בהגשת הבקשה, אך יחד עם זאת, ביהמ"ש יבכר הכרעה עניינית בסוגיה שבמחלוקת על הכרעה טכנית בשל מחדל דיוני כזה או אחר. מן התיעוד הרפואי שצורף לבקשה עולה כי התובע נמצא במעקב פסיכיאטרי ואף נוטל תרופות להטבת מצבו הנפשי. על מנת לברר את מצבו הרפואי של התובע בקשר עם התאונה נראה כי יש מקום למנות מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטרי. 4. משנמצאה תשתית ראייתית המצדיקה מינוי, ובמיוחד לאור העובדה שכבר נקבעו נכויות בתיק זה, הנני מורה לנתבעות לשאת, בשלב זה, בשכר טרחת המומחה בשיעור 5,000 ₪ בתוספת מע"מ. 5. אני ממנה בזאת את ד"ר אלי קריצמן טל' 5225013-03 כמומחה רפואי בתחום הפסיכיאטרי בתיק זה. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 6.6.2002. ובמיוחד יקבע: א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות? ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד? ג. מה הן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל. ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום? ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום. על מינויו של המומחה כאמור בצו זה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו - 1986. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידו והנוגעים לתובע, אשר מותרים בהמצאה, בתוך 30 יום. העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד. המומחה מתבקש ליתן חוו"ד תוך 60 יום. 6. הצדדים יגישו תחשיבי נזק מעודכנים לצורכי פשרה, התביעה לא יאוחר מ- 30 יום לפני הישיבה הבאה, ההגנה תוך 14 יום נוספים. התחשיבים שיוגשו יכללו את כל המסמכים התומכים בתחשיב הצד המגיש, לפי העניין. עותקים יועברו ישירות בין הצדדים.מינוי מומחהמומחהפסיכיאטריההתחום הנפשי