פיצויים בגין אי רישום בטאבו

להלן פסק דין בנושא החזר שכר טרחה בגין אי רישום בטאבו: 1. עסקינן בתביעה להשבת שכר טרחה עקב אי רישום דירת התובעים על שמם בלשכת רישום המקרקעין. בתביעה המקורית נתבקש חיוב הנתבע ברשום הדירה ולחלופין, חיוב הנתבע בהשבת שכר הטרחה ועוגמת נפש בסך כולל של 17,489 ₪; אך בדיון ביקשו התובעים להעמיד את תביעתם אך ורק על הסעד החלופי. הצדדים הסכימו כי פסק הדין יינתן לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984. 2. ואלה העובדות הצריכות לענייננו ואשר אינן שנויות במחלוקת בין הצדדים: 2.1 ביום 22/10/95 רכשו התובעים מחברת פריצקר יזמות בע"מ (להלן "החברה") את דירה מספר 3 בבית הנמצא ברח' הדקלים 24, קריית אתא, המהווה חלק מפרויקט "צמרת אלונים" בן 50 יחידות דיור והידוע כחלקה 86 בגוש 11020, (לעיל ולהלן "הדירה", "הבית", "הפרויקט" ו-"הסכם הרכישה" בהתאמה). 2.2 בהתאם לסעיף 2.2 לנספח תשלומים ומועדים להסכם הרכישה (להלן "נספח התשלומים"): "בנוסף לתמורה ישלם הקונה לחברה ביום חתימת החוזה סכום השווה ל-1.5% מהתמורה, דהיינו סכום של 7,890 ₪. (במילים: שבעת שמונה מאות תשעים) ₪, בתוספת מע"מ כחוק, וזאת כהשתתפותו בהוצאות החברה בקשר עם הטיפול המשפטי". 2.3 בהתאם להוראות הסכם הרכישה הדירה תימסר לחזקת התובעים עד ליום 30/9/96 (ראה סעיף 4.01 להסכם הרכישה וסעיף 1 לנספח התשלומים). 2.4 עוד מצוין בהסכם הרכישה: "5.04 החברה מתחייבת לגרום לכך כי היחידה תירשם על שם הקונה בלשכת רישום המקרקעין תוך 48 חודשים מהשלמת הפרויקט או ממועד סיום הליכי איחוד ו/או חלוקה במקרקעין, ככל שיהיו לפי המאוחר. 5.05 המועד הנקוב בסעיף 5.04 לעיל ידחה מחמת כוח עליון או מחמת עיכובים שאינם בשליטת החברה או מחמת איחור של הקונה במילוי התחייבות מהתחייבויותיו שבחוזה". 2.5 התובעים שילמו לנתבע את שכר הטרחה בו חוייבו ב-3 תשלומים בני 2,630 ₪ ומע"מ כחוק (3,077 ₪) ביום 22/10/95, ביום 22/11/95 וביום 26/12/95. 2.6 ביום 21/9/03 ניתן צו פירוק כנגד החברה (תיק פש"ר (חיפה) 576/02) ומונתה עו"ד לוי טילר כמפרקת החברה. 2.7 עד היום טרם הושלמו הליכי איחוד וחלוקה וכפועל יוצא טרם נרשם הבית כבית משותף וטרם נרשמה הדירה על שם התובעים בלשכת רישום המקרקעין בחיפה. 2.8 התובעים וכן דיירים נוספים בבית הגישו תלונה כנגד הנתבע ללשכת עורכי הדין. 3. עיקר טענות התובעים הן כדלקמן: 3.1 כשלוש שנים לאחר הסכם הרכישה ותשלום שכר הטרחה לנתבע הם החלו להתקשר מדי מספר חודשים למשרדו של הנתבע ולהתעניין בהתקדמות הרישום. מהתשובות שקיבלו הם הבינו כי קיימות בעיות אך לא התקבל פירוט וברוב המקרים פניותיהם נותרו ללא מענה. 3.2 מטעם זה פנו בספטמבר 2004 ללשכת עורכי הדין אשר במכתבה מיום 8/9/04 ולאחר דיון בועדת האתיקה המקצועית הורתה לנתבע לסיים את הליך רישום הדירה עד לתאריך 1/5/05 ולדווח לועדה על הפעולות עד ליום 31/3/05. 3.3 בחודש דצמבר 2004 התקבל לראשונה פירוט מהנתבע אשר הוצג ללשכת עורכי הדין; ביום 19/2/04 החליטה לשכת עורכי הדין להגיש קובלנה כנגד הנתבע בעקבות תלונה של דייר אחר בפרויקט; ביום 20/1/06 הורתה ועדת האתיקה של הלשכה כי הנתבע ידווח תוך 14 יום על התפתחות הרישום. 