תביעה לתשלום דמי עמלה לסוכות ביטוח

בתביעתה תובעת סוכנות ביטוח עמלות או "דמי טיפול" ממנהלת קרנות פנסייה וקופת גמל המגיעות לה, לטיעונה, בשיעור של 1.5% מדמי גמולים שהועברו לה ע"י לקוחות בהם טיפלה. להלן פסק דין בנושא תביעה לתשלום דמי עמלה: פסק דין 1. זוהי תובענה על סך של 426,576 ש"ח אשר עניינה דרישה לתשלום עבור דמי עמלה. רקע עובדתי 2. התובעת הינה סוכנות ביטוח. 3. הנתבעת מנהלת קרנות פנסיית יסוד, פנסיה עקיפה, קרן דמי מחלה וקופת גמל. 4. התובעת תבעה דכאן את "מבטחים קרנות פנסיה בע"מ" - ואולם עימה הגיעה להסדר אשר קיבל תוקף של פסק דין ביום 26.10.03. (להלן: "מבטחים קרנות"). 5. התובענה נותרה, איפוא, כנגד הנתבעת בלבד. (להלן: "מבטחים מוסד"). 6. בתביעתה תובעת התובעת עמלות או "דמי טיפול" מן הנתבעת המגיעות לה, לטיעונה, בשיעור של 1.5% מדמי גמולים שהועברו לנתבעת ע"י לקוחות בהם טיפלה. 7. הנתבעת גורסת כי שילמה לתובעת המגיע ממנה - ואילו את הסכום הנתבע בתובענה על התובעת לדרוש ממבטחים קרנות. דיון 8. מטעם התובעת העיד בתצהיר ת/1 מר מוני פלר, אשר שימש מנהל התובעת בעת הרלבנטית, כי בשנת 1995 וכן בשנת 1998 נחתמו הסכמי שיתוף פעולה בין הצדדים על פיהם התחייבה התובעת להעניק לחברי מפעלים ולמצטרפים חדשים למבטחים מוסד יעוץ, הסברה והדרכה תמורת עמלה. (להלן: "ההסכם הראשון" ו - "ההסכם השני"). 9. ביום 23.9.99 נחתם הסכם נוסף בין התובעת לבין מבטחים מוסד בנושא תכניות משותפות משולבות ותכניות בטוח נילוות לפנסיה. 10. כן הוסכם כי העמלה לה תהא זכאית התובעת תעמוד על שעור 1.5% מדמי הגמולים המועברים בגין לקוחות המטופלים על ידה. (להלן: "ההסכם"). 11. סעיף 1 להסכם קבע כדלקמן: "מבטחים תעביר לכם דמי טיפול בשיעור 1.5% [תוספת בכתב יד - "כולל מע"מ] מדמי הגמולים בגין לקוחות המטופלים על ידי תמורה. תשלום דמי הטיפול כאמור יחול על לקוחות אשר הגביה בגינם מרוכזת ע"י תמורה". (ראה: נספח ה' ל - ת/1). 12. לעדותו, בניגוד להוראות ההסכם ותוך העלאת טענה כאילו מבטחים מוסד אינה מחוייבת על פיו, נמנעה זו מלשלם לתובעת את דמי הטיפול להם זכאית היא. 13. לדידו, לאורך כל תקופת ההתקשרות לא היתה אבחנה בין מבוטחי הקרן ה"ישנה" והתובעת העניקה טיפול לכל המבוטחים. 14. הקרנות התנהלו ביחד והיו גוף אחד אשר כל הפרדה לא ניכרה בו. 15. פגישות אשר נערכו בין נציגי הצדדים נערכו עם מר שי כהן, נציג הנתבעת, במשרדו, וזאת בלא שלמבטחים קרנות היה משרד נפרד משלה. 16. ההסכם עם מבטחים קרנות נחתם עם עורכי הדין בן עמי עמירן וחנה גרבל מטעם הנתבעת אשר בינתיים פרשו לגימלאות כעובדיה של מבטחים מוסד, ללמדך, לעמדתו, כי היו עובדיה של הנתבעת עד לפרישתם. 17. המצג אשר הוצג לתובעת ולנציגיה היה כי המדובר ב"מבטחים" אחת אשר אין לאבחנה מתאגידיה השונים, אשר באמצעותם בוטחו עובדים חדשים אשר לא ניתן היה לבטחם אצל הנתבעת. 