שריפת רכב לאחר התנעה

להלן פסק דין בנושא שריפת רכב לאחר התנעה: פסק דין פתח דבר 1. א. התובעת היא חברה להשכרת רכבים, אשר במהלך עסקיה סיפקה לעיריית באר-שבע רכב מ.ר. 36-710-69 (להלן, "הרכב"), אשר שימש ניידת לשיטור קהילתי. להכנת הרכב לייעודו מסרה התובעת את הרכב לעסקו של הנתבע 1, "גלרון אלקטרוניקה", במהלך חודש יוני 2002. אז הותקן ברכב, בין היתר, גשר תאורת חירום מעל גגו (להלן, "צ'קלקה"). ביום 04.03.03 בהיות הרכב מותנע ובעודו עומד, פרצה בו שריפה. כשבועיים קודם לכן התובעת הכניסה את הרכב לעסקו של הנתבע 1 לתיקון תקלה בצ'קלקה. באותה העת ליווה השוטר איציק דהן את הרכב וראה את התיקון, שארך בין 10 ל - 15 דקות. לפי גירסתו, בעת תיקון הצ'קלקה הוחלפו המתגים למכשיר הנ"ל וגם הוחלף החיווט מתחת לדאש בורד. עקב השריפה ברכב ועקב הבנת מנהל התובעת, מר אבי טויזר, כי השריפה נבעה מרשלנות הנתבע 1, אשר עסקו מבוטח, לכאורה, בביטוח אחריות על-ידי הנתבעת 2, הוגשה תביעה זו נגד מר אדרי ונגד הראל חברה לביטוח בע"מ. התביעה מגובה בחוות דעתו של חוקר השריפות, מר שלמה מאור מיום 07.03.03. מטרת חוות הדעת הנ"ל היא לאתר את מוקד השריפה ברכב ולהסביר את אופן התפרצותה. יצוין, כי הותקנו אביזרים חשמליים ברכב מלבד אלו, שהותקנו על ידי הנתבע 1. הותקנו דיבורית למכשיר טלפון נייד מסוג סמסונג, דיבורית למכשיר מירס ועוד מכשיר, אשר גיד הזנתו היה בנמצא בעת חקירת השריפה על-ידי המומחה מטעם הנתבעים ביום 16.03.03, אך המכישר עצמו כבר פורק. אף מומחה לא ראהו ואיש מבין העדים לא העיד עליו מפורשות. המכשיר השלישי, אשר לא הותקן על ידי הנתבע 1 ברכב, יכונה מעתה "המכשיר הנוסף". המומחה מטעם הנתבעים, המהנדס אשר סלוצקי, חיווה אף הוא את דעתו לענין סיבת קרות השריפה בחוות דעתו, אשר הוגשה ביום 12.02.04. ב. הנתבעים לא הסתירו את דעתם, שתביעה זו היא התולדה של טעותו של השוטר דהן, אשר סבר בשגגה, שכאשר הוכנס הרכב לתיקון הצ'קלקה כשבועיים לפני השריפה, לא רק שהוחלפו המתגים למכשיר הנ"ל, אלא שהוחלף החיווט, המוביל אליו. לדידי הנתבעים, בתיקון, שארך 10 דקות עד רבע שעה, לא ניתן היה להחליף את חיווט הצ'קלקה, שהרי פעולה זו אורכת לא פחות מחצי שעה. הגם, שלשיטת הנתבעים, לא נתבקש ולא היה כל צורך בהחלפה החיווט מקום, שתיקון התקלה דרש אך החלפת המתג למכשיר הנ"ל. לאור תוצאת הערכתי את שתי חוות הדעת, המובילות למסקנות מנוגדות לענין חבותו של הנתבע 1, לא ראיתי צורך להכריע במחלוקת עובדתית זו. טענות התובעת 2. נסכם עתה את טענות הצדדים. א. התובעת טוענת בסיכומיה, כי יש לאמץ את גירסת השוטר דהן, שבעת תיקון המתגים לצ'קלקה גם הוחלפו חוטי החשמל (סעיף 9 לסיכומי התובעת). בהתאם לחוות דעתו של מר שלמה מאור, מאתרת התובעת את מוקד השריפה בין הדופן הפנימית לתא האחסון בחלקו השמאלי התחתון לדאש בורד לבין תיבת הנתיכים והממסרים לצ'קלקה, הנמצאת מתחת לחלקו השמאלי התחתון של הדאש בורד (סעיף 11 לסיכומי התובעת). עוד בהסתמך על חוות דעתו של מר מאור טענה התובעת, שהאש לא פרצה כתוצאה מכשל חשמלי במערכת החשמלית המקורית לרכב או במכשיר הטלפון הסלולרי הקבוע ורכיביו (בנוסף לדיבוריות למכשיר המירס, לטלפון הנייד מסוג סמסונג ולמכשיר הנוסף היה טלפון סלולרי קבוע ברכב) (ראה: תמונה 16 לחוות דעתו של מר