פסילת מומחה מטעם בית משפט בתביעות רכוש

המבקשות טוענות כי המומחה התנהל באופן בלתי סביר ופוגעני כלפיהן, תוך ביטויים ממשיים למשוא פנים, ולפיכך יש להעבירו מתפקידו ולמנות מומחה אחר תחתיו. בית המשפט אינו פוסל מומחה שמונה מטעמו אף אם נפלה שגגה מצד המומחה, אלא כאשר קיימת פגיעה בכללי הצדק הטבעי או כאשר נמצא פגם היורד לשורשו של עניין, כגון פגם בשיקול הדעת של המומחה, חוסר תום לב או משוא פנים. וכך, הלכה למעשה, בית המשפט אינו נוהג לפסול מומחים מטעמו, או חוות דעת של מומחים כאמור, אלא במקרים חריגים: כאשר המומחה נחשף לחומר שאסור היה לו להיחשף אליו בהוראת בית המשפט (רע"א 1147/03 ביטון נ' אלעזרה) כאשר המומחה נענה לבקשת אחד הצדדים להשלים את חוות דעתו, אחרי שכבר נתן אותה (ע"א 409/84 מדינת ישראל נ' שגב) להלן החלטה בנושא פסילת מומחה מהנדס מטעם בית המשפט: החלטה 1. זוהי בקשה להעברת מומחה מתפקידו. 2. ביום 2.12.2002 מיניתי בהסכמת הצדדים את המהנדס יוסף גולדקלנג (להלן - המומחה) כמומחה מטעם בית המשפט, בת"א 1448/97, שבו תובעות המבקשות את המשיבה 1 (להלן - המשיבה) בגין ליקויי בנייה ובגין חריגה מתקציב הבנייה. המשיבים 2-4 הינם צדדים שלישיים, שלא ראו לנקוט עמדה בבקשה הנוכחית. 3. המבקשות טוענות כי המומחה התנהל באופן בלתי סביר ופוגעני כלפיהן, תוך ביטויים ממשיים למשוא פנים, ולפיכך יש להעבירו מתפקידו ולמנות מומחה אחר תחתיו. לדבריהן, המומחה מגלה "העדפה ברורה ובולטת לנתבעת [המשיבה] ובפרט לרצונותיו ולגחמותיו של ד"ר יואב סרנה, מנהלה ובעליה" (סעיף 2 לבקשה). לתמיכה בדברים אלה מעלות הן מספר טענות: ראשית, לטענתן, המשיבה והחברות הקשורות בה, ובפרט ד"ר סרנה (להלן - סרנה), מנכ"ל המשיבה, הם גורמים רבי השפעה בענף הבנייה בארץ, ולכן מלכתחילה המבקשות היו בעמדת נחיתות בעניין זה; שנית, לטענתן, המומחה הסכים לבדוק ולקבוע ממצאים ביחס לליקויים שבהם הודתה המשיבה, וזאת לבקשת סרנה, אשר חזר בו מההודאות בדבר הליקויים הללו; שלישית, טוענות המבקשות, כי לא ידוע להן אם המומחה מנהל פרוטוקול של ביקוריו, וזאת חרף הוראת בית המשפט בהחלטה על מינויו; רביעית, טוענות הן, כי המומחה החליט פעמיים ברציפות להיענות לבקשת סרנה ולבטל בהתרעה של יום אחד בלבד ביקורים שתוכננו חודשים מראש; חמישית, לדבריהן, מתעורר חשש שמא המומחה מקיים דיאלוגים רצופים עם אנשי המשיבה או לפחות עם באי כוחה; ששית, הן מוסיפות, כי לאחר ביטול הביקורים האמורים, המומחה אמר לב"כ המבקשות כי הוא מוצא לנכון להתחשב בסרנה הואיל ויש לו עניין אישי בתביעה, בניגוד למבקשת 1 (הסוכנות), ולטענתן, דברים אלה מעמידים בספק את "האובייקטיביות של שיקול דעתו" (סעיף 12 לבקשה). 4. המשיבה הגיבה לבקשה להעברת המומחה מתפקידו באריכות יתר. תגובתה משתרעת על פני לא פחות מ-19 עמודים, שאליהם צורפו 32 נספחים. בקצרה, טענותיה הן אלו: סרנה הוא מנכ"ל המשיבה, וזכותו על פי דין ללוות את ההליך ולהיות מעורב בו; באשר למעמדו של סרנה בענף הבנייה, לטענתה אין בכך כדי להשליך על המומחה, מה גם שהמומחה הוצע על ידי המבקשות וסרנה כלל לא הכיר אותו. כן מכחישה המשיבה כי המומחה מנהל "דיאלוגים רצופים" עם מי מטעמה. היא מוסיפה, כי אף אם סרנה חזר בו מהודאותיו, אין בכך כדי להשליך על פסלות המומחה, שכן אין מדובר כלל