החזר כספי על הזמנת ארונות מטבח

לטענת התובעים לכל אורך המו"מ עמדו על כך שהתקציב עבור הזמנת ארונות המטבח לא יחרוג מסך של 30,000 ₪ ועל כן כל הצעה שמעבר לתקציב האמור, לא אושרה על ידם ולא קיבלה את הסכמתם. להלן פסק דין בנושא החזר כספי על הזמנת ארונות מטבח בגין חריגה מתקציב הזמנת ארונות מטבח:: בפני תביעה להשבת סך של 15,000 ₪ בתוספת ריבית והצמדה, שמוחזק ע"י הנתבע, ואשר הועבר אליו מאת התובעים במסגרת ההתקשרות שנקשרה ביניהם, ואשר לא יצאה לפועל. הרקע: התובעים ה"ה מרום (להלן: התובעים) בקשו להתקין ארונות מטבח בביתם החדש, ולשם כך פנו למר אליהו ליאני (הנתבע), שהינו נגר במקצועו. ביום 13.5.07 קיבלו התובעים לבקשתם סקיצה של ארונות מטבח והצעת מחיר בצידה בסך 25,560 ₪ שהוכנה ע"י הנתבע ומותאמת למטבח ביתם (להלן: תוכנית מס' 1). ארונות המטבח תוכננו בשתי דפנות המטבח עפ"י מידות שלקח הנתבע עוד ביום 11.5.07, עת היה בבית התובעים. ארונות המטבח עוצבו בהתאם לבקשת התובעים במהלך הפגישה האמורה. ביום 21.5.07 ובעקבות ההליכים האמורים לעיל, התקיימה פגישה נוספת בין התובעים ובין הנתבע בנגריה שבניהולו, במסגרתה סוכמה העבודה בקווים כלליים, ניתן שיק ע"ס 15,000 ₪ ע"י התובעים, כאשר בקבלה שהוצאה ע"י הנתבע נרשם בכותרת "מקדמה לארון מטבח"; אם כי במהלך הפגישה הוסיפו התובעים ובקשו לערוך שינויים בתוכנית מס' 1. השיק שניתן ע"ס 15,000 ₪ ונפדה לאלתר, הוא לב המחלוקת בתובענה. טענות הצדדים: א. לטענת התובעים לכל אורך המו"מ עמדו על כך שהתקציב עבור הזמנת ארונות המטבח לא יחרוג מסך של 30,000 ₪ ועל כן כל הצעה שמעבר לתקציב האמור, לא אושרה על ידם ולא קיבלה את הסכמתם. בנסיבות אלה, מששונו התוכניות לבקשת התובעים ועלות העבודה "הרקיעה שחקים" עד לסך של כ- 50,000 ש"ח, היו רשאים התובעים לחזור בהם ולא להזמין בסופו של יום את עבודת הנגרות מהנתבע. לדידם, השיק שניתן לנתבע, ניתן כשיק בטחון והנתבע לא היה רשאי להגישו לפרעון. ב. לטענת הנתבע ההזמנה הושלמה ביום 21.5.07 והשיק בסך 15,000 ₪ שנמסר ע"י התובעים באותו המועד מהווה ראייה לגמירות דעתם להתקשר בחוזה עמו. לטענת הנתבע, השיק בסך 15,000 ש"ח ניתן כמקדמה עבור רכישת חומר גלם, נוכח דרישת התובעים שביקשו כבר ביום 21/5/07 מהנתבע להזמין את חומרי הגלם כך שיהא ערוך לבצע את העבודה מיד כשתסוכם לפרטי פרטים. הנתבע מוסיף ומציין כי ברי שכל שינוי המביא עימו תוספת של ארונות ואבזרים, מייקר את ההצעה ואין דין ארונות בשתי דפנות כדין ארונות בשלוש דפנות. דיון והכרעה: דומה כי בין הצדדים נקשר חוזה מחייב לפיו התובעים מחד מחוייבים בהזמנת ארונות מטבח מהנתבע, למצער לפי עקרונות תוכנית מס' 1, והנתבע מתחייב להתקין ארונות מטבח, למצער לפי הצעת המחיר לתוכנית מס' 1. ההסכמה האמורה, לדידי, נחתמה בהתנהגות ובמסירת שיק שזמן פרעונו הינו יום 21.5.07 ואשר ניתן כמקדמה לרכישת חומרי הגלם. ראיה להתקשרות מחייבת בין הצדדים נלמדת הן מתוך מסירת השיק, אשר גם לשיטת התובעים ניתן כמקדמה (ראה נ/1) והן מתוכן פגישה מאוחרת לאחר יום 21.5.07 בין הצדדים, במהלכה ניתנה לתובעים לבקשתם חתיכה מהפורמייקה שהוזמנה זה מכבר על חשבון אותו השיק, שעתידה לשמש ציפוי לארונות המטבח, כדי שיוכלו להתאים ולשלב משטחי שיש מתאימים לעבודות הנגרות, וכל זאת מבלי שהנתבע מתבקש על ידי התובעים להשיב את סכום השיק שנפדה, למרות שלגרסת התובעים נפדה שלא כדין. ודוק, טענת התובעים כי השיק שניתן רק כבטחון איני מקבלת משום מכתבו הברור של התובע אל הנתבע, עת