מאור). עוד מסכמת התובעת (בסעיף 12 לסיכומיה), כי הנתבע 1 הכין את המתח למערכת הצ'קלקה בצורה רשלנית על-ידי "גניבת מתח" וחיבורי ליפוף ללא הלחמה מחוטי החשמל של דיבוריות מכשיר המירס והטלפון הנייד מסוג סמסונג. עוד טענה התובעת (בסעיף 13 לסיכומיה), שבהסתברות גבוהה האש פרצה בעקבות כשל חשמלי, אשר התחולל באזור חיבורי הליפוף הרשלניים, שביצע הנתבע 1 (ולו באמצעות עובדיו - ג'ט"ל) בחוטי החשמל של בית הנתיך בן 30 האמפר, המחברים בין הממסרים למפסק הצ'קלקה. התובעת בסיכומיה מביאה מביקורתו של מר מאור כלפי חוות דעתו של המהנדס סלוצקי מטעם הנתבעים (סעיף 24 לסיכומי התובעת) בשל כך, בין היתר, שמר סלוצקי התעלם מסימני ההמסה על החלק החצוני לבית הנתיך 30 האמפר הנ"ל ומחיבורי הליפוף לבית הנתיך הנ"ל באמצעות החוטים, אשר נפרמו מבידודם ונהיו חשופים. התובעת גם סמכה את ידה על עדותו של מר מאור, כי דעתו לא היתה משתנה גם אילולא נגע הנתבע כלל בחוטים בעת תיקון הצ'קלקה שבועיים לפני השריפה (סעיף 26 לסיכומי התובעת). הרי, מר מאור התבסס כביכול על ממצאים אובייקטיביים, לפיהם הוא איתר את מוקד השריפה. לפי התובעת (בסעיף 28 לסיכומיה), לדעת המומחה מטעמה, אין זה משנה, אם הנתבע ביצע חיבורים בלתי תקינים בעת ההתקנה המקורית של הצ'קלקה או בעת תיקונו. לא הופנינו לפרוטוקול בנושא זה וייאמר, כי הדברים שונים במקצת מן האמור בסעיפים 5.18 ו - 5.19 לחוות דעתו של מר מאור. לבסוף, לפי התובעת (בסעיף 30 לסיכומיה), אין בסיס לדעתו של מר סלוצקי מטעם הנתבעים, שהמכשירים, אשר חוברו לחיווט הצ'קלקה לכל הפחות תרמו להיווצרות השריפה. זאת, כי, לפי עדותו של מר מאור, חיבורי הליפוף של מכשירים אלו נמצאו תקינים, לא היו מומסי בידוד ונתיכי ההגנה שלהם נמצאו שלמים. ב. טענו הנתבעים בסיכומיהם, שהתובעת לא עמדה בנטל להוכיח, שבעת התיקון שבועיים לפני השריפה הוחלף חיווט הצ'קלקה (סעיף 3.11 לסיכומי הנתבעים). לטענתם, בעת התיקון הנ"ל הוחלף מתג הצ'קלקה, אך מלבד התיקון החצוני הזה לא נעשה דבר בנוגע לחיווט הצ'קלקה (סעיף 3.4 לסיכומי הנתבעים). בהסתמך על חוות דעתו של מר סלוצקי טענו הנתבעים, שלאחר התקנת הצ'קלקה גורם אחר, שלכל הדעות אינו הנתבע 1, חיבר שלושה מכשירי חשמל לחיווט הצ'קלקה בחיבורי חשמל בלתי תקינים. כך נוצרה השריפה, לשיטתם (סעיפים 1.3, 5.5 ו - 6.4 לסיכומי הנתבעים). ליתר דיוק, לפי טענתם, לדעת המהנדס סלוצקי, אשר הנתבעים מאמצים, השריפה נבעה מהתחממות החיבור בין שלושת צרכני החשמל, אשר חוברו לכבל ההזנה של הצ'קלקה על-ידי גורם אחר, שאינו הנתבע 1 או אחד מעובדיו, וכתוצאה מהכשל החשמלי בגיד למכשיר הנוסף [סעיפים 6.1 (ג), 6.2, 6.3 ו - 6.4 לסיכומי הנתבעים]. לשיטת הנתבעים, גם אילו הצביעה התובעת על הקשר הסיבתי בין התקנת הצ'קלקה בידי הנתבע 1 לבין השריפה, הרי נותק קשר סיבתי זה בשל התערבות הגורם הזר, אשר חיבר את שלושת צרכני החשמל לחיווט הצ'קלקה (סעיף 2.4 לסיכומי הנתבעים). ההכרעה 3. א. גורל התביעה הנידונה יוכרע במאבק בין חוות דעתו של שלמה מאור לחוות דעתו של אשר סלוצקי על הבכורה. התרשמנו ממומחים אלו ודעותיהם בלא שיכולנו להסתייע במומחה מטעם בית המשפט. הרי, בטרם הוגשה התביעה כבר תוקן הנזק ברכב ולא נותר נזק ברכב, אשר כל מומחה מטעמנו יכול היה לבדוק. ב. כל אחד משני