3.4 ביום 21/2/07 הודיע הנתבע או מי מטעמו לתובעים כי על מנת לסיים את רישום הבית המשותף על כל דייר לשלם סך נוסף של 1,500 ₪ בגין עמלות הכרוכות בכך, ויש לארגן אסיפת דיירים על מנת לבחון את האופציות לקידום רישום הבית המשותף. בשיחה טלפונית הבהיר הנתבע או מי מטעמו כי אין אפשרות להשלים את הרישום כיחידים. 3.5 לא ניתן להתנות את סיום הליך הרישום בהתאגדות כל הדיירים בפרוייקט ועל הנתבע לפעול מול כל דייר או בית משותף בנפרד כפי שקיבלם כלקוחותיו כל אחד בנפרד. אין מקום לדרישת הנתבע מהתובעים לשאת בנטל ארגון כל דיירי הפרויקט וגביית הכספים מהם כתנאי להשלמת הרישום וכפועל יוצא נשיאה בנטל כספי או משפטי בכל מקרה שדייר אחד יסרב לשלם. המדובר ב-20 מגרשים עליהם בנויות 50 יחידות דיור ומן הראוי שהנתבע יפעל על מנת לכוף על כל יתר הדיירים את ההשתתפות הנוספת הנדרשת על ידו על מנת להשלים את ביצוע פעולות הרישום. 3.6 ניתן לבצע את הרישום רק ביחס לבית בו מצויה הדירה והכולל 4 יחידות. 3.7 גם לשיטת הנתבע החברה נקלעה לקשיים רק בשנת 2002 ולא הוצג כל קושי שמנע ממנו את השלמת הרישום בפרק זמן זה - הנתבע התרשל ולא סיים את הרישום בתקופה של 7 שנים שבין תחילת הפרויקט לבין תחילת הליכי הפירוק ובעשותו כן גרם למצב הנוכחי. בתשובתו ללשכה מציין הנתבע כי רק בשנת 2001 הועבר לידיו תשריט רישום הבית המשותף על ידי האדריכלית אך שש שנים אינם זמן סביר לקבלת תשריטים מה גם שהנתבע לא מפרט איזה פעולות ביצע כדי לקבלם קודם לכן. כך גם מציין הנתבע במכתבו משנת 2005 כי בתשריט התגלו אי התאמות שחייבו פעולה מול העירייה ובימים אלה הוא עומד להיפגש עם נציגם לעניין הפרשות דרכים אך אין הסבר מדוע חלפו חמש שנים מני קבלת התשריטים ועד הפגישה. 3.8 הנתבע מודה באחריות כלפי התובעים בטיפול המשפטי ובכך שקיבל שכר טרחה, מכאן יש לראותו כספק שאינו עומד בהתחייבויותיו, ללא קשר לקשייו לקבל מספקי המשנה שלו ובכלל זה מודדים, מהנדסים, עירייה, חברה משקמת וכדומה את רכיבי המוצר שהוא נדרש לספק לתובעים. 3.9 חלפו שלוש עשרה שנה מאז רכישת הדירה ומאחר והנתבע אינו מצליח לפתור את הבעיה יש לאפשר לתובעים לעשות כן ולהשיב לידם את סכום שכר הטרחה שקיבל מאחר ולהערכתם עיקר השירות לא ניתן. 4. עיקר טענות הנתבע הן כדלקמן: 4.1 ההתחייבות לרישום הבית המשותף ולרישום הדירה על שם התובעים היא של החברה כמפורט בהסכם הרכישה. 4.2 הנתבע טיפל עבור התובעים בעריכת החוזה, דיווח על העסקה ללשכת המס, רישום הערת אזהרה על שם התובעים, קבלת אישורי מס שבח בגין העסקה, טיפול במתן התחייבות לרישום משכנתאות שקיבלו התובעים, טיפול ברישום הערות אזהרה לטובת הבנק אשר נתן משכנתאות לתובעים, ביטול ומחיקת משכנתאות קודמות אשר היו מוטלות על המקרקעין באופן שהערת אזהרה הרשומה לטובת התובעים נקייה כיום מכל שעבוד קודם. 4.3 בניית הפרויקט הושלמה והוא אוכלס בשנת 1998 ורק מני אז ניתן להתחיל בהליכי הרישום. 4.4 אי רישום הבית המשותף המהווה תנאי לרישום זכויות התובעים נגרם כתוצאה מסיבות שאינן בשליטתו ו/או באחריותו והמשך הטיפול ברישום הבית המשותף מותנה בהשלמת פעולות אשר גם הן אינן באחריותו ובכלל זה השלמת הליכי פרצלציה והכנת התשריטים הנדרשים לצורך הרישום אשר באחריות החברה. 4.5 לאחר שלשכת עורכי הדין קיבלה ביום 17/5/05 דיווח על פעולותיו נגנזה תלונת התובעים. בהתאם להוראות הלשכה הנתבע דיווח ביום 29/1/06 וביום 5/9/06 על פעולותיו. 