18. דברים זהים העיד בתצהירו מר משה שינביין, ממנהלי התובעת, בתצהירו ת/2 אודות פעולות התובעת והנתבעת בעת ההתקשרות בהסכם דנן, וכי סכומים בסך של 40,000 ₪ ו - 70,000 ₪ שולמו לתובעת ע"י הקרן החדשה, קרי, מבטחים קרנות, בשנים 2001-2002. 19. כן העידה גב' אלקנות עוז בעדות בעל פה כי בשנת 2001 מונתה כמנהלת תחום בטוח. בעדותה, בחקירה הנגדית, העידה כדלקמן: " ש. את אומרת שנחשפת למסמך הנ"ל כשנאמר שמבטחים תעביר דמי טיפול מהכסף שמועבר לפנסיה. תסכימי איתי שמאחר ולא נעשתה כל פעילות לגבי העמיתים הותיקים, הרי שההתחייבות כאן יכולה להיות מופנית רק כלפי עמיתים בקרן החדשה ? ת. זה שבעצם לא עשו שינויים לאותם עמיתים ותיקים בקרן הפנסיה זה אחד אבל עדיין היו כל מיני הצעות לאותם עמיתים לתת להם בעצם הסדרים משלימים למה שיש להם בקרן הפנסיה ולכן הם גם לקוח מטופל לצורך העניין. ש. את מודעת לכך שהמסמך הנ"ל נכתב על לוגו של מבטחים קרנות פנסיה ? ת. כן ואיני יודעת למה. לא הייתי בעת שחתמו על המסמך הזה." עוד העידה: "ש. האם נאמר בדיונים האלה שמבטחים מוסד תשלם עבור השירותים או שהנושא לא הועלה בצורה מפורשת? ת. הוא הועלה בצורה מפורשת." בהמשך העידה: "ת. כשדנו בנושא, סוכם שאכן מבטחים צריכה לשלם בגין שתי הקרנות." וכן העידה: ש. את מודעת לכך שהפעילות של מבטחים קרנות פנסיה נעשתה על ידי עובדי מבטחים מוסד על פי הסכם ניהול שהיה בין שתי הקרנות? ת. כן." עוד העידה: ת. בקרן החדשה הפעילות התחלקה לשניים, פעילות אחת להביא עמיתים חדשים והפעילות השניה לתת לעמיתים קיימים הסדר משלים למה שיש להם בקרן הפנסיה. ובהמשך העידה: "ש. העמיתים בקרן הפנסיה הותיקה היו עמיתים שבויים? ת. כן, אבל למרות היותם שבויים עדיין היו מקרים בהם ניתן היה לחלק את השכר בין פנסיה להסדרים משלימים אחרים. כל מיני הסכמים שהיו. ש. תסכימי איתי שהאינטרס בחלוקה הזאת, זה לא אינטרס של מבטחים מוסד ? ת. זה כן אינטרס של מבטחים מוסד כי רוב האנשים שבגינם פנתה בעצם תמורה או סוכנות הביטוח - הם אנשים במעמד בכיר בחברות שהיו מאוד רוצים לקבל את ההסדרים המשלימים. האינטרס של מבטחים קרנות פה זה קבלת עמיתים חדשים באותו מקום. זה בעצם משרת את האינטרס של קרן הפנסיה גם של קרנות וגם של מוסד. ש. זה היה בעיקר האינטרס של הקרן החדשה ? ת בפועל, לא היתה באותה תקופה הפרדה מלאה בין הקרנות. ש. כשאת אומרת שלא היתה הפרדה כאמור בין הקרנות, ידוע לך שהיה דירקטוריון נפרד בכל קרן ? ת. כן. ש. ידוע לך שמבחינת החוק לא ניתן להעביר עמיתים בין קרן לקרן ? ת. לא ניתן. ש. נכון הוא שלקרן החדשה לא היו עובדים של עצמה ? ת. נכון, לא היו. ש. אבל היתה הקפדה מלאה על הוצאת מסמכים והתחייבויות של כל אחת מהחברות, כל אחת בפני עצמה ? ת במסמכים, כן." (ראה: פרוטוקול עמ' 19 שורות 18-8; עמ' 20 שורות 19-17; עמ' 21 שורות 2-1; עמ' 22 שורות 4-1; עמ' 24 שורות 20-18; עמ' 26 שורות 21-12 ובעמ' 27 שורות 14-1). 