בדבר שבשליטתו של סרנה. אשר לטענת המבקשות בדבר דחיית הדיונים, גורסת המשיבה כי המומחה מגלה ליברליות דווקא כלפי המבקשות, בהצביעה, בתמיכה לטענתה, על הארכות שונות ועל ביטול מועדי ביקור שהמבקשות ביקשו, והמומחה נעתר להן. בנוגע לדברים שמייחסות המבקשות למומחה, לפיהם אמר לב"כ המבקשות כי לסרנה יש עניין אישי בתביעה, בניגוד לסוכנות, טוענת המשיבה כי לא ידוע לה על הדברים, ואף אם נאמרו, הרי שאכן מדובר במוניטין אישי של סרנה, ולא כך הדבר ביחס לסוכנות. לעניין ניהול פרוטוקול של ביקורי המומחה, טוענת המשיבה כי המבקשות מעולם לא פנו למומחה ושאלו אותו בעניין זה, מה גם שבית המשפט לא הורה על מסירת הפרוטוקול לצדדים, וייתכן כי מדובר בפרוטוקול פנימי. לבסוף, טוענת המשיבה כי החלפת המומחה תזיק להתנהלות תקינה של התיק, לאחר שהתיק התקדם מרחק רב מאז מינויו, והנושא הוא גם עניינם של הצדדים הנוספים בתיק, אשר יכולים להינזק מהחלפתו של המומחה. בתגובתן לתשובת המשיבה חזרו המבקשות על עיקרי טענותיהן. 5. בהסכמת הצדדים, איפשרתי למומחה להגיב בכתב על הבקשה להעברתו מתפקידו. בתגובתו פירט מפעולותיו בתיק עד כה, כולל ביטולי פגישות שנעשו לבקשת שני הצדדים. כן הוסיף המומחה כי לאחר הביטול השני, שנעשה לבקשת המשיבה, הבהיר לב"כ המבקשות כי אין הוא יכול לערוך ביקור במבנה ללא נוכחות סרנה וללא התייחסותו הפרטנית לליקויים. המבקשות הגיבו לתגובת המומחה, וחזרו על עיקרי טענותיהן, בהוסיפן כי הלה לא התייחס לחלק מטענותיהן. גם המשיבה הגיבה לתגובת המומחה, ובה חזרה על עיקרי טענותיה. 6. עיינתי בכל טענות הצדדים, לרבות באלה שהוגשו לאחר תגובותיהם לתגובת המומחה, ובאתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות. פתח דבר אציין כבר כאן, כי מרבית העמודים הרבים שהוקדשו על ידי הצדדים לעניין בקשה זו היו מיותרים, באשר עסקו בעניינים שבנסיבות המקרה אין להם ממש בשאלת פסילתו של המומחה. כך באשר לדחיות מועדים שהתבקשו על ידי מי מהצדדים, ונענו על ידי המומחה (אף אם היו ברגע האחרון) - עניין שנדמה, לפי רוחב היריעה שזכה לו, כי הצדדים הפכוהו לעיקר; כך באשר להשערתן הלא מבוססת של המבקשות כי המומחה מנהל "דיאלוגים רצופים" עם מי מטעם המשיבה; וכך בוודאי בנוגע למעמדו של סרנה בענף הבנייה, ולהסכמת המומחה לבחון ליקויים שהמשיבה הודתה בהן בעבר (ליקויים שבכל מקרה המומחה צריך היה לבדוק על פי סעיף 1 להחלטתי בדבר מינויו של המומחה). 7. למעשה, שני עניינים רלוונטיים מוצא אני בטענות המבקשות, שאליהם לא התייחס המומחה בתגובתו: הערת המומחה בדבר העניין האישי שיש לסרנה בתביעה (בניגוד לסוכנות), ושאלת רישום הפרוטוקולים. ואולם, אין אני רואה בשניים אלה, בהתחשב בכלל נסיבות העניין, עילה מספקת להעברת המומחה מתפקידו. 8. בית המשפט אינו פוסל מומחה שמונה מטעמו אף אם נפלה שגגה מצד המומחה, אלא כאשר קיימת פגיעה בכללי הצדק הטבעי או כאשר נמצא פגם היורד לשורשו של עניין, כגון פגם בשיקול הדעת של המומחה, חוסר תום לב או משוא פנים. ראו, למשל, רע"א 8830/04 ביטוח ישיר איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ נ' אשואל, מפי כבוד השופט ריבלין; רע"א 565/04 פרץ נ' עילית חברה לביטוח בע"מ, אף הוא מפי השופט ריבלין; ת"א (י-ם) 1540/96 בן דוד נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, מפי כבוד השופט גל, פסקה 17 לפסק הדין וההפניות המובאות שם. פסקי דין אלה עוסקים אמנם במומחה שמונה על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (להלן - חוק הפיצויים), אך העקרונות העולים מהם כעומדים מאחורי החלטה לפסילת מומחה יפים בעיקרם לאלו שצריכים לעמוד מאחורי החלטה לפסילת מומחה שמונה בידי בית המשפט בהסכמת הצדדים (מה עוד שתקנה 130(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, כניסוחה לאחר תיקונה בשנת תשס"ה, קירבה את ההסדר של מינוי מומחה בהסכמה למינוי מומחה על פי חוק, באשר המינויים על פי שניהם אינם מאפשרים לצדדים להגיש חוות דעת מטעמם). וכך, הלכה למעשה, בית המשפט אינו נוהג לפסול מומחים מטעמו, או חוות דעת של מומחים כאמור, אלא במקרים חריגים, ובנסיבות שאינן דומות לענייננו. כך, למשל, כאשר המומחה נחשף לחומר שאסור היה לו להיחשף אליו בהוראת בית המשפט (רע"א 1147/03 ביטון נ' אלעזרה, פסקה 5); וכך כאשר המומחה נענה לבקשת אחד הצדדים להשלים את חוות דעתו, אחרי שכבר נתן אותה (ע"א 409/84 מדינת ישראל נ' שגב, פ"ד מ(3) 706, בעמ' 713). ראו גם פסקי דין של ערכאות דיוניות שונות אשר צורפו ל"טיעון מטעם המבקשת" מיום 15.11.2005. בחלק מפסקי הדין הללו, הנסיבות היו קיצוניות יותר, ובמקרים אחרים המומחה טרם החל במלאכתו (שיקול שהטה את הכף לכיוון פסילתו). 9. נסיבות המקרה דנן אינן עולות כדי פגם היורד לשורשו של עניין, אינן מקימות תחושה של פגיעה בכללי הצדק הטבעי, ואינן פוגעות אף בשמירה על מראית פני הצדק באופן כזה שמחייב את פסילתו של המומחה. 10. עם זאת, רואה אני להביא לתשומת לבו של המומחה כי הדברים שייחסו לו המבקשות (לפיהם אמר לבא כוחן שלסרנה עניין אישי בתביעה, להבדיל מהסוכנות), אמנם לא מצאתי בהם עילה לפסילתו, אך מוטב שדברים כאלה לא ייאמרו. על מומחה מטעם בית המשפט לא רק להקפיד על אובייקטיביות ועל העדר צדיה ומשוא פנים, אלא חשוב שהדבר גם יתגלה בהתבטאויותיו כלפי מי מהצדדים. הצורך בשמירה על מראית פני הצדק והאובייקטיביות של המומחה יכול, בנסיבות מסוימות, להביא אף לפסילת המומחה (ראו לאחרונה רע"א 9210/05 דאוד נ' מכון החלוץ אולטרה סאונד - ממוגרפיה, ניתן ביום 30.11.2005 מפי השופט ריבלין). 11. לסיכום, אני דוחה את הבקשה להעברת המומחה מתפקידו. אני חוזר על האמור בהחלטתי על מינוי המומחה, כי עליו לנהל פרוטוקול של ביקוריו שישקף את עיקרי מהלך הביקור. אני מוסיף עתה, כי עליו להמציא פרוטוקול זה לצדדים בתוך 48 שעות מהביקור. כן, עליו לתאם כל ביקור, כמו גם כל דחייה של ביקור, עם ב"כ כל הצדדים, וזאת למעט מקרים חריגים שבהם לא ניתן לעשות כן. 12. ואחרון, בשולי תגובתו ציין המומחה כי השקיע עד כה כ-100 שעות בעלות כללית של כ-12,000$ בתוספת מע"מ. לא ברור לי האם כוונתו הייתה לדרוש שכר (חלקי) זה בכל מקרה, או רק במקרה שיוחלט על העברתו מתפקידו. על כן, ובהעדר התייחסות של הצדדים לעניין זה (בתגובותיהם לתגובת המומחה), אינני רואה להידרש לו כעת. 12. לאור הטענות הרבות והמיותרות שנטענו על ידי הצדדים, ובהתחשב בנסיבות הכוללות, כפי שהובאו לעיל (כולל העולה מתגובתו של המומחה), אינני מוצא לחייב את מי מהצדדים בהוצאות. הבקשה נדחית אפוא ללא צו להוצאות.מומחהמומחה מטעם בית המשפטפסילת מומחה