ביקש התובע בסופו של יום את השבת הסך 15,000 ₪, כלשונו; "... אבקש להחזיק לי 15,000 ₪ שקבלת בתאריך 21.5.2007 בצ'ק מס' 5874187 ע"ש מרום איתן מסניף זכרון יעקב - 956 מספר החשבון 100490/37. את הצ'ק קיבלת כמקדמה לעבודות נגרות למטבח שלא התבצעה מצדך מאחר ולא עמדת בהתחייבותך הכספית וגם לא בביצוע העבודה. מצ"ב הצעתך מיום 13.05.2007 על סך 25560 ₪ ללא מע"מ ולא 42000 ₪ כולל מע"מ כמו שכתבה בתך ורד... " (הדגשה שלי). למעלה מן הנדרש, אציין כי טענת התובעים לפיה השיק בסך 15,000 ₪ ניתן כשיק בטחון, אף היא תלויה על בלימה, שכן אם לטענתם לא נקשר חוזה, מדוע ניתן שיק לבטחונו? דא עקא, שבחלוף העיתים, ככל שניתן ללמוד מהראיות, מצאו התובעים כי ניתן להזמין ארונות מטבח בהיקפן המלא וכפי התוכנית המורחבת שערך הנתבע, במחיר של כ- 30,000 ₪ ולא כפי שנדרש ע"י הנתבע, אשר בשל התוספות שהתבקשו מעבר לתוכנית מס' 1 תמחר את העבודה בהיקפה המלא מעל ומעבר לסך של 30,000 ₪. בנסיבות אלה נחה דעתי כי התובעים, כטענת הנתבע, ביקשו שלא כדין בכל דרך לבטל את החוזה עמו וכפועל יוצא ביקשו את המקדמה בחזרה. אלא מאי, שהדבר לא ניתן מאחר והנתבע עד לאותו שלב פעל עפ"י הוראותיהם והזמין חומר גלם בתמורה לסך ששולם כמקדמה. אמור מעתה, הודעת התובעים כמוה כהפרת החוזה מצידם. הנתבע, כפי העולה ממכתביו, הוציא עבור רכישת חומרי גלם סך של 11,000 ₪, ובעדויות מטעמו טען כי מדובר בחומר גלם לרבות אבזרי פרזול אשר אינם ניתנים לשימוש אחר, משום חידושים המתפתחים בתחום הפרזול מעת לעת. הנתבע נכון אז וגם כיום ליתן את החומר גלם שהוזמן על ידו לתובעים כדי שיעבירו אותו לנגר אחר. בנסיבות אלה, משהפרו התובעים את החוזה אין הם זכאים להשבת מלוא הסך ששולם, וזאת מבלי שההשבה תיקח בחשבון את נזקיו של הנתבע בשל הפרת החוזה על ידם, כמפורט בכתב ההגנה במסגרת טענת הקיזוז. בנסיבות אלה, ולאחר שעיינתי בראיות, מצאתי להורות לנתבע להשיב חלק מהסך שקיבל לידיו וזאת לאחר ניכוי הנזקים שנגרמו לו, שמוערכים על ידי על דרך האומדנא. סה"כ אני מחייבת את הנתבע להשיב לתובעים סך של 9,500 ₪. הסך האמור נקבע על ידי כאמור על דרך האומדנא עפ"י הקביעות דלעיל והנימוקים המובאים מטה; ככלל, הוצאות שהוציא הנתבע עבור הזמנת חומר גלם יש להטיל על התובעים. דא עקא, שאני סבורה כי גם אם בידי הנתבע חומרי גלם ואבזרי פרזול שאינם עדכניים, עדיין ניתן לעשות בהם שימוש בעבודות אחרות שיוזמנו אצלו ולמצער היתה על הנתבע החובה להקטין את נזקיו ולפעול להחזרת חומר הגלם, גם אם לא היה מזדכה אלא באופן חלקי. התובעים אומנם הפרו חוזה, אך דומה כי גם הנתבע שגה כאשר לא דאג להחתים את התובעים על תוכנית העבודה ולמצער על תוכנית מס' 1, והסתפק בהסכמה בע"פ וקבלת מקדמה, להוכחת רצינותם. אמור מעתה, הסך האמור מגלם את הוצאותיו של הנתבע ונזקיו בהזמנת חומרי הגלם ופיצוי לזמן שהקדיש בהכנת התוכניות ועריכת עדכונים לתוכניות עפ"י בקשות התובעים מעת לעת. איני סבורה שיש לקחת בחשבון פיצוי בגין הפרת זכויות קנייניות, כטענת הנתבע, משום שהלכה ולמעשה הזמינו התובעים ארונות מטבח מודולריים לפי תכנון קבוע מראש, ולא עפ"י תוכניות של הנתבע הדורשות ,הלכה למעשה, עבודה פרטנית של נגר. לסיכום: אשר על כן, אני מורה לנתבע להשיב לתובעים סך של 9,500 ₪ תוך 30 יום מהיום בערכי פסק הדין, שאם לא כן ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד מועד התשלום המלא בפועל. מעבר לאמור, כל צד ישא בהוצאותיו. החזר כספיתביעות מטבחיםרהיטים (תביעות)