חובת העירייה לדאוג לכיסוי ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

##האם המקרה שאין פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים ניתן להגיש תביעה נגד העירייה ?## סעיף 6 (ד1) לחוק לימוד חובה תש"ט 1949 קובע כי: "כל מי שזכאי לחינוך חינם פי סעיף זה יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות, באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד; התשלומים שייגבו מהמבוטחים בעד הביטוח ייקבעו על ידי השר במסגרת התשלומים לפי סעיף קטן (ד)." הסדר זה מטיל על הרשות חובה סטטוטורית לבטח את כל תלמידי בתי הספר הנמצאים בתחום שיפוטה. הביטוח האמור נערך על חשבון הרשות, אולם היא זכאית לגבות מן ההורים תשלום עבור הפוליסה. התשלום מוגבל לעלות ששילמה בפועל או לתקרה הקבועה בחוזר משרד החינוך, לפי הנמוך. חובת הביטוח הסטטוטורית האמורה חלה לגבי כל ילד או נער עליו חל החוק, קרי בגילאים 3-17 (ראו סקירה בת"א (של'-חי') 12626-09-09 פלוני נ' מועצה מקומית משהד, ס' 38-49). אופי הביטוח האמור הוגדר בחוזר מנכ"ל משרד החינוך 3.13-1 הכיסוי הביטוחי של תלמידים במקרה של תאונה (התשס"ח/1), בו נקבע כך: "במסגרת הפוליסה של ביטוח תאונות אישיות יפוצו התלמידים ללא צורך בהוכחת אחריות ו/או רשלנות...הביטוח חל על התלמיד 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה ובכל מקום שהוא נמצא בו, בין אם לתאונה יש קשר לפעילות המוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו ובין אם לא." פוליסה כאמור, כפופה לתנאי הפוליסה של החברה למשק ולכלכלה של השלטון המקומי, סוכנות לביטוח (1992) בע"מ אשר עוגנה בחוזר מנכ"ל משרד החינוך 3.13-1 ביטוח תאונות אישיות - תנאי מינימום מחייבים לפוליסת ביטוח לתלמידים (התשס"ד/1(א)). מבחינה משפטית, סעיף 6(ד1) לחוק אינו יוצר תלות בין התשלומים לכיסוי הביטוחי. נוסח הסעיף מחיל חובה מפורשת על הרשות לבטח את התלמידים שבתחומה. רק לאחר הטלת החובה מאפשר הסעיף לרשות לגבות מהמבוטחים את עלויות הביטוח במגבלות שקובע שר החינוך. ##חובת רשות מקומית לדאוג לכיסוי ביטוח תאונות אישיות לתלמידים - סיכום:## הפועל היוצא מכך הוא כי רשות מקומית חייבת לדאוג לכיסוי ביטוחי לכל מי שהחוק חל עליו בתחום שיפוטה. רשות מקומית זכאית לגבות תשלום עבור הכיסוי הביטוחי. מיצוי זכותה של הרשות לגבות את עלויות הביטוח (כולן או חלקן) אינו מהווה תנאי לכיסוי הביטוחי (ראו גם ת"א (עכו) 2201-08 פלוני נ' משרד החינוך והתרבות (22.10.2013), בס' 17-19). ביטוח תלמידיםביטוח תאונות אישיותעירייהדיני חינוך