4.6 מרבית הפעולות הדרושות כדי לרשום את הדירה על שם התובעים כבר בוצעו על ידו ובכל מקרה השלב של רישום הדירה על שם התובעים מהווה חלק קטן מהעבודה הנדרשת בכגון דא. 4.7 הנתבע פעל מעבר להתחייבויותיו כדי לסייע לרוכשי הדירות בפרויקט, לרבות התובעים, ובכלל זה בירר מה דרוש כדי לאפשר את ביצוע הרישום, פנה לעיריית קריית אתא, קיים פגישות ושיחות עם נציגה, פנה למפרקת החברה שסירבה לשאת בעלויות הנדרשות, פנה למודד עצמאי על מנת לקבל הצעת מחיר לביצוע תשריטים וקיים פגישות עם הדיירים ובכלל זה בסוף אוגוסט 2005 במסגרתה הסביר כי לצורך השלמת הרישום יש לבצע תשלומים שונים (מודד, אדריכל ועוד) וכי הוא יהיה נכון להמשיך בטיפול בתיק עד להשלמת הרישום, אך על הדיירים לשאת בתשלום ההוצאות לצדדים שלישיים. נציג הדיירים אמר לו כי יפעל לכינוס אסיפת דיירים בנוכחות הנתבע שיתן הערכה באשר לעלויות הצפויות. 4.8 משלא כונסה אסיפת דיירים פנה הנתבע לכל דיירי הפרויקט, לרבות התובעים, ביום 21/2/07 במכתב מפורט הכולל את כל הפעולות שיש לנקוט לצורך השלמת הליכי הרישום והערכת העלויות הכרוכות בכך של צדדים שלישיים ובקשה לכינוס אסיפת דיירים אליה יוזמן. גם מכתב זה לא נענה על ידי הדיירים ובכלל זה התובעים. מן הראוי היה כי התובעים יפעלו בהתאם או יפנו למפרקת החברה תחת לפנות בתלונות כלפי הנתבע. 4.9 הסכום ששולם על ידי התובעים הוא השתתפות בהוצאות החברה בקשר עם הטיפול המשפטי ובתמורה לכך ביצע הנתבע עד היום פעולות רבות והשקיע עמל מעבר לנדרש במקרים רגילים נוכח נסיבותיו החריגות. 4.10 לנתבע אין סמכויות לחתום בשם החברה. בהתאם להחלטה מיום 2/5/06 (בש"א 1505/06, פש"ר 576/02) הוסמך הנתבע לעשות שימוש בייפוי הכוח הבלתי חוזר שבידיו מטעם החברה לצורך מתן הסכמה של החברה לרישום הערות אזהרה לטובת רוכשי דירות בפרויקט ולצורך מתן הסכמה לרישום התחייבויות לרישום משכנתאות אשר נוטלים רוכשי דירות בפרויקט וזאת מבלי להטיל חיוב כלשהו על קופת הפירוק. 4.11 בנסיבות דומות בהם פורקו חברות קודם לביצוע רישום הבית המשותף נדרשו רוכשי הדירות לשלם אלפי שקלים למפרק ולכונס הנכסים לצורך הכנת תשריטים והשלמת הליכי רישום. מן הראוי כי המפרקת תשא בעלויות הרישום אך משסירבה לעשות כן הרי שהדיירים צריכים לשאת בו ולאפשר לו להשלים את הרישום גם ביצוע ההפרשות לטובת העירייה כרוך בעלויות. הנתבע אינו מבקש תשלום נוסף עבורו. 4.12 אין יכולת משפטית ו/או מעשית לרשום זכויות של דייר בודד בפרויקט מבלי לבצע קודם הפרשות דרכים לעירייה, ולהשלים את הליכי הפרצלציה ורישום הבית המשותף. 4.13 בית המשפט איננו מוסמך ליתן סעד הצהרתי ו/או סעד אכיפה המבוקש (טענה זו אינה רלבנטית יותר משביקשו התובעים להעמיד את תביעתם אך ורק על הסעד החלופי הכספי). 5. לאחר שעיינתי בכל הראיות שהוצגו בפני, בחנתי את כל טענות הצדדים ושקלתי את כל מכלול הנסיבות ואת כל השקולים הצריכים לעניין, אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעים סך כולל של 4,450 ש"ח. הסכום ישולם תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן ישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד מועד התשלום בפועל. 6. לאור אופי ההליך, ובנסיבות, כל צד ישא בהוצאותיו. 7. החזר אגרת בית משפט בהתאם לתקנות בתי המשפט (אגרות) התשס"ז-2007. לצדדים נתונה הזכות להגיש רשות ערעור תוך 15 יום מיום שהומצא פסק הדין לידם לבית המשפט המחוזי. רישום בטאבופיצויים