20. מנגד, העיד מטעם הנתבעת מר מאיר שמואלי בתצהירו נ/1 כי משמש הוא מנהל במרחב דן והשרון וכי בחודש אפריל 1995 יצאה החלטת ממשלה לעניין רפורמה כוללת בתחום הפנסיה, במסגרתה נסגרו קרנות הפנסיה הוותיקות לקבלת עמיתים חדשים - והוקמו קרנות פנסיה חדשות לעמיתים אשר הצטרפו החל מ - 1.1.95. 21. בקרנות הפנסיה החדשות הוגבל השכר המבוטח בקרן הפנסיה החדשה עד כדי כפליים ערך השכר הממוצע במשק. 22. ביום 20.9.95 פירסם הממונה על שוק ההון, הבטוח והחסכון הוראות להקמה ולניהול של קרנות פנסיה חדשות. בהוראות אלה נקבע כי קרנות הפנסיה תידרשנה להקים חברת ניהול נפרדת אשר תנהל את קרן הפנסיה החדשה. 23. בסוף שנת 1995 פעלה הנתבעת על פי המתחייב מהוראות אלה והקימה חברת בת, היא "מבטחים קרנות", מכח הסכם ניהול שנחתם בין שתי החברות דנן. 24. הנתבעת נדרשה להבהיר זכויות העמיתים לאחר הרפורמה ולשם כך התקשרה עם "חברת המומחים להטבות לעובדים בנפיט בע"מ" על מנת שזו תיתן שירותי ייעוץ לחברים בקרנות הפנסיה. (להלן: "בנפיט"). 25. ביום - 27.4.98 נחתם הסכם בין מבטחים קרנות לבין בנפיט להקמת סוכנות בטוח אשר תשמש זרוע שיווקית של מבטחים קרנות. (להלן: "ההסכם השני"). 26. בעקבות הרפורמה בענף הפנסיה נסגרו קרנות הפנסיה הוותיקות ובכללן קרנות הפנסיה המנוהלות ע"י מבטחים מוסד - וזו מנועה היתה מלשווק את קרנות הפנסיה שלה. 27. ההסכם השני בוטל בהסכמת הצדדים ובנפיט הודיעה ביום 15.6.99 לאחראי על רישוי סוכנים באגף שוק ההון על החלטת הצדדים שלא להקים את הסוכנות לבטוח חיים. 28. לעדותו, ביום 23.9.99 הוסכם בין מבטחים קרנות לבין התובעת ובנפיט על שיתוף פעולה ביניהן בכל הקשור לתוכניות בטוח ושרותים נילווים לפנסיה. 29. לטענתו, הנתבעת אינה צד להסכם זה, אינה חתומה עליו, ולפיכך אין לתובעת אפשרות לתבוע אותה בגינו. 30. בהסכם זה נקבע בסעיף 5 לו כי מבטחים קרנות תשלם דמי טיפול בשיעור של 1.5% מדמי גמולים המועברים לפנסיה ע"י לקוחות בהם תטפל. 31. התובעת פנתה לקבלת דמי טיפול - ולפיכך נדרשה להעביר רשימה של המבוטחים המטופלים על ידה תוך חלוקה בין מבטחים "החדשה" ו"הישנה", הפרדה אשר נדרשה מאחר שהתעורר חשש שמא הדרישה שהוגשה ע"י התובעת אינה מתייחסת למבוטחים של מבטחים קרנות בלבד, עליהם חל ההסכם, אלא כוללת גם מבוטחים של הנתבעת, מבטחים מוסד. 32. ביום 11.6.00 הודיעה מבטחים קרנות לתובעת כי הדרישה תיבדק וכל סכום אשר אינו שנוי במחלוקת ישולם. 33. בישיבה מיום 3.2.02 בה נכחו נציגי הצדדים הובהר לתובעת כי הנתבעת אינה צד להסכם שיתוף הפעולה - וזה אינו מחייבה. 34. יום לאחר מכן הוציאה התובעת דרישה לתשלום דמי טיפול לתקופה מאוקטובר 1999 עד חודש ספטמבר 2001 בגין תשלומים לקרן החדשה בשיעור של 1.5% מסכום הפרמייה אשר הועבר בסך של 187,216 ₪. 35. דרישה זו אושרה חלקית ביום 10.2.02 - ושולם הסך כדלקמן: "סה"כ דמי גמולים לתקופה 31.12.01-1.10.99 - 7,760,267.5 ₪ 1.5% דמי טיפול - 116,404 ₪ בניכוי דמי טיפול ששולמו ב 3/2001 - 46,373 ₪ סה"כ לתשלום - 70,031 ₪" (ראה נספח י"א ל - נ/1). 