המומחים זיהה מוקד אחר לשריפה תוך הפנייתו לחיבורי הליפוף ללא הלחמה הבלתי תקינים ליד נתיך 30 האמפר, אשר נחשפו מבידוד האיזולירבנד. מר שלמה מאור ראה בסימני ההמסה בחלק החצוני לנתיך הנ"ל סימן למוקד השריפה. מנגד תוך הפנייתו לחיבורי הליפוף הבלתי תקינים, שנחשפו מבידודם, ולסימני ההתכה על גבי הגיד, שהוביל למכשיר הנוסף, שפורק, הסביר המהנדס סלוצקי, שנוצר עומס והתחממות וגם קצר חשמלי בגיד הנ"ל. זאת באזור חיבורי שלושת הצרכנים על כבל הזנת הצ'קלקה בחיבור בלתי תקין ליד נתיך 3 האמפר (ראה: הסעיפים 3.8, 4.2, 4.4, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.8.4, 4.8.5, 4.8.6, 5.14, 5.20 ו - 6 לחוות דעתו של מר מאור, הסעיפים 2, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 6 לפרק "ממצאים" בחוות דעתו של מר סלוצקי וגם הסעיפים 2, 5, 6, 7 ו - 8 לפרק "דיון וחקירה" בחוות הדעת הנ"ל והסעיפים 1 ו - 2 לפרק "מסקנות" בחוות דעתו הנ"ל של מר סלוצקי). ג. ייאמר, כי היו לנו הסתייגויות משתי חוות הדעת ומעדויות שני המומחים כאחד. דומה היה, שכל מומחה התחמק משאלות מסוימות בתורו (מר מאור, למשל, בעמ' 5 שורות 24-26 לפרטיכל ומר סלצוקי בעמ' 12 שורה 18 ואילך לפרטיכל). גם לא השתכנענו בצדקתו של מר מאור, כשדחה את הסברו של מר סלוצקי, לגבי סימני ההתכה בגיד למכשיר הנוסף, כפי שצולמו, בין היתר, בתמונה 11 לחוות דעתו של מר סלוצקי (עמ' 6 שורות 22-24 לפרטיכל). דומה היה, כי כל מומחה בחוות דעתו התעלם מחלק מן הממצאים ברכב, מר מאור מהסתעפות שלושת המכשירים, שחוברו לכבל ההזנה של הצ'קלקה, ומר סלוצקי מחיבורי הליפוף ללא הלחמה הבלתי תקינים ליד נתיך 30 האמפר. ד. בהשוואתי את מסקנתו של כל מומחה לזו של חברו, שוויתי נגד עיני נקודות מספר. בין שאר שיקולי, סברתי, שהתייחסותו של מר סלוצקי לסימני ההמסה על גבי נתיך 30 האמפר (שהוא כינה "התחממות") (ראה: עמ' 12 שורות 7-13 לפרטיכל) לקתה בחסר, שהרי ההתחממות, שזיהה מר סלוצקי היתה ליד נתיך 3 האמפר, שם מצויה הסתעפות שלושת המכשירים, שחוברו לכבל ההזנה לצ'קלקה. ובאשר למר מאור, הוא מצא, אמנם, שחיבורי הליפוף למכשיר המירס ולמכשיר הנייד מסוג סמסונג היו לקויים, אך ציין, שחיבורים אלו לא נחשפו מן הבידוד (עמ' 5 שורות 17-23 ועמ' 7 שורות 18-23 לפרטיכל). ואולם, דעתו זו של מר מאור מתעלמת לכאורה מן הגיד למכשיר הנוסף, שאף הוא חובר לכבל ההזנה של הצ'קלקה, כפי שגיד זה צולם, בין היתר, בתמונות 9 ו - 11 לחוות דעתו של מר סלוצקי. על פניו, המדובר בקטע חיווט חסר בידוד, כפי שצולם לאחר השריפה. ה. על בסיס האמור בסעיפים קטנים ג' ו - ד' לעיל, בסופו של יום לא עלה בידי להכריע בין חוות דעתו של מר מאור מטעם התובעת לחוות דעתו של מר סלוצקי מטעם הנתבעים. סוף דבר 4. חוות הדעת של התובעת היתה נחוצה, כדי להוכיח את סיבת השריפה ואת הקשר הסיבתי בין ביצוע ההתקנה של הצ'קלקה ו/או תיקונה על ידי הנתבע 1 לבין השריפה. נטל ההוכחה בנושא זה רובץ לפתחה של התובעת. לאור האמור בסעיף 3 (ה) לעיל, הריני קובע, כי התובעת לא עמדה בנטל זה ודין תביעתה להידחות. התובעת תשלם לנתבעים ביחד ולחוד הוצאות בסך 3,000 ₪ וגם שכר-טרחת עורך-דין בסך 6,000 ₪ בתוספת מע"מ, כשסכומים אלו ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. שריפהרכב