36. לעמדתו, מנועה הנתבעת החל משנת 1995 מלצרף עמיתים חדשים לקרנות הפנסיה אשר בניהולה ולא היה לה אינטרס כלשהו בעניין תוכניות משולבות ותכניות בטוח נילוות לפנסיה לעמיתים הוותיקים. 37. לאחרונים לא היתה כל אלטרנטיבה, לעדותו, אלא להמשיך את ביטוחם בקרן הוותיקה, באשר תנאי הפנסיה בקרן הוותיקה עדיפים, בדרך כלל, על התנאים שניתנו לעמיתי הקרנות החדשות. 38. העמיתים הוותיקים אף שעברו לעתים ממפעל למפעל המשיכו את ביטוחם באופן רציף בקרן הפנסיה לעמיתים וותיקים וזאת על מנת שלא ייפגעו זכויותיהם ויימנע מהם המשך הבטוח וזאת לאור הוראת משרד האוצר כי הפסקת בטוח לתקופה העולה על 24 חודשים מפקיעה את הזכות להמשך הבטוח בקרן פנסיה לעמיתים ותיקים. 39. לתצהיר התובעת צורפה רשימה של מנויים אשר היו עמיתים בקרן הוותיקה זמן רב טרם החתימה על ההסכם מ - 1999 ואין כל הגיון, לדידו, בטענה כאילו הנתבעת התחייבה לשלם דמי טיפול לתובעת בגין המשך בטוח עמיתים אלה בקרן הוותיקה. 40. לאחר עיון ושקילה בראיות הצדדים דנן, הרי שיש, לדעתי, לדחות התובענה משני טעמים עיקריים: האחד - הנתבעת אינה צד אשר התקשר בהסכם נשוא התביעה, להבדיל ממבטחים קרנות, ולפיכך המדובר בשתי ישויות משפטיות שונות, אף שנוהלו במשרד זהה בליוויית עורכי דין זהים, ואולם אין הנתבעת נמנית עם מתקשרי ההסכם, דבר הברור וברי לתובעת. לו היתה מלכתחילה זהות בין שתי הקרנות ובאם לא היתה מניעות מצד הנתבעת בהתקשרות בהסכם הרי שיכולה היתה התובעת לדרוש כי שתי הקרנות תתקשרנה עימה, דבר שלא התבקש ולא נעשה. השני - היסוד לדרישת עמלה או דמי טיפול בשיעור של 1.5% מן הכספים שהועברו ע"י לקוחות שטופלו ע"י התובעת הינו בגין העברת דמי פרמיה, ברם, כלפי העמיתים הוותיקים של הקרן הנתבעת, מבטחים מוסד, אופציה זו לא היתה פתוחה עוד בעת חתימת ההסכם שכן הקרן הוותיקה חדלה בהוראת הממונה על שוק ההון מלצרף עמיתים חדשים לאחר שנת 1995 לשורותיה. על כן, לא היו בנמצא גמולים חדשים שייזקפו מטעם אלה אשר מתוכם ישולם לתובעת שיעור של 1.5%. 41. התובעת הגיעה להסדר דיוני בפשרה עם מבטחים קרנות אשר קיבל תוקף של פסק דין ביום 26.10.03 אשר זה לשונו: "התחיבויות התובעת והנתבעת 2 (להלן: בהסכם זה - "הצדדים") במסמך מיום 23.9.2003 אשר צורף כנספח ג' לכתב התביעה (להלן: - "ההסכם"), תקפות, והצדדים ינהגו לפיהן. מוסכם על הצדדים כי ההסכם נערך לתקופה בלתי קצובה וכל צד להסכם יהיה רשאי, לפיכך, להפסיקו בכל עת." 42. לפיכך, ראוי כי התובעת תגיע להסדר זהה אף עם הנתבעת, באם יתברר כי נותרה יתרה כלשהי אשר לא שולמה בגין גמולי העבר של הקרן הישנה. 43. אשר על כן, מטעמים אלה - נדחית התביעה. 44. התובעת תשלם לנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בצרוף דמי מע"מ כחוק בסך של 10,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.עמלות סוכן ביטוח